Гогьиаԥҳа аҳазалхратә еилакы ашықәсбжазтәи аусура арбагақәа рзы: алҵшәа бзиақәа ҳамоуп

513
(ирҿыцуп 17:45 09.07.2020)
Аԥсны Аҳәынҭқарратә ҳазалхратә еилакы апресс-маӡаныҟәгаҩ Кристина Гогьиаԥҳа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭалҳәеит аилак ашықәсбжазтәи аусура алҵшәақәа зеиԥшроу, акарантин аамҭазы Аԥсны шаҟа рыхә атауар ҭагалаз, иара убас анҭыҵ ишьҭыз аалыҵқәа ртәы.
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Гогьиаԥҳа аҳазалхратә еилакы шықәсыбжактәи аусура алҵшәақәа ртәы

"Аҳәынҭқарраҟны аԥкрақәа шалагалазгьы акроновирус апандемиа иахҟьаны, Аԥсны аҳазалхратә еилакы аусура мҩаԥнагон, алҵшәа бзиақәагьы ҳамоуп. 2020 ашықәсбжа алҵшәақәа ҳрыхәаԥшуазар, Аԥсны аҳәынҭқарра атауареикәыршара 11 миллиарди 691 миллион мааҭ артәеит. Ҵыԥхтәи ашықәс иаҿурԥшуазар ҷыдала аҽамԥсахӡеит, 7 миллион мааҭ рыла еиҵахеит иаҳдыруа аԥкрақәа шалагалазгьы… Аимпорт аҳасабала Аԥсныҟа иҭагалаз афатә аалыҵкәа 2 миллиардки 697 миллиони мааҭ рыхә ыҟоуп, ҵыԥх аасҭа 11 миллион мааҭ рыла еизҳаит…

Аекспорт атәы анаҳҳәо, ҳганахьала иазгәаҭатәуп сынтәа Аԥсны анҭыҵ ишьҭыз аҵаҵындра арекордтә рбагақәа шамаз. Ҵыԥх 13 тонна аҵаҵындра ҭыгазҭгьы, сынтәа уи арбага 260 тонна рҟынӡа инаӡеит", - лҳәеит Гогьиаԥҳа.

Шәазыӡырҩы аудио.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

513

Аршба Тҟәарчал АҶА аҟәша аусура иазкны: ҳмашьынақәа еснагь аҭыҵра иазыхиоуп

5
(ирҿыцуп 19:39 05.08.2020)
Тҟәарчал араион аҿы иҟоу АҶА аҟәша аиҳабы Едуард Аршба арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы еиҭеиҳәеит амцарцәаратә ҟәшаҿы аусура шеиҿкаау, насгьы ауааԥысра рҟнытә ироуа азыҳәақәа ртәы.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Аршба Тҟәарчал АҶА аҟәша аусура иазкны

"Тҟәарчал иаҵанакуа абылраҽацәыхьчаратә маҵзура еиқәшәоуп 32-ҩык аусзуҩцәа рыла, амцарцәагатә машьынақәа ракәзар, ҩба ҳамоуп. Амашьынакәа еиқәшәоуп, дара еснагь аҭыҵра иазыхианы игылоуп. Ашьыжь аусура иааиз амацарцәаҩцәа амашьынақәа гәарҭоит. Мышкы аус руеит быжьҩык, урҭ рахьынтә иҟоуп амцарцәаҩцәа, аҟарул аиҳабы, амашьынарныҟәцаҩ, аҭел иаҿатәоу. Амцарцәарақәа рыдагьы иҟоуп аҭагылазаашьақәа аҭыҵра анҳақәшәо ақалақь аҭахрақәа рзы. Иара уи адагьы ауааԥсыра рырахә-рышәахә џьара машәырк ахьзаргьы ианаҳзасуа ыҟоуп. Егьырҭ араионқәа рҿы џьа машәырк ҟалазаргьы, Тҟәарчалтәи амцарцәаратә ҟәша ацхырааразы иҭыҵуеит. Ус, Гал аӡхыҵра аныҟаз ауааԥысра ацхыраара рыҭаразы ааԥхьара ҳаман", - ҳәа еиҭеиҳәеит Аршба.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

5

Жәлар рдоуҳа: Ҭаниаԥҳа аԥсуаа аҵлақәа ишырзыҟаз атәы

9
(ирҿыцуп 17:28 05.08.2020)
Аҵлақәа ркульт ҳажәлар рытрадициатә культураҟны ҭыԥс иааннакыло, зымшьҭа бзиоу ма ицәгьоу ҳәа ирԥхьаӡо аҵлақәа арбану арадио Sputnik аефир аҟны еиҭалҳәеит Аԥсуаҭҵааратә институт афольклортә лабораториа аусзуҩ Сусанна Ҭаниаԥҳа.
Жәлар рдоуҳа: Ҭаниаԥҳа аԥсуаа аҵлақәа ишырзыҟаз атәы

Шәазыӡырҩла арубрика "Жәлар рдоуҳа" арадио Sputnik аефир аҟны.

Абри анҵамҭа атексттә версиа шәаԥхьар ҟалоит абра:

9

Игәышьҭыхгоу аланарԥшыра: ансамбль "Кавказ" аконцерт шымҩаԥысыз

0
(ирҿыцуп 20:47 05.08.2020)
Кандид Ҭарба ихьӡ зху жәлар рыкәашаратә ансамбль "Кавказ" аконцерт мҩаԥысит Аԥснытәи аҳәынҭқарратә филармониаҟны нанҳәа 4 рзы. Ихамышҭыхәу аконцерт аимгеимцарақәа шәыдаагалоит Sputnik афотолентаҿы.

Ҳазҭоу ашықәс жьҭаарамзазы иазгәаҭоуп Аԥсны аҩныҵҟа хәыда-ԥсада ансамбль "Кавказ" агастрольқәа рымҩаԥгара.

Аконцерт иазку ажәабжь шәаԥхьар ҟалоит абра:

0
 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Нанҳәа 4 рзы Аԥснытәи аҳәынҭқарратә филармониаҟны имҩаԥысит акарантиншьҭахьтәи аамҭазы ансамбль "Кавказ" раԥхьатәи аконцерт.

 • © Sputnik / Марианна Кубрава

  Адаул асыҩцәа ахәаԥшцәа дыршанхон, рнапы аусушьа, рыццакыратә елементқәа убла хыркуан.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ансамбль асахьаркыратә напхгаҩы Арвелод Ҭарба ишиҳәаз ала, апрограмма иалаз акәашарақәа аҿыцрақәа рылагалан.

 • © Sputnik / Марианна Кубрава

  Аконцерт рбарц иаҭааит ахәаԥшцәа рацәаҩны, аԥсшьаҩцәагьы уахь иналаҵаны.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Акәашацәа рҟазара уаршанхо иҟан.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аԥсуа жәлар рыкәашарақәа егьырҭ ажәларқәа излареиԥшым рхатәы ҟазшьа, рхатәы ритм, рхатәы еиҿкаашьа рымоуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Иқәԥраауа асцена иқәлаз акәашацәа улаԥш рхьымӡо игьежьуан, ишьацәхартәуан.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аконцерт арыцхә машәыршақә иалхымызт: абри аҽны 26 шықәса раԥхьа имҩаԥысит "Кавказ" раԥхьаӡатәи арепетициа.

 • © Sputnik / Марианна Кубрава

  Аконцерт аҟны аныҳәатә гәалаҟазаара аԥҵан.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ахәаԥшцәа рнапеинҟьабжьқәа еихсыӷьуамызт.

 • © Sputnik / Марианна Кубрава

  "Изларылшои абас ахәмарра, уамашәа избоит!" - лҳәеит аҳәаанырцәынтә ҳтәыла иаҭааз ируаӡәку аконцерт ахәаԥшҩы.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Жәлар рыкәашаратә ансамбль "Кавказ" Кандид Ҭарба ихьӡ ахырҵеит 2017 шықәсазы.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҵыхәтәантәи акәашара ашьҭахь ахәаԥшцәа рахь дцәырҵит ансамбль асахьаркыратә напхгаҩы, уи адиректор, "Ахьӡ-Аԥша" аорден 3-тәи аҩаӡара занашьоу, Аԥсны жәлар рартист Арвелод Ҭарба.