Аҳашба ашәҟәы "Артиом Амқәаб иԥсҭазаареи ирҿиамҭақәеи" азы: ажурналист ду иажәа аанхарцаз

23
(ирҿыцуп 13:47 06.09.2020)
Аԥсны еицырдыруа ажурналист Артиом Амқәаб диижьҭеи 110 шықәса ахыҵра инамаданы ажурналист Владимир Аҳашба авторс дызмоу ашәҟы "Артиом Амқәаб иԥсҭазаареи ирҿиамҭақәеи" акьыԥхь абеит. Уи шыҟалаз атәы Владимир Аҳашба арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит.

 

Аҳашба ашәҟәы "Артиом Амқәаб иԥсҭазаареи ирҿиамҭақәеи" азы: ажурналист ду иажәа аанхарцаз

"Сара акыр шықәса Артиом Аџыр-иԥа инапаҵаҟа аус зуан. Арҿиара аус, ажурналистикаҿы кыр сылшазар, исылшыртә еиԥш амҩа сықәызҵаз дреиуоуп иара. Иахьа имаҷхеит иара дызгәалашәо. Журналистк иаҳасабала алитература иазааԥсоз иаҳасабала, дыздыруаз маҷҩуп, иҩымҭақәа ирыԥхьахьо зынӡагьы имаҷуп. Абри зегьы сыриашарцаз ашәҟәы аиқәыршәара салагеит. Избеит уи шыуадаҩхоз. Аматериал еизгатәын ихьӡ зҳәоз, урҭ зегьы апериодикатә кьыԥхь аҿы еиԥсаҟьан. Зегь реиҳа еицәахаз узхыԥшылоз "абра иануп", "абра иҟоуп" ҳәа акгьы ыҟамызт. Даара ацхыраара сылҭеит Д. Гәлиа имузеи аҿы аус зуаз Нателла Џьичоева, алитература бзиаӡаны издыруаз. Сгәы иҭоу анласҳәа, иаалгеит апапка "Артиом Амқәаб" ҳәа ахьаныз. Аматериалқәа реизгараҿы амҩа сықәызҵыз убри апапкаҿы еизгаз ауп", - ҳәа азгәеиҭеит Аҳашба.

 

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

23
Сезгин Чукуа

Чыӷә-иԥа Аҟәа ахақәиҭтәразы сентиабртәи ажәыларазы: ихасҵомызт иҵыхәтәантәихар шалшоз

6
(ирҿыцуп 18:51 27.09.2020)
Аԥсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра аветеран, Агәымшәаразы амедал занашьоу Сезгин Чыӷә-иԥа арадио Sputnik аефир аҿы игәалаиршәеит 27 шықәса раԥхьа арҭ амшқәа рзы Аҟәа ахақәиҭтәраз ицоз ажәылара.
Чыӷә-иԥа Аҟәа ахақәиҭтәразы сентиабртәи ажәыларазы: ихасҵомызт, иҵыхәтәантәихар шалшоз

Сезгин раԥхьаӡа акәны Гагра анырга ашьҭахь Аԥсныҟа дааит, усҟан иара ихыҵуан 24 шықәса. Аибашьҩы иажәақәа рыла, Ҭырқәтәыла аррамаҵзура ашьҭахь ԥышәа хәыҷык иман, абџьар атәы идыруан.

"Аҟәа ахақәиҭтәразы ҳгәыԥ Каман ала раԥхьа ажәылара ҳалагеит, усҟан Гагратәи абаталион салан. Усҟан ауп данҭаха Баҳадыр Абыӷба, Ерқан Қәҭарба дырхәит, еиҭа быжьҩык раҟара аҷкәынцәа рхәит. Иҭахаз ҳаҷкәынцәа рыԥсра усҟан иаҳзеилкааӡомызт, урҭ рҵәыуара аха ҳамамызт, аибашьра цон. Нас аибашьра ашьҭахь ауп зегьы анеилаҳкаауаз, ҳгәы аныԥжәоз. Баҳадыри сареи ҳхәыҷаахыс ҳаибадыруан. Аибашьра нҵәоит сентиабртәи ажәылара ашьҭахь ҳәа ихасҵомызт, ус шаҟантә ҳцахьаз ажәылара, аха ҳаиааиуамызт. Нас аиааира ҳгеит, аибашьра нҵәеит ҳәа анырҳәа ихасҵомызт, агәра сызгомызт", - еиҭеиҳәеит аветеран.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

6
Ирма Шәқьериаԥҳа

Аҭоурых иагәылаҵәаху: Шәқьериаԥҳа Аԥсны Афырхаҵа Завер Тәанба изкны

12
(ирҿыцуп 19:34 27.09.2020)
Ешыратәи аибашьцәа рмузеи аиҳабы лхаҭыԥуаҩ Ирма Шәқьериаԥҳа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭалҳәеит Аԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьраҟны иҭахаз, Аԥсны Афырхаҵа ҳәа ахьӡ ҳаракы иаԥсахаз Завер Тәанба иҭоурых.
Аҭоурых иагәылаҵәаху: Шәқьериаԥҳа Аԥсны Афырхаҵа Завер Тәанба изкны

Шәазыӡырҩла арубрика "Аҭоурых иагәылаҵәаху" арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы ес-мҽыша.

12

Даҽа 46-ҩык Аԥсны атәылауаа акоронавирус рыдбалоуп

2
(ирҿыцуп 19:25 27.09.2020)
Иахьазы Аԥсны иахьаҵанакуа иаарԥшу акоронавирустә хҭысқәа рхыԥхьаӡара 1332 ыҟоуп. Ргәы бзиахахьеит 400-ҩык, жәҩык рыԥсҭазаара иалҵит.

АҞӘА, цәыббра 27 – Sputnik. Аԥсны иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла акоронавирус зыхьуа рхыԥхьаӡара даҽа 46-ҩык рыла еиҳахеит ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра акоронавирус рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

"Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла акоронавирустә инфекциа амазааразы игәаҭан 160-ҩык атәылауаа, урҭ рахьтә адиагноз COVID-19 рзышьақәыргылан 46-ҩык", - ҳәа аанацҳауеит аоперштаб.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 120-а апациентцәа, урҭ рахьтә COVID-19 адиагноз рзышьақәырӷәӷәоуп 117-ҩык, рҭагылазаашьа хьанҭоуп 14-ҩык, ибжьаратәуп 27-ҩык.

Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб ажәлар рахь ааԥхьара ҟанаҵоит ачымазара ҿкы рымкырц азы иахәҭоу аԥҟарақәа зегьы ирықәныҟәаларц.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

2
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау