Ҵәыӡба аԥсқьарцәа рзы: ашәарыцаҩцәа рымч мацарала иузаанкылаӡом

35
(ирҿыцуп 15:13 04.09.2020)
Ашәарыцара, аԥсыӡкра пату ззақәу Омар Ҵәыӡба арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит сынтәа ачашәара зеиԥшроу.
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Ҵәыӡба ашәарыцара иазкны

Нанҳәа 15 инаркны Аԥсны официалла ашәарыцара азин ыҟоуп. Ашәарыцара 2021 шықәса хәажәкыра 15 рҟынӡа аамҭа азыԥҵәоуп. Агыгшәыг, аԥстәқәа рзышәарыцара ҟалоит жьҭаара 1 инаркны.

"Сынтәа ҩынтә чашәара сцахьеит, аха алҵшәа ҟамлеит, ҳахьцаз ҳаиқәымшәеит. Ашәарыцара сҩызцәеи сареи ҳҽеидкыланы ҳцалоит, ала сгоит. Ачақәа ахьтәоу хԥа-ԥшьба ҭыԥ бзиа ыҟоуп", - иҳәеит Ҵәыӡба.

Иара иазгәеиҭеит уахынла амузыка аҿакны, ачақәа алашара рықәырҷҷаны изшьуа шыҟоу. Урҭ ашәарыцара аԥҟара иқәныҟәо рымацара рыла рахьырхәра шзалымшо.

"Урҭ ҳдыруеит, иаҳбахьеит. Ашәарыцаҩ, избо-изаҳауа, шәаангыл иҳәоит, ишиашам дирдыруеит, аха урҭ узаанкылаӡом ашәарыцаҩцәа рымацара рыла. Азакәан аганахьала ари азҵаара иаҳа напы адрымкылар, егьыс ицәгьоуп. Иҟашәҵои ҳәа анроуҳәо, уажәада сықәымлацызт (чашәара-аред.) ҳәа зҳәақәоугьы ыҟоуп. Аха уи ус шакәым ҳамдыруеи. Аиҿыхарақәа ҳаухьеит изныкымкәа уи аганахьала", - иҳәеит Ҵәыӡба.

Иара иазгәеиҭеит ачашәара аԥҟарақәа ахьеиларымго, ахылаԥшра ахьыҟоу ҳәа ашәарыцаҩцәа аҭыԥқәа шалыркаауа.

Аԥсны азин ыҟам Ашәҟәы ҟаԥшь иану аԥстәқәеи аԥсаатәқәеи рзышәарыцара. Уахь иаҵанакуеит адәԥыҭҳәа, абнацгәы, аҵларкәыкә, ишәаҳәо аҵарақәа. Иара убасгьы ашәарыцара ҟалом аҳәырԥсаррақәа, амилаҭтә паркқәа, ааглыхратә зонақәа рҟны, ақалақьқәа рыкәша-мыкәша.

Шәазыӡырҩы аудио. Иаҳа инеиҵыху анҵамҭа шәаҳар шәылшоит арадио Sputnik аефир аҟны.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

35
Гурам Шоуа

Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Шьоууа авирус змоу рзы ахәышәтәырҭақәа рҿы аҭыԥқәа раартразы

6
(ирҿыцуп 19:22 22.09.2020)
Гәылрыԥшьтәи арратә госпиталь аҳақьым хада Гәырам Шьоууа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит акороновирус змоу рзы Агәыӡера ахәышәтәырҭаҿы хазы аҭыԥқәа раартра аус шцо атәы.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Шьоуа авирус змоу рзы ахәышәтәырҭақа рҿы аҭыԥқәа раартразы

Аԥсны ахада ауааԥсыра акоронавирус рацәыхьчаразы акоординациатә штаб аӡбара шьаҭас иаҭаны аусԥҟа инапы аҵаиҩит. Уаҟа иазгәаҭоуп жьҭаара 5 инаркны массала аспорттә, агәмырҿыӷьратә, ацәыргақәҵатә уснагӡатәқәа ахыбрақәа рыҩнуҵҟа рымҩаԥгара мап ацәкра уҳәа убас. Иара уи адагьы, агәабзиарахьчара аминистрра жьҭаара 15 рҟынӡа анапы ианҵоуп Аԥсны, Аҟәа ақалақьи араионқәеи иахьрыҵанакуа иҟоу амедицинатә усҳәарҭақәа рҟны авирус змоу ахаҿқәа рнагарҭа ҭыԥқәа разырхиара.

"Ари ачымазара зыхьуа ҳзаанагоит, урҭ ҳрыхәаԥшуеит нас ишахәҭоу аҭыԥ иқәаҳҵоит, шьоукы аҩныҟа, шьоукы – Гәдоуҭаҟа, аха уи анализқәа рҭак анҳаулак ашьҭахь. Ахәышәтәырҭа атерапиа аҟәшаҿы архиара ҳаҿуп 40-ҩык рҭыԥ ари ачымазара зыхьуа рышьҭаҵаразы, аха макьана хаз аҟәша аашәырты ҳәа адҵа ҳмоуӡац. Иахьазы дҵас иҳамоу: ачымазаҩцәа ашоура змоу, Агәыӡера рыдкылара, нас ишахәҭоу аус рыдулароуп. Ахәышәтәырҭаҿы акоронавирус аҟынтә иахьазы анализ аҭак иазыԥшу ҳәа аӡәгьы дыҟам, зегьы аҩны итәоуп. Дара есымша аҭел ҳарзасуеит, рҭагылазаашьа еилаҳкаауеит. Анализ аҭак анааилак нас рыхәшәтәразы даҽа мҩак ылаҳхуеит. Аҩны рҽырхәышәтәуеит 16-ҩык рҟынӡа", - ҳәа еиҭеиҳәеит Шьоууа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

6
Арда Ашуба

Ашәба анаука-практикатә форум азы: ҳашәақәа ҳҟазараҿы акырӡа зҵазкуаны иааԥшит

14
(ирҿыцуп 17:01 22.09.2020)
Дырмит Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт аҟны ихыркәшоуп жәларбжьаратәи анаука-практикатә форум, уи алҵшәақәа ртәы арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит афилологиатә ҭҵаарадыррақәа ркандидат, Аԥсуаҭҵааратә институт аиҳабы Арда Ашәба.
Ашәба анаука-практикатә форум азы: ҳашәақәа ҳҟазараҿы акырӡа зҵазкуаны иааԥшит

"Иахьа уажәраанӡа аԥсуаҭҵааратә институт аҿы абри иашьашәалоу аҭҵаарадырра-практикатә конференциа мҩаԥымсыцызт. Имҩаԥаҳгоз аҟазара иазку аконференциаҿы иҟан астол гьежьқәа, аилацәажәарақәа, нас аконцерт. Дара иааз аҭҵаарадырра знапы алаку ашәаҳәаҩцәа, аҟазацәа, акомпозиторцәа, ҳаԥсуа шәаҳәаҩцәеи акомпзиторцәеи алархәны урҭ рырҿиара иагәылаланы иҭырҵаауан, иазхьаԥшуан абжьы, аҟазара ашьақәгылашьа, аҭоурых, уҳәа убас еиԥш аинтерес рыман. 75 ҭҵаарадырратә усумҭа иззыӡырҩыз рҟнытә акы ԥсыҽуп ҳәа иҟамызт. Ашьхарыуаа жәлар рҿы афырхаҵареи аибашьреи атема анцәаруга, аҳәатәы акырӡа унаҭоит. Ҳара егьырҭ ажәларқәа реиԥш абзиабара иазку ашәақәа ҳамаӡам, ҳара ҳмилаҭтә хаҿра иаҳнаҭаӡомызт абзиабара зызцәырҵыз уи ашәа ахыиҳәаауа, ара аҭыԥ змоу иаҳа афырхаҵаратә ашәақәа роуп. Аамҭа иԥнашәаз ашәақәа наунагӡа ажәлар ашыртәу иаанхоит. Ҳасасцәа идырбаз ҳашәақәа акырӡа зҵазкуа акәны иааԥшит ҳҟазараҿы", – ҳәа еиҭеиҳәеит Ашәба.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

14

Sputnik аҿы иалацәажәоит самбо азы Афон ҿыц имҩаԥысуа XVII Жәларбжьаратәи атурнир

2
(ирҿыцуп 09:29 23.09.2020)
Цәыббра 23 асааҭ 14:00 рзы Sputnik Аԥсны амультимедиатә пресс-центр аҿы имҩаԥгахоит Афон ҿыц имҩаԥысуа XVII-тәи Жәларбжьаратәи атурнир иазку апресс-конференциа.

Апресс-конференциа иалахәхоит:

  • Михаил Чалмаз - дзиудои самбои рзы Аԥсны Афедерациа ахада
  • Михаил Пиканин - дзиудои самбои рзы Аԥсны Афедерациа ахантәаҩы
  • Андреи Погосов - дзиудои самбои рзы Аԥсны Афедерациа ахада ихаҭыԥуаҩ
  • Роберт Новоиан - дзиудои самбои рзы Аԥсны Афедерациа ахада ихаҭыԥуаҩ

Амассатә-информациатә хархәагақәа рхаҭарнакцәа ааҳаԥхьоит апресс–конференциахь (аҭыӡҭыԥ: ақ. Аҟәа, Пушкин имҩ. 16, абизнес-центр "Гәдоу Плаза", 5-тәи аихагыла).

Аккредитациа ҟалоит абри аҭел ала: +7(940) 926 00 00

Азыҳәа анашьҭразы аелектронтә ҭыӡҭыԥ: info.abk@sputniknews.com

Иара убасгьы шәара ишәылшоит апресс-конференциа алахәылацәа зинтерес шәымоу азҵаарақәа рышәҭарц Sputnik Аԥсны асоциалтә ҳа Facebook аҿтәи адаҟьаҿы мамзаргьы аелектронтә ԥошьҭахь инашьҭны: info.abk@sputniknews.com

2