Глава администрации Гулрыпшского района - Аслан Барателия

Бараҭелиа: Гәылрыԥшьаа ҳҵыҵындра егьырҭ иреиӷьызшәа снарбоит

23
(ирҿыцуп 18:55 19.05.2020)
Гәылрыԥшь араион ахада Аслан Бараҭелиа арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы иҳәеит анхацәа ҩ-напыкала адгьыл ақәаарыхра ишаҿу, иазгәеиҭеит сынтәа ауҭраҭых аҽаҩра шыбзиахаз.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Бараҭелиа Гәылрыԥшь араион аԥсҭазаашьа иазкны

"Араион аҿы аҵыҵындра ҟазҵо рацәахеит. Аамҭа анаалоу, амра бзиан иахьақәыԥхо акәу, мамзаргьы Гәылрыԥшь иахьатәу акәу, ҳара ҳҵыҵындра иаҳа ихаазшәа збоит, исгәаԥхоит. Аҽаҩра бзиоуп, ахәгьы цәгьам, аусдкылаҩцәагьы иахьырҭиуа ыҟоуп, абысҟак бжьысит ҳәа сахь аӡәгьы дмааиц", - ҳәа азгәеиҭеит Бараҭелиа.

Гәылрыԥшь араион ахада иҳәеит атуристтә аамҭа араионтә биуџьет ахарҭәаара ишанымԥшуа атәы.

"Атуристтә аамҭа ҳара ҳбиуџьеҭ анырра анаҭом. Хыбрак еиҿкааны, ауаа ахә маҷны ирыдыркыларгьы, урҭ уи ала рхы ныҟәыргоит ауп. Еиҳараҩык аԥхын убысоуп рхы ишацхраауа. Араион ахь иаауа џьара крыфарҭак ахь днеиуеит, аџьармыкьахь, аԥҭекахь днеиуеит, абасала доусы хәыҷык рхашәала еиҳа еиҳахоит аԥхын аамҭазы ҳтәылаҟа иаауа ибзоурала. Убри аганахьала ари аамҭа ҳахәартә иҟоуп, аха Гагреи, Гәдоуҭеи, Аҟәеи еиԥш абиуџьеҭ ахь иара иабзоураны лагалак ыҟам", - ҳәа азгәеиҭеит Бараҭелиа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩы арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

23

Дочиа еиҭеиҳәеит Тҟәарчал аԥшатлакә иҟанаҵаз аԥхасҭа атәы

16
Тҟәарчал араион ахада Исидор Дочиа арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы еиҭеиҳәеит иаха ақалақь аҿы иҟаз амшцәгьа иҟанаҵаз аԥхасҭа атәы.

 

Дочиа еиҭеиҳәеит Тҟәарчал аԥшатлакә иҟанаҵаз аԥхасҭа атәы

"Аԥшатлакә ӷәӷәа анасуаз аамҭазы аҵх агәахьы инеихьан азы, ԥсыҭбарак ма машәырк аӡәгьы имыхьит. Ахыбра ахнахит ԥшьеихагылак змаз аҩны, уи адагьы, араион аҿы иҟоу акрыфарҭа ахыб ахнахит. Макьаназ абри ауп дыррас иҳамоу, ахатәы ҩнқәа рыԥшәмацәа макьана араион ахадара иадымҵаалац. Аҩнеихагыла иақәҳаршәит иҷыдоу ахҟьа, қәак леиргьы, иахьчарцаз. Аиҭашьақәыргыларатә усурақәа рзы атәыла ахадара адырра рымоуп, ацхыраара ҳаҭахоит. Ахыб мышқәак ирылагӡаны еиҭашьакәҳаргыларц ҳгәы иҭоуп. Ақалақь аҿы икаҳаит 12 ҵла, Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистрра аусзуҩцәа ирыбзоураны урҭ ықәгахоит. Аусурақәа нап дыркуп. Аспециалистцәа амшцәгьа иҟанаҵаз аԥхасҭа аԥхьаӡара аус хацдыркхьеит", - ҳәа азгәеиҭеит Дочиа.

 

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩы аудио аҿы, мамзаргьы арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

16
Аполлон Думава

Думаа: аижәлантәқәа ашьра анрыбжьалоз, хәшәыс ирымаз абыргцәа ракәын

10
Аԥсны Абыргцәа рхеилак ахантәаҩы инапынҵақәа назыгӡо, Очамчыра араион абыргцәа рхеилак ахантәаҩы Аполлон Думаа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит аԥыза-министри иареи реиԥылараҟны излацәажәаз, убасгьы абыргцәа ринститут ахықәкы шибо атәы.

Аԥсны Абыргцәа рхеилак ахантәаҩы инапынҵақәа назыгӡо иажәақәа рыла, аԥыза-министреи иареи реиԥылараҟны ирылацәажәеит Очамчыра, Гәдоуҭа, Аҟәа аҭыԥ змаз ауаҩшьрақәа.

Хра злоу ахҭысқәа: Думаа Абыргцәа рхеилак ахықәкы иазкны

"Ҳара абыргцәа жәытәаахыс напынҵас иҳамоу ас еиԥш арыцҳарақәа ахьыбжьало раԥхьырҟәҟәаара, аижәлантәқәа реизааигәатәра ауп. Ааигәа Акәыциак дыршьит, аилибамкаарақәа ыҟоуп, Валери Аиба ишьра ҟалеит, арҭқәеи егьырҭ азҵаарақәеи ҳаилибакааны ҳрылацәажәеит", - иҳәеит Думаа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәаҳар шәылшоит аудиофаил аҟны, мамзаргьы арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

10
Круизный лайнер Князь Владимир в Сухумском порту

"Князь Владимир" Амшын еиқәаҿ аныҟәарақәа ԥхынгәымза абжаранӡа иаанкылоуп

5
Аӷба сынтәа амаршрут Шәача – Новороссииск – Иалта - Севастополь – Шәача иацларан иҟан Аԥсынгьы. Алаинер "Князь Владимир" Аҟәатәи абаӷәаза лаҵарамза алагамҭаз иҭаларан иҟан.

АҞӘА, лаҵара 29 - Sputnik. Краснодартәи атәылаҿацә аҿы аепидемиологиатә ҭагылазаашьа ҭышәынтәалан иахьыҟами акарантин иахҟьани "Князь Владимир" аныҟәарақәа ирнахоуп ԥхынгәымза аҽеиҩшамҭахь ҳәа аанацҳауеит аилахәыра "Черноморские круизы" асаит.

Иаԥыху ареисқәа рахь абилеҭ аазхәаз атуристцәа ирыдгалоуп рныҟәара арыцхә 2021 шықәса рахь анаскьагара. Убри аан иаанхоит уажәтәи ахәԥсақәа.

Аилахәыра "Черноморские круизы" асаит аҟны иарбоуп аиҭакрақәа рымҩаԥгашьа.

Раԥхьаӡа акәны сынтәа "Князь Владимир" анавигациа иалагеит хәажәкыра 1 азы. Ари анавигациа аамҭала уаанӡатәиқәа раасҭа иаузар акәын. Абарҭ аамҭақәа ирылагӡаны 35 реис мҩаԥгахараны иҟан.

Аӷба сынтәа амаршрут Шәача – Новороссииск – Иалта - Севастополь – Шәача иацларан иҟан Аԥснгьы. Алаинер "Князь Владимир" Аҟәатәи абаӷәаза лаҵарамза 3 рзы иҭаларан иҟан.

Аныҟәара иалагар, аӷба зҭало Аҟәа раԥхьатәи баӷәазахоит.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

5