Какобаԥҳа еиҭалҳәеит акоронавирустә ҿкы аарԥшразы Тҟәарчал лшарас ирымоу атәы

29
(ирҿыцуп 15:35 29.07.2020)
Тҟәарчалтәи араионтә хәышәтәырҭа алаборант Марина Какобаԥҳа арадио Sputnik аефир аҟны арубрика "Раионк аԥсҭазаараҟынтә" аҿы еиҭалҳәеит ахәышәтәырҭа аусушьа шеиҿкаау, аҵыхәтәантәи аамҭазы ашоура рыманы ӡәыр дрыдҵаало, аҭагылазаашьа зеиԥшроу атәы.
"Раионк аԥсҭазаараҟынтә": Какобаԥҳа Тҟәарчал араионтә хәышәтәырҭа аусушьа иазкны

Акоронавирустә ҿкы ахҭыс ҿыцқәа ҩаԥхьа иаарԥшхеит Аԥсны аҵыхәтәантәи амчыбжь азы, аоперативтә штаб адыррақәа рыла, ачымазцәа рхыԥхьаӡара есҽны иацлоит.

"Иахьа амза 29 рзы ҳраионтә хәышәтәырҭахь аӡәгьы дадымҵаалаӡацт ашоура рыманы. Уаанӡа, ачымазара ҿыц аҽарцәгьаанӡа хҩык рҟынтә аматериал ган, Аҟәаҟа идәықәҵан. Уи азы ацхыраара лас амашьына иақәтәоу ҩыџьеи аепидемиологи ыҟоуп. Аҭак ҳауит ирымаӡам ачымазара ҳәа. Иахьазы иҟоуп Қырҭтәыла аганахьала амҩа аамҭала ианаартыз, аҳәаа иахыҵыз шәҩык инареиҳаны аҩны итәоуп. Ахәышәтәырҭаҟынтәи амедиаҳәшьа далхны дыҟоуп, есҽны аҭел дырзасуеит, ирҳәоит ашоура рымоу ирымаму атәы. Ус ахәышәтәырҭаҟны иҳадҵаалоит ашьақар чымазара змоу, зшьақәыӷәӷәара хало. Ҳраион аҟны иахьазы аҭагылазаашьа цәгьаӡам, анцәа иумҳәан, аҿкы аарԥшхаргьы, ачымазцәа Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭахь иргартә еиԥш иҟоуп", - лҳәеит Какобаԥҳа.

Лара адырра ҟалҵеит араионтә хәышәтәырҭаҟны аҿкы аарԥшразы атестқәа шрымам.

Шәазыӡырҩла арадио Sputnik Аԥсны аефир.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

  • Даҽа фҩык ауааԥсыра акоронавирус рцәа ишалоу ааԥшит Аԥсны
29
Гурам Шоуа

Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Шьоууа авирус змоу рзы ахәышәтәырҭақәа рҿы аҭыԥқәа раартразы

6
(ирҿыцуп 19:22 22.09.2020)
Гәылрыԥшьтәи арратә госпиталь аҳақьым хада Гәырам Шьоууа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит акороновирус змоу рзы Агәыӡера ахәышәтәырҭаҿы хазы аҭыԥқәа раартра аус шцо атәы.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Шьоуа авирус змоу рзы ахәышәтәырҭақа рҿы аҭыԥқәа раартразы

Аԥсны ахада ауааԥсыра акоронавирус рацәыхьчаразы акоординациатә штаб аӡбара шьаҭас иаҭаны аусԥҟа инапы аҵаиҩит. Уаҟа иазгәаҭоуп жьҭаара 5 инаркны массала аспорттә, агәмырҿыӷьратә, ацәыргақәҵатә уснагӡатәқәа ахыбрақәа рыҩнуҵҟа рымҩаԥгара мап ацәкра уҳәа убас. Иара уи адагьы, агәабзиарахьчара аминистрра жьҭаара 15 рҟынӡа анапы ианҵоуп Аԥсны, Аҟәа ақалақьи араионқәеи иахьрыҵанакуа иҟоу амедицинатә усҳәарҭақәа рҟны авирус змоу ахаҿқәа рнагарҭа ҭыԥқәа разырхиара.

"Ари ачымазара зыхьуа ҳзаанагоит, урҭ ҳрыхәаԥшуеит нас ишахәҭоу аҭыԥ иқәаҳҵоит, шьоукы аҩныҟа, шьоукы – Гәдоуҭаҟа, аха уи анализқәа рҭак анҳаулак ашьҭахь. Ахәышәтәырҭа атерапиа аҟәшаҿы архиара ҳаҿуп 40-ҩык рҭыԥ ари ачымазара зыхьуа рышьҭаҵаразы, аха макьана хаз аҟәша аашәырты ҳәа адҵа ҳмоуӡац. Иахьазы дҵас иҳамоу: ачымазаҩцәа ашоура змоу, Агәыӡера рыдкылара, нас ишахәҭоу аус рыдулароуп. Ахәышәтәырҭаҿы акоронавирус аҟынтә иахьазы анализ аҭак иазыԥшу ҳәа аӡәгьы дыҟам, зегьы аҩны итәоуп. Дара есымша аҭел ҳарзасуеит, рҭагылазаашьа еилаҳкаауеит. Анализ аҭак анааилак нас рыхәшәтәразы даҽа мҩак ылаҳхуеит. Аҩны рҽырхәышәтәуеит 16-ҩык рҟынӡа", - ҳәа еиҭеиҳәеит Шьоууа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

6
Арда Ашуба

Ашәба анаука-практикатә форум азы: ҳашәақәа ҳҟазараҿы акырӡа зҵазкуаны иааԥшит

11
(ирҿыцуп 17:01 22.09.2020)
Дырмит Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт аҟны ихыркәшоуп жәларбжьаратәи анаука-практикатә форум, уи алҵшәақәа ртәы арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит афилологиатә ҭҵаарадыррақәа ркандидат, Аԥсуаҭҵааратә институт аиҳабы Арда Ашәба.
Ашәба анаука-практикатә форум азы: ҳашәақәа ҳҟазараҿы акырӡа зҵазкуаны иааԥшит

"Иахьа уажәраанӡа аԥсуаҭҵааратә институт аҿы абри иашьашәалоу аҭҵаарадырра-практикатә конференциа мҩаԥымсыцызт. Имҩаԥаҳгоз аҟазара иазку аконференциаҿы иҟан астол гьежьқәа, аилацәажәарақәа, нас аконцерт. Дара иааз аҭҵаарадырра знапы алаку ашәаҳәаҩцәа, аҟазацәа, акомпозиторцәа, ҳаԥсуа шәаҳәаҩцәеи акомпзиторцәеи алархәны урҭ рырҿиара иагәылаланы иҭырҵаауан, иазхьаԥшуан абжьы, аҟазара ашьақәгылашьа, аҭоурых, уҳәа убас еиԥш аинтерес рыман. 75 ҭҵаарадырратә усумҭа иззыӡырҩыз рҟнытә акы ԥсыҽуп ҳәа иҟамызт. Ашьхарыуаа жәлар рҿы афырхаҵареи аибашьреи атема анцәаруга, аҳәатәы акырӡа унаҭоит. Ҳара егьырҭ ажәларқәа реиԥш абзиабара иазку ашәақәа ҳамаӡам, ҳара ҳмилаҭтә хаҿра иаҳнаҭаӡомызт абзиабара зызцәырҵыз уи ашәа ахыиҳәаауа, ара аҭыԥ змоу иаҳа афырхаҵаратә ашәақәа роуп. Аамҭа иԥнашәаз ашәақәа наунагӡа ажәлар ашыртәу иаанхоит. Ҳасасцәа идырбаз ҳашәақәа акырӡа зҵазкуа акәны иааԥшит ҳҟазараҿы", – ҳәа еиҭеиҳәеит Ашәба.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

11