Кәыҵниа еиҭеиҳәеит абылара аҽацәыхьчара аԥҟара иқәымныҟәо ахараԥса шаҟа рықәырҵо

16
(ирҿыцуп 14:47 02.12.2020)
Аӡын аамҭазы абылра аҽацәыхьчаразы агәаҭаратә усқәа мҩаԥнагоит Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рминистрра. Изынио, аилагарақәа реиҳарак зыдҳәалоу атәы арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит Аҟәа ақалақьи араиони абылра аҽацәыхьчаратә ҟәша аиҳабы Ҭемыр Кәыҵниа.
Атәылауаҩи аиҳабыреи: Кәыҵниа абылра аҽацәыхьчаразы аҭагылазаашьа зеиԥшроу атәы

"Ашықәс ҿыц анааигәахо аамҭазы еиҳарак агәаҭаратә усқәа мҩаԥаагоит еиуеиԥшым ахәаахәҭратә обиектқәа рҟны, аџьармыкьаҿы. Иҟоуп ахыбрақәа абылра аҽацәыхьчаразы аԥарақәа ирықәымныҟәо аԥара ҳамам ҳәа азгәаҭаны. Уи еиҳарак изыдҳәалоу амцакразы адырра узҭо ахархәагақәа ахьықәдмыргыло ауп. Иара ахәгьы маҷым, иззыҟамҵо рацәаҩуп, аха есышықәса уи аганахьала аҭагылазаашьа иаҳа еиӷьхоит", - иҳәеит Кәыҵниа.

Иара иазгәеиҭеит ҩышықәса раԥхьа абылра аҽацәыхьчаразы аԥҟарақәа ирықәымныҟәоз 300 мааҭ ахараԥса рықәырҵозҭгьы, уажәшьҭа урҭ 4 нызқь инаркны 12 нызқь мааҭ рҟынӡа рықәырҵоит.

Шәазыӡырҩла арадио Sputnik Аԥсны аефир.

16

Қәаранӡиа: ауаа алашаразы аҭагылазаашьа шыцәгьахоз дырны, заа мҿыла рҽеиқәдыршәеит

4
(ирҿыцуп 19:51 24.01.2021)
Сынтәа даҽа аамҭанык еиԥшымкәа амҿы зҭаху рхыԥхьаӡара рацәоуп, ҭелла заа аҿаҵа ҟарҵоит, абри атәы арадио Sputnik аефир аҟны иҳәеит Кәҭол ақыҭан инхо амҿылхҩы Енвер Қәаранӡиа.
Қәаранӡиа: сынтәа ауаа алашаразы аҭагылазаашьа шыцәгьахоз дырны, мҿыла заа рҽеиқәдыршәон

"Сусура абжьааԥны еиԥшымкәа иацлеит, аха уи уаргәырӷьартә иҟам, амҿы ҳҭииндаз ҳәа мацара акәым ҳшыҟоу, аԥсабара ахьчарагьы ҳуалуп. Алашара ҵыԥхгьы ибзиамызт, аха сынтәа аҭагылазаашьа еиҳагьы еицәахеит, ауаагьы уи апроблема шыҟалоз дырны заа аӡынра рыҽдырхеит. Сынтәа цәыббрамза инаркны амҿы аҿаҵара иалагахьан хыԥхьаӡара рацәала. Сара схала амҿы аиқәыршәара саҿуп. Аҭел исзасуеит ишырҭаху, шаҟа рҭаху рҳәоит. Еиҳарак ауаа ирҭаху ахьацоуп, уи ибзиан ибылуеит, аршьшьарагьы усҟак ицәгьам. Ашәгьы иазҵаауа дыҟоуп, ал усҟак ирҭахым. Амҿы ылысхуеит Кәтол абнақәа рҿы. Ажәытәан Кәачара ауаа ахьынхоз уажәы иахьҭацәу абнақәа ахиааны иҟоуп. Ҿыц игылоу аҵла ԥаҳҟаӡом, иажәхьоу роуп. Ахьаца ашьапы хаҳҵәаӡом, ажәытәан еиԥш икаҳҿоит хыхь-хыхь, нас амахәҭақәа ҿыцқәа аауеит, анаҩс 3-4 шықәса рышьҭахь еиҭа иԥаҳҟартә иҟалоит. Еиҳарак амҿы Аҟәа ақалақь аҿы инхо роуп иаҿазҵо", - ҳәа еиҭеиҳәеит Енвер Қәаранӡиа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

4
Инга Шамба

Аҭоурых иагәылаҵәаху: Шамԥҳа амузеи аҿы ицәыргоу аԥсуа иашҭа амакет иазкны

8
(ирҿыцуп 14:15 24.01.2021)
Аԥсуа ҳәынҭқарратә музеи аетнологиа аҟәша аҭҵаарадырратә усзуҩ еиҳабы Инга Шамԥҳа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭалҳәеит амузеи аҿы иӡыргоу, аҭааҩцәа акыр азҿлымҳара зырҭоу аԥсуа иашҭа амакет аиқәыршәаразы аусурақәа шцо атәы.
Аҭоурых иагәылаҵәаху: Шамԥҳа амузеи аҿы ицәыргоу аԥсуа иашҭа амакет иазкны

Шәазыӡырҩла арубрика "Аҭоурых иагәылаҵәаху" есмҽыша арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

8