Гәынба аицлабра "Аԥсны афокус аҿы" азы: аԥсуаа рыбзазашьа ацәыргара сыгәҭакын

19
(ирҿыцуп 21:16 26.04.2021)
Афотоеицлабра "Аԥсны афокус аҿы" иалкаахаз аусумҭа автор, ажурналист, адырраҭара "Ажәеиԥшьаа" автор Адгәыр Гәынба арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит аицлабрахь инаишьҭыз аусумҭақәа рахьынтә иалкаахаз, уи зызку.
Гәынба аицлабра "Аԥсны аобиектив аҿы" азы: аԥсуаа рыбзазаашьа ацәыргара сыгәҭакын

Жәларбжьаратәи афотопроект "Аԥсны афокус аҿы" аицлабра ахԥатәи аетап ала ихыркәшахеит.

"Алаҳәара асоциалтә даҟьаҿы ианызба саргьы схы аласырхәит, хықәкысгьы исыман аԥсуа рыбзазара, рынхашьа-рынҵышьа, рмилаҭтә цәа ацәыргара. Ари аетап аҟны афотоҭыхымҭақәа ҟаҵан Хәаԥаа рышьха ҳаракқәа рҿы. Арахәааӡаҩцәа срыцныҟәон, убра иубаратәы иҟоуп аԥсуа цәа зхоу аепизодқәа. Убарҭ сышьҭит аицлабрахь. Иаиааиз афотосахьаҿы иануп ачуанқәа ажәҩан иалакнаҳаушәа", - иҳәеит Гәынба.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

19

Чамагәуа Ҳабҩы азы: еизааигәаны аҭыԥԥшаӡарақәа рацәоуп

10
(ирҿыцуп 20:27 23.07.2021)
Аҷандара ақыҭан инхо Ҳабҩыҟа аԥсшьаҩцәа мҩаԥызго Адгәыр Чамагәуа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит уаҟа ауаа рыԥсшьаразы аҭыԥқәа зеиԥшроу, иахьа ауаа зҭаауа аҭыԥԥшӡарақәа ртәы.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Чамагәуа Ҳабҩы аҭыԥԥшӡарақәа ртәы

"Ара даара аҭыԥ ԥшӡақәа рацәоуп, еизааигәоуп, хара ацара аҭахӡам. Ганкахьала ибзиазар ҟалап уамак иахьырзымдыруа, ауаа рацәа ахьымаауа, аԥсшьаразы иаҳа иманшәалоуп. Уи нас аамҭала акәзар акәхап, ҳаԥхьаҟа иаҳа ирацәахозаап ауаа, аха уи уазыҟаҵазар ауп. Ари Риҵаҟа ушцо еиԥш амҩақәа ус иманшәаланы иҟам", - иҳәеит Чамагәуа.

Шәазыӡырҩы аудио.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

10

Шәлымба Аҟәа ауаажәларратә транспорт аанкыларазы: уи аҭагылазаашьахь ҳнеиргьы алшоит

16
Ауаажәларратә транспорт аусзуҩцәа асанитар–епидемиологиатә цхыраагӡақәа рыла иахьынӡеиқәыршәоу, аҭагылазаашьа уадаҩ ахылаԥшра ахьынӡарзаҭо атәы арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит Аҟәатәи автотранспорттә наплакы аиҳабы Леонид Шәлымба.

Аҟәа ақалақь ахадараҿ аилацәажәара мҩаԥысит иҟоу аепидемиологиатә ҭагылазаашьа уадаҩ инадҳәаланы. Аҳҭнықалақь ахада иазгәеиҭеит ԥхынгәы нҵәаанӡа аџьармыкьақәа, ахәаахәҭратә ҭыԥқәа, ауаажәларратә транспорт рҟны аҭагылазаашьа ҭышәныртәалатәуп ҳәа.

Беслан Ешба инаҵшьны иазгәеиҭеит аиҳарак ахцәажәара аҭахны ишыҟоу ауаажәларратә транспорт – арныҟәцаҩцәа реиҳараҩык аԥкрақәа ирықәныҟәом. Аҟәатәи автотранспорттә наплакы аиҳабы Леонид Шәлымба иҳәеит арныҟәцаҩцәа 18-ҩык рҟынӡа шычмазаҩу, ас еиԥш ицар, ауаажәларратә транспорт аҿы аус зуа шыҟамло.

Шәлымба Аҟәа ауаажәларратә транспорт аанкыларазы: уи аҭагылазаашьахь ҳнеиргьы алшоит

 

"Сгәаанагарала, ачымазара шыҟоу ала иҟаларгьы ҟалоит (атранспорт аусура аанкылара - аред.), ада ԥсыхәа амаиур, аха сақәгәыӷуеит ауаажәлар иныҟәаҳго рхы рыхьчап ҳәа. Ҳара ҳрылыбжьаӡом, иахьа зегьы рхы рдыруеит. Амедицинатә сабрада ахаҵара иагьа ицәгьазаргьы ашоураан, хәыҷык рхы иахәаԥшны ацхыраара ҳарымҭар, уи аҭагылазаашьа ҳҭагыларгьы алшоит", - иҳәеит Шәлымба.

Шәазыӡырҩы аудио.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

16

Аԥсны акоронавирус 145-ҩык ишрылаз аадырԥшит иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла

6
(ирҿыцуп 23:42 23.07.2021)
Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 20925-ҩык ыҟоуп, ргәы бзиахеит 16750-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 285-ҩык.

АҞӘА, ԥхынгәы 23 – Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 рылоу ирыламу аилкааразы 550-ҩык атестқәа рзыҟаҵан, урҭ рахьтә 145-ҩык рцәа акоронавирус шалаз аадырԥшит, абри атәы аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәшәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 192-ҩык, рҭагылазаашьа бааԥсуп 63-ҩык, ибжьаратәуп - 54-ҩык.

Аҟәатәи аинфекциатә хәшәтәырҭаҿы ирхәшәтәуеит акоронавирус зцәа иалоу 41-ы пациент, урҭ рахьтә 17-ҩык рҭагылазаашьа уадаҩуп. Очамчыра ирхәшәтәуеит 23-ҩык, рҭагылазаашьа уадаҩуп- ааҩык. Гагратәи ахәшәтәырҭаҿы - 45-ҩык, урҭ рахьтә жәаҩык рҭагылазаашьа уадаҩуп. Тҟәарчалтәи ахәшәтәырҭаҿы - 15-ҩык апациентцәа.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

6
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау