Абессалом Кварчия

Кәарҷиа "Аԥсны адәныҟатәи аполитика аконцепциа" азы: инаумыгӡар алшоит

28
Ауаажәларратә палата алахәыла Абессалом Кәарҷиа арадио Sputnik аефир аҟны ахҳәаа азиуеит "Аԥсны адәныҟатәи аполитика аконцепциа".
Хра злоу ахҭысқәа: Кәарҷиа "Аԥсны адәныҟатәи аполитика аконцепциа" иазкны

Аҳәынҭқарра ахада Аслан Бжьаниа ԥхынҷкәын 7 рзы аусԥҟа инапы аҵаиҩит "Аԥсны адәныҟатәи аполитика аконцепциа" адкыларазы. Аконституциа инақәыршәаны Аԥсны ахада аҩнуҵҟатәии адәныҟатәии аполитика ахырхарҭа хадақәа ҳәаақәиҵоит. Аконцепциа иалацәажәан ԥхынҷкәын 21 рзы Апарламент аҟны. Гәыԥҩык адепутатцәа аҳәынҭқарра ахада иахь ааԥхьара ҟарҵеит аусԥҟа аԥихырц, адокумент иҵегьы аус адыруларц.
Азҵаара цәырнагеит Қырҭтәылеи Аԥсни еиуеиԥшым аҩаӡарақәа рҟны аиҿцәажәарақәа мҩаԥыргалароуп ҳәа.

"Аконцепциа - уи хықәкуп, инаугӡар ҟалоит, инаумыгӡар алшоит. Сгәаанагарла, аоппозициахь иҟоу аполитикатә баллқәа дырҳарц рхы иадырхәар рҭахуп. Ижәдыруеит, ақырҭцәеи аԥсуааи рыбжьара аиуара змоу шыҟоу, еицәажәоит, аха ауаа реицәажәареи аполитикеи еиԥшым. Иахьа хәыҷык ҳхы ҳдыруазароуп, 70 процент рҟынӡа атәым ҳәынҭқарра абиуџьет аҟны ацхыраара анунаҭо, ҳдыԥшылаҩцәоуп. Ҳазхәыцроуп ҳаҩнуҵаҟа ҳазлаҽҳарӷәӷәаша, ҳекономика злашьҭаҳхыша, ҳхы ҳахәартә ҳазлаҟалаша. Абарҭқәа иаҳа азҿлымҳара рҭахуп, иҟарҵаз ақьаад аасҭа. Сара сдырра хәыҷ злаҟоу ала абри ақьаад ҭоурыхла излацныҟәо ҳәа акгьы сымбацт. Иахьа амч ауп иҟоу, уи змоу ишиҭаху ихы мҩаԥигоит", - ҳәа азгәеиҭеит Кәарҷиа.

Шәазыӡырҩла арадио Sputnik Аԥсны аефир.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

28

Қәаранӡиа: ауаа алашаразы аҭагылазаашьа шыцәгьахоз дырны, заа мҿыла рҽеиқәдыршәеит

2
(ирҿыцуп 19:51 24.01.2021)
Сынтәа даҽа аамҭанык еиԥшымкәа амҿы зҭаху рхыԥхьаӡара рацәоуп, ҭелла заа аҿаҵа ҟарҵоит, абри атәы арадио Sputnik аефир аҟны иҳәеит Кәҭол ақыҭан инхо амҿылхҩы Енвер Қәаранӡиа.
Қәаранӡиа: сынтәа ауаа алашаразы аҭагылазаашьа шыцәгьахоз дырны, мҿыла заа рҽеиқәдыршәон

"Сусура абжьааԥны еиԥшымкәа иацлеит, аха уи уаргәырӷьартә иҟам, амҿы ҳҭииндаз ҳәа мацара акәым ҳшыҟоу, аԥсабара ахьчарагьы ҳуалуп. Алашара ҵыԥхгьы ибзиамызт, аха сынтәа аҭагылазаашьа еиҳагьы еицәахеит, ауаагьы уи апроблема шыҟалоз дырны заа аӡынра рыҽдырхеит. Сынтәа цәыббрамза инаркны амҿы аҿаҵара иалагахьан хыԥхьаӡара рацәала. Сара схала амҿы аиқәыршәара саҿуп. Аҭел исзасуеит ишырҭаху, шаҟа рҭаху рҳәоит. Еиҳарак ауаа ирҭаху ахьацоуп, уи ибзиан ибылуеит, аршьшьарагьы усҟак ицәгьам. Ашәгьы иазҵаауа дыҟоуп, ал усҟак ирҭахым. Амҿы ылысхуеит Кәтол абнақәа рҿы. Ажәытәан Кәачара ауаа ахьынхоз уажәы иахьҭацәу абнақәа ахиааны иҟоуп. Ҿыц игылоу аҵла ԥаҳҟаӡом, иажәхьоу роуп. Ахьаца ашьапы хаҳҵәаӡом, ажәытәан еиԥш икаҳҿоит хыхь-хыхь, нас амахәҭақәа ҿыцқәа аауеит, анаҩс 3-4 шықәса рышьҭахь еиҭа иԥаҳҟартә иҟалоит. Еиҳарак амҿы Аҟәа ақалақь аҿы инхо роуп иаҿазҵо", - ҳәа еиҭеиҳәеит Енвер Қәаранӡиа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

2
Инга Шамба

Аҭоурых иагәылаҵәаху: Шамԥҳа амузеи аҿы ицәыргоу аԥсуа иашҭа амакет иазкны

8
(ирҿыцуп 14:15 24.01.2021)
Аԥсуа ҳәынҭқарратә музеи аетнологиа аҟәша аҭҵаарадырратә усзуҩ еиҳабы Инга Шамԥҳа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭалҳәеит амузеи аҿы иӡыргоу, аҭааҩцәа акыр азҿлымҳара зырҭоу аԥсуа иашҭа амакет аиқәыршәаразы аусурақәа шцо атәы.
Аҭоурых иагәылаҵәаху: Шамԥҳа амузеи аҿы ицәыргоу аԥсуа иашҭа амакет иазкны

Шәазыӡырҩла арубрика "Аҭоурых иагәылаҵәаху" есмҽыша арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

8