Жәлар рдоуҳа: Ҭодуаԥҳа аныҳәаҩ ихаҿреи дзықәныҟәо аԥҟарақәеи ртәы

91
Нарҭдырреи адәынтәи афольклорҭҵаареи рцентр аҭҵаарадырратә усзуҩ Есма Ҭодуаԥҳа арубрика "Жәлар рдоуҳа" аҿы еиҭалҳәеит аԥсуа жәлар ртрадициатә культураҿы ишьақәгылоу аныҳәаҩ ихаҿреи аныҳәараан дзықәныҟәо "аԥҟарақәеи" ртәы.
Жәлар рдоуҳа: Ҭодуаԥҳа аныҳәаҩ ихаҿреи дзықәныҟәо аԥҟарақәеи ртәы

Шәазыӡырҩла арубрика "Жәлар рдоуҳа" есхашала арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны.

Атекст шәаԥхьар ҟалоит абра>> Анцәа ииныҳәаз, ауаа ирныҳәаз: аныҳәаҩ ихаҿра

 

91

Арӡынба: Аԥсны азакәан амч ӷәӷәахар, Ҭырқәтәылантәи нхара иаауа ҳауаажәлар рацәахоит

2
(ирҿыцуп 19:37 27.09.2020)
Ҭырқәтәылантәи забдуцәа рџьынџь ахь нхара ихынҳәыз Аҟәа араион Ачадара акыҭаҟны инхо Раҳми Арӡынба арадио Sputnik аефир ала ицо арубрика "Раионк аԥсҭазаараҟнытә" аҿы еиҭеиҳәеит Аԥсны инхашьа-ибзазашьа атәы.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Арӡынба Ачадара ақыҭаҟны ибзазашьа атәы

"… Зны сҩызак Ҭырқәтәылантә даан ус сеиҳәеит: "Ақыҭаҟны унхоит, арахь акәтаӷь умаӡам, аӡәы дузааиргьы ирҿоумҵои, узлақыҭауаҩи акәты умамзар?" - ҳәа. Абас сеиҳәан, сирԥхашьеит. Акәтааӡара сыздыруам анысҳәа, уи азы аҵара аҭалара аҭахым иҳәеит… Нас саалаган аинкубатор аазгеит Ҭырқәтәылантәи, акәытқәа анысҵеит… Аԥсназы ухы иаурхәозар иҟауҵо аус ыҟоуп. Уаҳа акгьы узыҟамҵозар, ахш узҭо ажә ааухәаргьы – уабоит. Иугәамԥхо аус ауп иуадаҩу, иуҭахымкәа иҟауҵо", - иҳәеит Арӡынба.

Ҭырқәтәылеи Аԥсныи ақыҭаԥсҭазаашьа еиҿырԥшуа иазгәеиҭеит аашьаҩцәа зегьынџьара ишеиԥшу. Раҳми еиҭеиҳәеит амедицинатә цхыраара аниҭаху иахьиоуа атәы, иара убас Ҭырқәтәыла инхо аԥсуаа арахь нхара раара иаԥырхагоу ҳәа ииԥхьаӡо атәы.

Шәазыӡырҩы аудио.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

2
Сезгин Чукуа

Чыӷә-иԥа Аҟәа ахақәиҭтәразы сентиабртәи ажәыларазы: ихасҵомызт иҵыхәтәантәихар шалшоз

6
(ирҿыцуп 18:51 27.09.2020)
Аԥсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра аветеран, Агәымшәаразы амедал занашьоу Сезгин Чыӷә-иԥа арадио Sputnik аефир аҿы игәалаиршәеит 27 шықәса раԥхьа арҭ амшқәа рзы Аҟәа ахақәиҭтәраз ицоз ажәылара.
Чыӷә-иԥа Аҟәа ахақәиҭтәразы сентиабртәи ажәыларазы: ихасҵомызт, иҵыхәтәантәихар шалшоз

Сезгин раԥхьаӡа акәны Гагра анырга ашьҭахь Аԥсныҟа дааит, усҟан иара ихыҵуан 24 шықәса. Аибашьҩы иажәақәа рыла, Ҭырқәтәыла аррамаҵзура ашьҭахь ԥышәа хәыҷык иман, абџьар атәы идыруан.

"Аҟәа ахақәиҭтәразы ҳгәыԥ Каман ала раԥхьа ажәылара ҳалагеит, усҟан Гагратәи абаталион салан. Усҟан ауп данҭаха Баҳадыр Абыӷба, Ерқан Қәҭарба дырхәит, еиҭа быжьҩык раҟара аҷкәынцәа рхәит. Иҭахаз ҳаҷкәынцәа рыԥсра усҟан иаҳзеилкааӡомызт, урҭ рҵәыуара аха ҳамамызт, аибашьра цон. Нас аибашьра ашьҭахь ауп зегьы анеилаҳкаауаз, ҳгәы аныԥжәоз. Баҳадыри сареи ҳхәыҷаахыс ҳаибадыруан. Аибашьра нҵәоит сентиабртәи ажәылара ашьҭахь ҳәа ихасҵомызт, ус шаҟантә ҳцахьаз ажәылара, аха ҳаиааиуамызт. Нас аиааира ҳгеит, аибашьра нҵәеит ҳәа анырҳәа ихасҵомызт, агәра сызгомызт", - еиҭеиҳәеит аветеран.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

6