Быҭәба: амаининг азы амаругақәа ҳԥырхагамхар, ажәлар Ашықәс ҿыцаз алашара роуртә иҟаҳҵоит

15
(ирҿыцуп 16:42 27.12.2020)
Аҟәа араион "Амшынеиқәафымцамч" аҟәша аиҳабы Заур Быҭәба арадио Sputnik аҟны еиҭеиҳәеит араион аҿы афымцалашаратә цәаҳәақәа рҭагылазаашьа зеиԥшроуи, акриптовалиута ҟазҵо амаругақәа рҿыхреи аус шцо ртәы.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Быҭәба Аҟәа араион афымцалашара аҭагылазаашьазы

АУН "Амшынеиқәафымцамч" адиректор хада аусдҵа ҭижьит ареспублика аҵакыраҿы иҟоу амаининг ахархәаразы афермақәа зегьы аҿыхзарц.

"Ҳара ҳҳәынҭқарраҟны афымцалашара злаҟоу ала, ахәрақәа зеиԥшроу ала, аҭагылазаашьа зеиԥшроу ала ҳамчрақәа ирзымгоз аус ҳаднагалеит адунеи аҟнытә. Акриптовалиута ҟазҵо амаругақәа рықәыргылара ауааԥсыра азин рырҭан афымцалашараз иҟоу аҭагылазаашьа еилымкааӡакәа. Ажәлар рмалқәа, рырахә ҭиины амаругақәа ықәдыргылеит. Алашара ҳмырцәар ҟамло ада ԥсыхәа аныҟамла, афермақәа змаз зегьы адырра раҳҭеит, ҳрыҳәеит иаҿырхырц. Абыржәы аҭагылазаашьа хар амаӡам ҳҳәар ҟалоит. Аха уи аҟны ҳаанымгылацт, ақыҭақәа рҿы аизарақәа рымҩаԥгара ҳаҿуп, иаҿырхырцаз адырра раҳҭоит. Афермақәа уажәы имаҷхазар, хаҭала аҩнқәа рҿы иқәыргылан измоу дыҟоуп. Ашықәс ҿыцаз афымца ахархәара еиҳагьы еиҳахоит, ауааԥсыра аныҳәа ишахәҭоу иаԥыларцаз "шәаангыл" ҳәа аҳәара раҳҭоит. Амаининг азы амаругақәа ҳԥырхагамхар, ҳара ажәлар алашара роуртә еиԥш иҟаҳҵоит", - ҳәа еиҭеиҳәеит Быҭәба.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

15

Воуԥҳа: ауаа аилкаара аадырԥшыроуп, ҳҳақьымцәа уаҳа рылшом, дара рхаҭақәагьы чмазаҩхеит

5
(ирҿыцуп 11:08 23.01.2021)
Аҟәа ақалақь ахадара агәыбзиарахьчара аусбарҭа аиҳабы Ирма Воуԥҳа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭалҳәеит анализқәа ахьрырҭо аҭыԥқәа рхыԥхьаӡара аҵҵареи, аинфекциатә хәышәтәырҭаҿы аҭыԥқәа рацҵаразеи аҳҭнықалақь ахада идҵа анагӡара аус шцо атәы.
Воуԥҳа: ауаа аилкаара аадырԥшыроуп, ҳҳақьымцәа уаҳа рылшом, дара рхаҭақәагьы чмазаҩхеит

"Иҟоуп ауаа ачымазара ӷәӷәаны излаҽны измоу. Ус еиԥш аинфекциатә хәышәтәырҭаҿы ианаанага, ҳара ахаан аҩныҟа иҳашьҭӡом. Ишакәзаалакгьы, Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭа аума, амобилтә госпиталь аума, аҭыԥ ԥшааны иҳашьҭуеит. Зыԥсыԥ ззымго, зшоура дуу, згәабзиара ашәарҭара иҭагылоу - урҭ ҳара ишьҭаҳҵоит, хымԥада. Егьыс инеиуа зегьы ирыҿцәажәаны, иаҭаху раҳәаны, иара уа аҭыԥ аҿгьы акапельница ҟаҵаны иауҳашьҭуа ишьақәыргыланы иҟоуп", - ҳәа еиҭалҳәеит Воуԥҳа.

Лара лажәақәа рыла аинфекциатә хәышәтәырҭаҿы аиарҭа аҭыԥқәа рхыԥхьаӡара ацҵаразы аусурақәа цоит.

"Ауадаҩра ахьыҟоу ареанимациатә ҟәшаҿы ауп. Иахьазы уа иҟоуп ԥшь-ҭыԥк. Иқәгылоуп ԥшь-ИВЛк. Зчымазара ӷәӷәоу аҭыԥқәа 10 рҟынӡа иаҵаҳҵарц ҳгәы иҭоуп. Агәабзиарахьчара аминистрра аҟынтә иҳауран иҟоуп еиҭа ИВЛ-қәа", - ҳәа лҳәеит Воуԥҳа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

5
Радио студия Sputnik Абхазия

Аҩӡба Гәдоуҭа араион аҿы амаинингқәа рызҵааразы: ҳаԥсуарагьы ааҳарԥшыроуп

11
(ирҿыцуп 20:48 22.01.2021)
Гәдоуҭа араион ахада ихаҭыԥуаҩ Валери Аҩӡба арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит араион аҿы ақыҭа ахадацәеи "Амшынеиқәафымцамч" аусзуҩцәеи алархәны имҩаԥгаз аизара атәы.
Аҩӡба Гәдоуҭа араион аҿы амаинингқәа рызҵааразы: ҳаԥсуарагьы ааҳарԥшыроуп

"Араион ахада иусԥҟала қыҭацыԥхьаӡа амаинерцәа рызҵаара аӡбаразы ақыҭақәа ахадацәа адҵа рыҭоуп. Уи адагьы дара рнапы иануп аҿкы чымазара аламырҵәаразы аԥсрақәа рҿы ашьаԥақәа ргыланы ауаа рыртәара аҵыхәа ԥҵәазарц. Аҭакԥхықәрақәа зегьы ақыҭа ахада идуп, ацхыраара иҭаххозар, араион аҟынтә ҳазыхиоуп. Адҵақәа анынамыгӡаха, досу иусураҟынтә ихы дақәиҭтәхоит ҳәа адырра ҳарҭеит, иара убас амаинингқәа рхаҭақәа раҿыхра адагьы, "Амшынеиқәафымцамч" аусзуҩцәа неины ацәаҳәақәа хырҵәарцаз. Иаарласны ақыҭақәа рхадацәеи ҳареи, абыргцәа рхеилак ахаҭарнакцәеи қыҭацыԥхьаӡа аизарақәа рымҩаԥгара ҳгәы иҭоуп. Аминингқәа змоу ҳрыҿцәажәоит, идеилҳаркаауеит аҭагылазаашьа ишьақәгылаз атәы, ари азҵаара аӡбараҿы ҳаԥсуарагьы ааҳарԥшыроуп", - ҳәа еиҭеиҳәеит Аҩӡба.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

11