Габниа: аҭыԥантәи адепутатцәа рымчра маҷӡам, ишахәҭоу рхы иадырхәар

18
(ирҿыцуп 16:59 04.09.2020)
Аҭыԥантәи адепутатцәа рнапынҵақәа закәанла лшарас ирнаҭо, урҭ аԥсҭазаараҟны ахархәара ахьынӡарымоу атәы арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит азиндырҩы Гиви Габниа.

Абҵарамза 1, 2020 шықәса рзы Аԥсны имҩаԥгахоит аҭыԥантәи ахаланапхгараҭарақәа рахь алхрақәа. Урҭ ԥшьышықәса рахь знык имҩаԥысуеит.

"Аҭыԥантәи ахаланапхараҭаратә усбарҭақәа рахь алхразы" азакәан аҩбатәи ахәҭаҷ инақәыршәаны, депутатс далхзар ҟалоит алхрақәа рыҽнынӡа 25 шықәса ирҭысхьоу, алхратә зин змоу дарбанзаалак.
Алхыҩ Аԥсны датәылауаҩызароуп, иқәра 18 шықәса рҟынӡа инаӡахьазароуп.

Габниа: аҭыԥантәи адепутатцәа рымчра маҷӡам, ишахәҭоу рхы иадырхәар

"… Аҭыԥантәи адепутатцәа рымчра закәанла имаҷӡам, ишахәҭоу рхы иадырхәар, сгәаанагарала алҵшәақәа еиӷьхоит. Ҳара еснагь иаҳа еиӷьхар ҳҭахуп, ԥшьаала-ԥшьаала уигьы аҵара ҳаҿуп. Уи зысҳәо, иҟан аамҭа алхрақәа рахь зынӡа аӡәгьы дцаӡомызт, ирҭахымызт. Уажәтәи аамҭазы аҭыԥантәи алхрақәа рҟынгьы иҟоуп аицлабра, ауаа рацәа акандидатцәа анықәдыргыло. Уи акы иаԥсоуп, избанзар акандидатцәа анырацәоу, еиӷьу ҳәа далырхыргьы рылшоит аҭыԥантәи ауаажәлар.

Иахьа иаҳа еилаҳкаауа ҳалагеит иара (аҭыԥантәи ахаланапхгараҭарақәа рахь алхрақәа – аред.) амчра иамоу. Анкьа ахархәашьа амаӡамызт, уажәы иамоуп. Ҿырԥштәыс иаазгоит: аҭыпантәи ахада ҳәа атәыла ахада ихаҭарнак днеигоит, аха аҭыԥантәи адепутатцәа азин ирҭароуп ус еиԥш, знык-ҩынтә иақәшаҳаҭымхар даҽаӡәы днеигароуп. Иаҳҳәап, еиуеиԥшым аҭыԥантәи ачын маҵуҩцәа, аҩнуҵҟатәи аусқәа русбарҭа, агәабзиарахьчара, акультура, аҵарадырра азҵаарақәа рганахьала иарҭо роума, урҭ неирц азы аҭыԥантәи адепутатцәа ақәшаҳаҭзароуп. Знык иарҭеит нас 4 шықәса иаанхеит ҳәа акәӡам, русушьагьы иацклаԥшуеит, иргәамԥхар русушьа, рыгәра ргом ҳәа азҵаара ықәдаргылар рылшоит", - ихәеит Габниа.

Шәазыӡырҩы аудио.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

  • Абҵарамзазы имҩаԥгахоит аҭыԥантәи ахаланапхгараҭарақәа рахь алхрақәа

18
Гурам Шоуа

Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Шьоууа авирус змоу рзы ахәышәтәырҭақәа рҿы аҭыԥқәа раартразы

6
(ирҿыцуп 19:22 22.09.2020)
Гәылрыԥшьтәи арратә госпиталь аҳақьым хада Гәырам Шьоууа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит акороновирус змоу рзы Агәыӡера ахәышәтәырҭаҿы хазы аҭыԥқәа раартра аус шцо атәы.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Шьоуа авирус змоу рзы ахәышәтәырҭақа рҿы аҭыԥқәа раартразы

Аԥсны ахада ауааԥсыра акоронавирус рацәыхьчаразы акоординациатә штаб аӡбара шьаҭас иаҭаны аусԥҟа инапы аҵаиҩит. Уаҟа иазгәаҭоуп жьҭаара 5 инаркны массала аспорттә, агәмырҿыӷьратә, ацәыргақәҵатә уснагӡатәқәа ахыбрақәа рыҩнуҵҟа рымҩаԥгара мап ацәкра уҳәа убас. Иара уи адагьы, агәабзиарахьчара аминистрра жьҭаара 15 рҟынӡа анапы ианҵоуп Аԥсны, Аҟәа ақалақьи араионқәеи иахьрыҵанакуа иҟоу амедицинатә усҳәарҭақәа рҟны авирус змоу ахаҿқәа рнагарҭа ҭыԥқәа разырхиара.

"Ари ачымазара зыхьуа ҳзаанагоит, урҭ ҳрыхәаԥшуеит нас ишахәҭоу аҭыԥ иқәаҳҵоит, шьоукы аҩныҟа, шьоукы – Гәдоуҭаҟа, аха уи анализқәа рҭак анҳаулак ашьҭахь. Ахәышәтәырҭа атерапиа аҟәшаҿы архиара ҳаҿуп 40-ҩык рҭыԥ ари ачымазара зыхьуа рышьҭаҵаразы, аха макьана хаз аҟәша аашәырты ҳәа адҵа ҳмоуӡац. Иахьазы дҵас иҳамоу: ачымазаҩцәа ашоура змоу, Агәыӡера рыдкылара, нас ишахәҭоу аус рыдулароуп. Ахәышәтәырҭаҿы акоронавирус аҟынтә иахьазы анализ аҭак иазыԥшу ҳәа аӡәгьы дыҟам, зегьы аҩны итәоуп. Дара есымша аҭел ҳарзасуеит, рҭагылазаашьа еилаҳкаауеит. Анализ аҭак анааилак нас рыхәшәтәразы даҽа мҩак ылаҳхуеит. Аҩны рҽырхәышәтәуеит 16-ҩык рҟынӡа", - ҳәа еиҭеиҳәеит Шьоууа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

6
Арда Ашуба

Ашәба анаука-практикатә форум азы: ҳашәақәа ҳҟазараҿы акырӡа зҵазкуаны иааԥшит

11
(ирҿыцуп 17:01 22.09.2020)
Дырмит Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт аҟны ихыркәшоуп жәларбжьаратәи анаука-практикатә форум, уи алҵшәақәа ртәы арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит афилологиатә ҭҵаарадыррақәа ркандидат, Аԥсуаҭҵааратә институт аиҳабы Арда Ашәба.
Ашәба анаука-практикатә форум азы: ҳашәақәа ҳҟазараҿы акырӡа зҵазкуаны иааԥшит

"Иахьа уажәраанӡа аԥсуаҭҵааратә институт аҿы абри иашьашәалоу аҭҵаарадырра-практикатә конференциа мҩаԥымсыцызт. Имҩаԥаҳгоз аҟазара иазку аконференциаҿы иҟан астол гьежьқәа, аилацәажәарақәа, нас аконцерт. Дара иааз аҭҵаарадырра знапы алаку ашәаҳәаҩцәа, аҟазацәа, акомпозиторцәа, ҳаԥсуа шәаҳәаҩцәеи акомпзиторцәеи алархәны урҭ рырҿиара иагәылаланы иҭырҵаауан, иазхьаԥшуан абжьы, аҟазара ашьақәгылашьа, аҭоурых, уҳәа убас еиԥш аинтерес рыман. 75 ҭҵаарадырратә усумҭа иззыӡырҩыз рҟнытә акы ԥсыҽуп ҳәа иҟамызт. Ашьхарыуаа жәлар рҿы афырхаҵареи аибашьреи атема анцәаруга, аҳәатәы акырӡа унаҭоит. Ҳара егьырҭ ажәларқәа реиԥш абзиабара иазку ашәақәа ҳамаӡам, ҳара ҳмилаҭтә хаҿра иаҳнаҭаӡомызт абзиабара зызцәырҵыз уи ашәа ахыиҳәаауа, ара аҭыԥ змоу иаҳа афырхаҵаратә ашәақәа роуп. Аамҭа иԥнашәаз ашәақәа наунагӡа ажәлар ашыртәу иаанхоит. Ҳасасцәа идырбаз ҳашәақәа акырӡа зҵазкуа акәны иааԥшит ҳҟазараҿы", – ҳәа еиҭеиҳәеит Ашәба.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

11