Абҳазоу Аҟәатәи апантеон азы: иахьа уажәраанӡа ишьақәырӷәӷәам хылаԥшра азҭаша

11
(ирҿыцуп 17:21 16.11.2020)
Аԥсны Ашәҟәыҩҩцәа реидгыла ахантәаҩы Вахтанг Абҳазоу арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит Аҟәа иҟоу ауаажәларратәи аҳәынҭқарратәи усзуҩцәа рпантеон хылаԥшра азҭо ҳәа хаз игоу усбарҭак шыҟам.
Абҳазоу Аҟәатәи апантеон азы: иахьа уажәраанӡа ишьақәырӷәӷәам ахылаԥшра азҭаша

Аҟәа ақалақь ахадара амуниципалтә усбарҭа "Аиқәыршәазаара" Аԥсны ауаажәларратәи акультуратәи усзуҩцәеи ашәҟәыҩҩцәеи рпантеон аҿы мызкы ицоз арыцқьаратә усурақәа хнаркәшеит ааигәа.

"Ашықәсқәа акыр цеит, аха апантеон ахылаԥшра азҵаара бжьахашәа иҟоуп. Абри ҷыдала усбарҭак иатәуп, иара ахылаԥшуеит ҳәа напынҵак ыҟам иахьа уажәраанӡа. Иҟоуп ареспубликатә, ақалақьтә ҵакы змоу аобиектқәа, иара иахьа уажәраанӡа ишьақәырӷәӷәам", - иҳәеит Абҳазоу.

Убасгьы иара иазгәеиҭеит апантеон аҟны аԥсыжырҭақәа рзы уаҳа аҭыԥ ыҟам ҳәа. Далацәажәеит аибашьра ашықәс азы, уи ашьҭахьгьы апантеон аҟны еицырдыруа ауаа рахь иаҵанамкуагьы рыԥсыжырҭақәа шыҟоу.

Шәазыӡырҩы аудио.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

11
Беслан Джопуа

Џьапуа еиҭеиҳәеит Аԥсни Урыстәыла рқыҭанхамҩатә усҳәарҭақәа русеицура шыҟоу

2
Абҵара 27 рзы Аҟәа имҩаԥысит Аԥсни Урыстәылеи рқыҭанхамҩатә усҳәарҭақәа рхаҭарнакцәа инеиҵыху реиԥылара. Аҩ-ганк рыӡбамҭақәа ртәы арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит Аԥсны ақыҭанхамҩа аминистр Беслан Џьапуа.
Атәылауаҩи аиҳабыреи: Џьапуа Урыстәыла ақыҭанхамҩа аминистрра ахаҭарнакцәа раара иазкны

"Урыстәыла ақыҭанхамҩа аминистр актәи ихаҭыԥуаҩ напхгара зиҭоз аделегациеи ҳареи ҳаиԥылара зыхҟьаз ааигәа имҩаԥысыз Аԥсни Урыстәылеи ахадацәа реиқәшәара ауп. Аԥсны аҭагылазаашьа еилкааны, ацхыраара ахьаҳҭаху аусеицура иазкын аилацәажәара. 2018-19 шықәсқәа рзы иҟан апроектқәа Урыстәыла абанкқәа Аԥсны ақыҭанхамҩазы аԥара ззоурыжьыз апроектқәа, игәаҳҭеит аобиектқәа, иҟоуп иргәаԥҳаз иара убас иргәамԥхаз. Урҭ ахьархәразы акәӡам изааз, аиҵахарақәа ыҟазар изыхҟьаз аилкаара, ацхрааразы ауп", - иҳәеит Џьапуа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

2
Микрофон

Ҭарԥҳа Ԥсҳәаа фымцалашарала реиқәыршәаразы: еиԥҟьарада ироуеит

9
(ирҿыцуп 17:35 29.11.2020)
Аҟәа араион Ԥсҳәы ақыҭа ахада инапынҵақәа назыгӡо Фатима Ҭарԥҳа арадио Sputnik арубрика "Раионк аԥсҭазаараҟынтә" аҿы еиҭалҳәеит аҿкычымазара COVID-19 ақыҭауаа ԥырхага рнаҭама, аӡын рыҽшазыҟарҵази.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Ҭарԥҳа Ԥсҳәы ақыҭа аӡын ишазыҟаҵоу атәы

"Бзиашәа ақыҭауаа аӡәгьы ари ачымазара ҿкы рмыхьӡацт, ҳацәцап ҳәа агәыӷра ыҟоуп. Аӡын ақыҭаҟны лассы иааиуеит. Афымцалашарала аиқәыршәара аганахьала уажәы ҳтәылаҟны иалагалоу аԥҟарақәа (сааҭла афымцалашара арцәара-аред.) уа аҭыԥ рымаӡам. Ақыҭа ахатә фымцатә станциа амоуп, уа алашра рымоуп", - лҳәеит Ҭарԥҳа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

9

Аԥсны 2021 шықәса аԥхынразы еиҳа заа иаҿарҵо аҭыԥқәа ирылахәуп

4
Асиа шьақәыргылоуп 2021 шықәса аԥхынра аԥсшьаразы заанаҵтәи аҿаҵарақәа рбаза адыррала.

АҞӘА, абҵара 30 - Sputnik. Аԥсны 2021 шықәса аԥхынразы еиҳа заа иаҿарҵо аҭыԥқәа ирылахәуп ҳәа аанацҳауеит аԥсшьаразы анхарҭақәа рҿаҵаразы амаҵзура Tvil.ru.

Аԥснеиԥш иара убасгьы аԥыжәара рымоуп: Ҟрым, Краснодартәи атәылаҿацә, Санкт-Петербурги Ленинградтәи аобласти, Карелиа.

  • Ҟрым - 35 %
  • Краснодартәи атәылаҿацә- 30%
  • Ленинградтәи аобласти Санкт-Петербурги - 15%
  • Аԥсны - 7%
  • Карелиа - 3%

Tvil.ru адыррақәа рыла 2021 шықәсазтәи аҿаҵарақәа 20 процент икаҳаит 2020 шықәсазтәиқәа ирҿырԥшны.

Атуристцәа хынтәны еиҵаны аҿаҵарақәа ҟарҵеит ҵыԥхтә иаҿырԥшны. Убри аан уахыки-ҽнаки рзы ахәԥса 11 процент ихаланы 3025 мааҭ артәеит хҩык рзы шьыжьхьада. Убри аан аотельқәа рҿы аԥсшьара аҭаххара 7 процентк иазҳаит.

Tvil.ru: ишаҳәо ала атуристцәа макьаназ аҭагылазаашьа зеиԥшрахо иазыԥшуп.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

4