Сурманиӡе Аҟәа аӡымҩангагақәа рыԥсахразы: иус мариам, амҽхак ҭбаауп

19
(ирҿыцуп 14:50 22.12.2020)
Аҟәа ақалақь ахада ихаҭыԥуаҩ Автандил Сурманиӡе арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит аҳҭнықалақь аҿы аӡымҩангагақәа рышьҭаҵараз аусурақәа шцо ртәы.
Атәылауаҩи аиҳабыреи: Сурманиӡе Аҟәа аӡымҩангагақәа рыԥсахразы

Аҟәа аӡымҩангагақәа рышьҭаҵараз ахыркәшаратә усурақәа ирҿуп. Ҩымш ҵуеит аҳҭнықалақь ӡыда иҟоижьҭеи.

"11 бригада аус руан, асааҭ 12-нӡа иалгар акәын, аха амшцәгьа иахҟьаны иҟалеит ауадаҩрақәа. Ақәа анлеи ажрақәа ирҭалоз аӡы хазы иҭыргалар акәхеит. Аусзуҩцәа ашьыжь асааҭ ԥшьба-хәбанӡа аусура иаҿын. Ас еиԥш аусурақәа аибашьра ааилгеижьҭеи ақалақь аҩнуҵҟа имҩаԥымсыцызт, дара рымҽхак даара иҭбаауп. Ацәаҳәақәа анышьҭарҵалак ашьҭахь ақаҭран ықәҵаны, ауаа рныҟәарҭақәа алганы иҟалоит. Ари капиталла имҩаԥго усурақәоуп, аӡымҩангагақәа рхаҭабзиара ҳаракуп, ҳақәгәыӷуеит зегьы маншәалахап ҳәа", -  еиҭеиҳәеит Сурманиӡе.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

19

Қәаранӡиа: ауаа алашаразы аҭагылазаашьа шыцәгьахоз дырны, заа мҿыла рҽеиқәдыршәеит

4
(ирҿыцуп 19:51 24.01.2021)
Сынтәа даҽа аамҭанык еиԥшымкәа амҿы зҭаху рхыԥхьаӡара рацәоуп, ҭелла заа аҿаҵа ҟарҵоит, абри атәы арадио Sputnik аефир аҟны иҳәеит Кәҭол ақыҭан инхо амҿылхҩы Енвер Қәаранӡиа.
Қәаранӡиа: сынтәа ауаа алашаразы аҭагылазаашьа шыцәгьахоз дырны, мҿыла заа рҽеиқәдыршәон

"Сусура абжьааԥны еиԥшымкәа иацлеит, аха уи уаргәырӷьартә иҟам, амҿы ҳҭииндаз ҳәа мацара акәым ҳшыҟоу, аԥсабара ахьчарагьы ҳуалуп. Алашара ҵыԥхгьы ибзиамызт, аха сынтәа аҭагылазаашьа еиҳагьы еицәахеит, ауаагьы уи апроблема шыҟалоз дырны заа аӡынра рыҽдырхеит. Сынтәа цәыббрамза инаркны амҿы аҿаҵара иалагахьан хыԥхьаӡара рацәала. Сара схала амҿы аиқәыршәара саҿуп. Аҭел исзасуеит ишырҭаху, шаҟа рҭаху рҳәоит. Еиҳарак ауаа ирҭаху ахьацоуп, уи ибзиан ибылуеит, аршьшьарагьы усҟак ицәгьам. Ашәгьы иазҵаауа дыҟоуп, ал усҟак ирҭахым. Амҿы ылысхуеит Кәтол абнақәа рҿы. Ажәытәан Кәачара ауаа ахьынхоз уажәы иахьҭацәу абнақәа ахиааны иҟоуп. Ҿыц игылоу аҵла ԥаҳҟаӡом, иажәхьоу роуп. Ахьаца ашьапы хаҳҵәаӡом, ажәытәан еиԥш икаҳҿоит хыхь-хыхь, нас амахәҭақәа ҿыцқәа аауеит, анаҩс 3-4 шықәса рышьҭахь еиҭа иԥаҳҟартә иҟалоит. Еиҳарак амҿы Аҟәа ақалақь аҿы инхо роуп иаҿазҵо", - ҳәа еиҭеиҳәеит Енвер Қәаранӡиа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

4
Инга Шамба

Аҭоурых иагәылаҵәаху: Шамԥҳа амузеи аҿы ицәыргоу аԥсуа иашҭа амакет иазкны

8
(ирҿыцуп 14:15 24.01.2021)
Аԥсуа ҳәынҭқарратә музеи аетнологиа аҟәша аҭҵаарадырратә усзуҩ еиҳабы Инга Шамԥҳа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭалҳәеит амузеи аҿы иӡыргоу, аҭааҩцәа акыр азҿлымҳара зырҭоу аԥсуа иашҭа амакет аиқәыршәаразы аусурақәа шцо атәы.
Аҭоурых иагәылаҵәаху: Шамԥҳа амузеи аҿы ицәыргоу аԥсуа иашҭа амакет иазкны

Шәазыӡырҩла арубрика "Аҭоурых иагәылаҵәаху" есмҽыша арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

8