Џьапуа: аинвестициатә программаҟны ақыҭанхамҩа арбазароуп

9
(ирҿыцуп 11:19 25.06.2020)
Аԥыза-министр актәи ихаҭыԥуаҩ, ақыҭанхамҩа аминистр Беслан Џьапуа арадио Sputnik аефир аҟны иҳәеит ақыҭанхамҩа аҿиаразы Урыстәылантә ацхыраара аҭахуп, аинвесторцәа адыԥхьалатәуп ҳәа.
Џьапуа: аинвестициатә программаҟны ақыҭанхамҩа арбаӡамызт, уи ырхынҳәтәуп

"Аԥыза-министр ихаҭыԥуаҩ ақыҭанхамҩа аминистрра напхгара аиҭартә аҟаҵара хаҭала сара, ма даҽаӡәы изкӡам. Ари ақыҭанхамҩа азнеишьа ауп. Хәышықәса рыҩныҵаҟа Аԥсны аинвестициатә программа алшарала ицоз аусқәа рҟны ақыҭанхамҩа зынӡаск иарбаӡамызт, уи ырхынҳәтәуп, избанзар ҳбиуџьет иалҵуа аԥарақәа асоциалтә проблемақәа рыӡбара иаҳа ирацәаны иргоит, ақыҭанхамҩа аҿиара ацхыраара амаиур ҟалоит. Убри аҟынтәи Урыстәылантәи ацхыраара, аинвесторцәа ҳҭахуп. Ари азҵаараҟны адгылара ҟалоит ҳәа сақәдыргәыӷит ақыҭанхамҩа аминистрс сыҟаларазы аӡбамҭа анрыдыркылоз", - иҳәеит Џьапуа.

Иара иазгәеиҭеит сынтәа адунеи аҟны алаҵәара зауз ачымазара ҿкы ақыҭанхамҩа иацхрааит ҳәа.

"Апандемиа - уи гәаҟроуп, рыцҳароуп, аха ақыҭанхамҩа иамыхәазар, иаԥырхагамхеит, избанзар ажәлар ақыҭахь ицаз рацәахеит, рыдгьылқәа рцәаӷәеит. Ҵыԥх уажәааны 5-6 нызқь гектар ракәын ицәаӷәаз, сынтәа 7-9 нызқь гектар цәаӷәоуп, илаҵоуп, аус адулоуп... Егьыс, апандемиа ахәшәтәыгақәа раагараҟны хәыҷык аԥынгылақәа ахьыҟанаҵаз ыҟоуп…" - иҳәеит Џьапуа.

Шәазыӡырҩы аудио. Иаҳа инеиҵыху анҵамҭа шәаҳар шәылшоит арадио Sputnik аефир аҟны.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

9
Гурам Шоуа

Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Шьоууа авирус змоу рзы ахәышәтәырҭақәа рҿы аҭыԥқәа раартразы

7
(ирҿыцуп 19:22 22.09.2020)
Гәылрыԥшьтәи арратә госпиталь аҳақьым хада Гәырам Шьоууа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит акороновирус змоу рзы Агәыӡера ахәышәтәырҭаҿы хазы аҭыԥқәа раартра аус шцо атәы.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Шьоуа авирус змоу рзы ахәышәтәырҭақа рҿы аҭыԥқәа раартразы

Аԥсны ахада ауааԥсыра акоронавирус рацәыхьчаразы акоординациатә штаб аӡбара шьаҭас иаҭаны аусԥҟа инапы аҵаиҩит. Уаҟа иазгәаҭоуп жьҭаара 5 инаркны массала аспорттә, агәмырҿыӷьратә, ацәыргақәҵатә уснагӡатәқәа ахыбрақәа рыҩнуҵҟа рымҩаԥгара мап ацәкра уҳәа убас. Иара уи адагьы, агәабзиарахьчара аминистрра жьҭаара 15 рҟынӡа анапы ианҵоуп Аԥсны, Аҟәа ақалақьи араионқәеи иахьрыҵанакуа иҟоу амедицинатә усҳәарҭақәа рҟны авирус змоу ахаҿқәа рнагарҭа ҭыԥқәа разырхиара.

"Ари ачымазара зыхьуа ҳзаанагоит, урҭ ҳрыхәаԥшуеит нас ишахәҭоу аҭыԥ иқәаҳҵоит, шьоукы аҩныҟа, шьоукы – Гәдоуҭаҟа, аха уи анализқәа рҭак анҳаулак ашьҭахь. Ахәышәтәырҭа атерапиа аҟәшаҿы архиара ҳаҿуп 40-ҩык рҭыԥ ари ачымазара зыхьуа рышьҭаҵаразы, аха макьана хаз аҟәша аашәырты ҳәа адҵа ҳмоуӡац. Иахьазы дҵас иҳамоу: ачымазаҩцәа ашоура змоу, Агәыӡера рыдкылара, нас ишахәҭоу аус рыдулароуп. Ахәышәтәырҭаҿы акоронавирус аҟынтә иахьазы анализ аҭак иазыԥшу ҳәа аӡәгьы дыҟам, зегьы аҩны итәоуп. Дара есымша аҭел ҳарзасуеит, рҭагылазаашьа еилаҳкаауеит. Анализ аҭак анааилак нас рыхәшәтәразы даҽа мҩак ылаҳхуеит. Аҩны рҽырхәышәтәуеит 16-ҩык рҟынӡа", - ҳәа еиҭеиҳәеит Шьоууа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

7
Арда Ашуба

Ашәба анаука-практикатә форум азы: ҳашәақәа ҳҟазараҿы акырӡа зҵазкуаны иааԥшит

14
(ирҿыцуп 17:01 22.09.2020)
Дырмит Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт аҟны ихыркәшоуп жәларбжьаратәи анаука-практикатә форум, уи алҵшәақәа ртәы арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит афилологиатә ҭҵаарадыррақәа ркандидат, Аԥсуаҭҵааратә институт аиҳабы Арда Ашәба.
Ашәба анаука-практикатә форум азы: ҳашәақәа ҳҟазараҿы акырӡа зҵазкуаны иааԥшит

"Иахьа уажәраанӡа аԥсуаҭҵааратә институт аҿы абри иашьашәалоу аҭҵаарадырра-практикатә конференциа мҩаԥымсыцызт. Имҩаԥаҳгоз аҟазара иазку аконференциаҿы иҟан астол гьежьқәа, аилацәажәарақәа, нас аконцерт. Дара иааз аҭҵаарадырра знапы алаку ашәаҳәаҩцәа, аҟазацәа, акомпозиторцәа, ҳаԥсуа шәаҳәаҩцәеи акомпзиторцәеи алархәны урҭ рырҿиара иагәылаланы иҭырҵаауан, иазхьаԥшуан абжьы, аҟазара ашьақәгылашьа, аҭоурых, уҳәа убас еиԥш аинтерес рыман. 75 ҭҵаарадырратә усумҭа иззыӡырҩыз рҟнытә акы ԥсыҽуп ҳәа иҟамызт. Ашьхарыуаа жәлар рҿы афырхаҵареи аибашьреи атема анцәаруга, аҳәатәы акырӡа унаҭоит. Ҳара егьырҭ ажәларқәа реиԥш абзиабара иазку ашәақәа ҳамаӡам, ҳара ҳмилаҭтә хаҿра иаҳнаҭаӡомызт абзиабара зызцәырҵыз уи ашәа ахыиҳәаауа, ара аҭыԥ змоу иаҳа афырхаҵаратә ашәақәа роуп. Аамҭа иԥнашәаз ашәақәа наунагӡа ажәлар ашыртәу иаанхоит. Ҳасасцәа идырбаз ҳашәақәа акырӡа зҵазкуа акәны иааԥшит ҳҟазараҿы", – ҳәа еиҭеиҳәеит Ашәба.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

14

Аҟәа ақалақь ахадараҿ акарантин алагалоуп

2
(ирҿыцуп 10:11 23.09.2020)
Беслан Ешба цәыббра 22 рзы инапы аҵаиҩит аусдҵа: "Аҟәа ақалақь ахадараҿы акоронавирустә инфекциа (COVID-19) алаҵәара азыԥхьагәаҭареи аԥырҟәҟәаареи рзы ауснагӡатәқәа рзы".

АҞӘА, цәыббра 23– Sputnik. Аҳҭнықалақь ахада Беслан Ешба адҵа ҟаиҵеит ақалақь ахадара аусзуҩцәа русурҭа ҭыԥқәа рҟны рыҟазаара аҟынтәи рхы иақәиҭтәызарц цәыббра 22 инаркны жьҭаара 5 рҟынӡа руалафахәы ааныжьны. Ари аҩыза аусдҵа рыдкылоуп аусбарҭаҿ COVID-19 змаз ахьазгәаҭаз азы ҳәа аанацҳауеит ақалақь ахадара асаит.

"Ақалақь ахадара аусура арежим иадҳәалоу аԥкырақәа ирыҵаркуам ахадара амаҵзурауааи иара убасгьы аструктуратә ҟәшақәа рнапхгаҩцәа ишьақәдыргыло аграфик иаҵанакуа аструктуратә ҟәшақәа рҟазауааи", - аҳәоит адырраҭараҿы.

Ахадараҿы ауаа рыдкылара жьҭаара 5 рҟынӡа иаанкылоуп.

Уаанӡатәи адырраҭарақәа рыла, Аԥсны АҶА аусурақәа рымҩаԥгараан ақалақь ахадара аусзуҩцәа аднаԥхьалоит ада ԥсыхәа ыҟамкәа ианазыԥхьаӡоу. АҶА апресс-маҵзураҿы Sputnik иазеиҭарҳәеит аусбарҭа амаҵзурақәак адистанциатә усурахь ииасуеит ҳәа.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

2
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау