Ҷолокәуаԥҳа апедагогика иазкыз аконференциазы: аҵарадырра иацхраауа усуп

47
(ирҿыцуп 19:00 04.11.2020)
Ҳаамҭазы апедагогика иацу актуалтә проблемақәа ирызкыз анаука-практикатә онлиан конференциа алҵшәақәа ртәы, арадио Sputnik аефир аҿы еиҭалҳәеит Аԥсны аҵареи абызшәатә политикеи рминистрра азеиԥши азанааҭтә ҵареи рыҟәша аиҳабы лнапынҵақәа назыгӡо Асҭанда Ҷолокуаԥҳа.
Ҷолокәуаԥҳа апедагогика иазкын аконференциазы: аҵарадырра иацхраауа усмҩаԥгатәын

"Иахьатәи ҳҭагылазаашьаҿы аҵарадырра иацхраауа усмҩаԥгатәын аконференциа. Ҳҵарадырра асистема даҽакала ҳазнеиуазароуп, зхы алазырхәыз зегьы алкаақәа ҟарҵеит. Аконференциа ахыркәшамҭаз алахәылацәа рзы имҩаԥган адиктант, уи иалахәын еиуеиԥшым амаҭәарқәа рырҵаҩцәа. Алҵшәақәа рыла иреиӷьыз алкаан. Аиашазы, аконференциа ас еиԥш ақәҿыҭра аиуеит ҳәа ҳаҟамызт, даара аинтерес кны рхы аладырхәит арҵаҩцәа. Иара убас, Очамчыра ашкол-интернат аҿы агәабзиара иазеиӷьу ачысхкқәа рыҟаҵаразы амастер-класс мҩаԥган, уи адиетолог далахәын. Лара ахәыҷқәа идлырбон ауаҩы иԥырхагам ахәаа-мыхаа шыҟарҵоз. Аҵара министрраҿы иҟаҵоуп алкаақәа, ицоит ацәажәарақәа ииашоу акрыфара, ахәыҷқәа ирзеиӷьу афатә, ачыс ашколқәа рыкрыфарҭақәа рҿы алагалара, уи аус адааулоит. Иаарласны аларҵәара ҳгәы иҭоуп", - ҳәа еиҭалҳәеит Ҷолокәуаԥҳа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

47

Аҳақьым Лакербаиа еиҭалҳәеит COVID-19 зыхьуа уаҳа чмазара рзыннажьуазар атәы

0
Аҳақьым - атерапевт Оксана Лакербаиа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭалҳәеит COVID-19 зхызгаз даҽа чмазарак рзыннажьуа ма иаргәамҵуа иҟоу иҟаму атәы.
Аҳақьым Лакербаиа еиҭалҳәеит COVID-19 зыхьуа уаҳа чмазара рзыннажьуазар атәы

"Сара сыпрактиҟаны аковид чмазара зхызгаз, уи ада даҽа чмазарак рзыннажьыртә еиԥш сԥыхьамшәацт. Егьыс дара ирымаз ачымазарақәа ихьанҭаны ицоит. Атест анҳаулак аковид-чмазара рымамҳәа ргәы ҳахылаԥшуеит, ршьақәыӷәӷәара ҳацклаԥшуеит, рыхәшәқәа иржәуа ҳарҽеиуеит, ашьақар чмазара змоу гәаҳҭоит. Зықәрахь инеихьоу еиҳарак даҽа уадаҩрак роуеит антибиотикқәа рышьҭахь ркьатеиқәа русураҟны. Убри аҟынтәи абактериақәа- апробиотикқәеи апребиотикқәеи рзацаҳҵоит рыхәшәтәраҟны. Ианаамҭоу ахәшәқәа рзылыҩҩааны ажәра иалагар, ахәшәтәра бзианы ицоит", - лҳәеит Лакербаиа.

Лара иазгәалҭеит хәышәҩык инареиҳаны ҭелла абжьгарақәа шрылҭоз аҽыхәшәтәразы COVID-19 аҟынтәи.

"Уи даара ицәгьоуп, хыџьара аус зуеит, ҩыџьара есҽны ашьыжь инаркны шьыбжьонынӡа, анаҩс аполиклиника аҟны аус зуеит. Ҭелла исзасуа аҭак ансызрымҭалак, аҩны саннеиуа сырзасуеит", - лҳәеит Лакербаиа.

Шәазыӡырҩа аудио. Иаҳа инеиҵыху анҵамҭа шәаҳар шәылшоит арадио Sputnik аефир аҟны.

0
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау

Чачхалиа афымцалараша арцәараан "Ачабаба" аусуразы: ас ицалар, ҳусқәа цәгьахоит

10
(ирҿыцуп 16:52 24.11.2020)
Гәылрыԥшь араион Дранда иҟоу ачаӡырҭа "Ачабаба" аиҳабы ихаҭыԥуаҩ Кьасоу Чачхалиа арадио Sputnik арубрика "Раионк аԥсҭазаараҟынтә" аҳәаақәа ирҭагӡаны еиҭеиҳәеит афымцалашара сааҭ-сааҭла арцәараан русура шеиҿкаауа атәы.
Раионк аԥстазаараҟынтш: Чачхалиа афымцалараша арцәарақәа раан ачаӡырҭа аусура атәы

"Иахьа ҳтехника зегьы убас еибаркуп лашарада ача ҳзыӡуам, ҳҭагылазаашьа уадаҩуп уи ада. Адизель акәзар абылтәы рацәаны иафоит, иаҳбылуеит 250 литра рҟынӡа мышкы. Ажәлар ача рҭахуп, уи ахә ҳара иаҳзацҵаӡом, избанзар азакәан ҳақәныҟәоит, ус еиԥш азин ҳамаӡам. Ауаа ача рыгҳажьуам, иҟоу ауадаҩра аиҳабыра ирыӡбозар акәхап, избанзар ас ицалар, ҳусқәа цәгьахоит", - иҳәеит Чачхалиа.

Шәазыӡырҩа аудио. Иаҳа инеиҵыху анҵамҭа шәаҳар шәылшоит арадио Sputnik аефир аҟны.

10

Абҵарамза 25 рзы Аҟәа ахәҭак ӡыда иаанхоит

2
Гәымсҭатәи амассив, Ешератәи амҩа аӡымҩангага аремонт азыруеит абҵара 25 рзы, убри инадҳәаланы аӡынашьҭра аанкылахоит.

АҞӘА, абҵара 24 - Sputnik. Абҵара 25 асааҭ 03:00 инаркны асааҭ 18:00 рҟынӡа Аҟәа ахәҭак ӡыда иаанхоит ҳәа аанацҳауеит АУН "Аӡыканал".

Аӡынашьҭра аанкылахоит: Араион ҿыц, Ажәытә ҳабла, Колос, Адыгаа рымҩа, ВИЕМ, ақалақь агәаҿы аҩнеихагылақәа рҟны аӡы халом.

Гәымсҭатәи амассив, Ешератәи амҩа аӡымҩангага аремонт азыруеит.

Уаанӡа АУН "Аӡыканал" аҟны Sputnik ишазеиҭарҳәахьоу ала, аӡы лассы-лассы аанкылара азҵаара аӡбаразы комплексла аӡымҩангагақәа ԥсахтәуп. Арахь иаҵанакуеит аӡыҭгагақәа, аӡеизакырҭақәа, аӡеихшарҭақәа.

2