Барцыц Гагра араион аҟны амцакрақәеи ирҭааз аԥсшьаҩцәеи ирызкны

293
(ирҿыцуп 21:27 07.01.2021)
Гагра араион аҟны амцакрақәа иҟарҵаз аԥхасҭеи, аныҳәатә ԥсшьарамшқәа рзы ирҭааз асасцәа рхыԥхьаӡара ахьынӡанаӡои ртәы арадио Sputnik арубрика "Раионк аԥсҭазаараҟынтә" аҿы еиҭеиҳәеит ахада ихаҭыԥуаҩ Алхас Барцыц.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Барцыц Гагра араион аҟны амцакрақәеи ирҭааз аԥсшьаҩцәеи ртәы

"Ашықәс ҿыц азы абылрақәа рлеишәа цәгьа аадырԥшит. Ԥшьымш раԥхьа Гагреи Ԥсоуи рыбжьара абнарақәа рҟынтәи ақалақь уахьналало амҩаду аҟны иаҳа ибааԥсын, амца ӷәӷәаны иқшеит аԥсшьарҭа ҩны "Москва" ахыбра ашҟа. Амца хԥеи бжаки километра рҟынӡа аҵанакит. Иҳәатәуп, амцарцәаҩцәа уахгьы- ҽынгьы рхы иамеигӡакәа аус шыруаз. Аекипажқәа хәба дәықәҵан, уахынла аҷаԥшьаҩцәа гылан. Амца аанкылара рылшеит, аха иахьагьы ҳҷаԥшьуеит, аҭагылазаашьа ҳахылаԥшуеит. Иҟоуп амҩаду ахь ахаҳә дуқәа ахькаҳаз, ҳамчала зегьы ықәаҳгеит. Автоинспекциа аусзуҩцәа ԥсшьара иааз ҳасасцәа рмашьынақәа рныҟәара ԥырхага рмоурц ахылаԥшра ҟарҵон", -иҳәеит Барцыц.

Иара иазгәеиҭеит, 7-8 гектар рҟынӡа рымҽхаркит амцакрақәа ҳәа.

Убасгьы Гагра араион ахада иҳаҭыԥуаҩ иҳәеит сынтәа аныҳәақәа рзы ԥсшьара ирҭааз атуристцәа рхыԥхьаӡара 5 нызқьҩык иреиҳауп ҳәа.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

293
Атемақәа:
Аԥсны абнарақәа рбылра (27)

Қәаранӡиа: ауаа алашаразы аҭагылазаашьа шыцәгьахоз дырны, заа мҿыла рҽеиқәдыршәеит

2
(ирҿыцуп 19:51 24.01.2021)
Сынтәа даҽа аамҭанык еиԥшымкәа амҿы зҭаху рхыԥхьаӡара рацәоуп, ҭелла заа аҿаҵа ҟарҵоит, абри атәы арадио Sputnik аефир аҟны иҳәеит Кәҭол ақыҭан инхо амҿылхҩы Енвер Қәаранӡиа.
Қәаранӡиа: сынтәа ауаа алашаразы аҭагылазаашьа шыцәгьахоз дырны, мҿыла заа рҽеиқәдыршәон

"Сусура абжьааԥны еиԥшымкәа иацлеит, аха уи уаргәырӷьартә иҟам, амҿы ҳҭииндаз ҳәа мацара акәым ҳшыҟоу, аԥсабара ахьчарагьы ҳуалуп. Алашара ҵыԥхгьы ибзиамызт, аха сынтәа аҭагылазаашьа еиҳагьы еицәахеит, ауаагьы уи апроблема шыҟалоз дырны заа аӡынра рыҽдырхеит. Сынтәа цәыббрамза инаркны амҿы аҿаҵара иалагахьан хыԥхьаӡара рацәала. Сара схала амҿы аиқәыршәара саҿуп. Аҭел исзасуеит ишырҭаху, шаҟа рҭаху рҳәоит. Еиҳарак ауаа ирҭаху ахьацоуп, уи ибзиан ибылуеит, аршьшьарагьы усҟак ицәгьам. Ашәгьы иазҵаауа дыҟоуп, ал усҟак ирҭахым. Амҿы ылысхуеит Кәтол абнақәа рҿы. Ажәытәан Кәачара ауаа ахьынхоз уажәы иахьҭацәу абнақәа ахиааны иҟоуп. Ҿыц игылоу аҵла ԥаҳҟаӡом, иажәхьоу роуп. Ахьаца ашьапы хаҳҵәаӡом, ажәытәан еиԥш икаҳҿоит хыхь-хыхь, нас амахәҭақәа ҿыцқәа аауеит, анаҩс 3-4 шықәса рышьҭахь еиҭа иԥаҳҟартә иҟалоит. Еиҳарак амҿы Аҟәа ақалақь аҿы инхо роуп иаҿазҵо", - ҳәа еиҭеиҳәеит Енвер Қәаранӡиа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

2
Инга Шамба

Аҭоурых иагәылаҵәаху: Шамԥҳа амузеи аҿы ицәыргоу аԥсуа иашҭа амакет иазкны

8
(ирҿыцуп 14:15 24.01.2021)
Аԥсуа ҳәынҭқарратә музеи аетнологиа аҟәша аҭҵаарадырратә усзуҩ еиҳабы Инга Шамԥҳа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭалҳәеит амузеи аҿы иӡыргоу, аҭааҩцәа акыр азҿлымҳара зырҭоу аԥсуа иашҭа амакет аиқәыршәаразы аусурақәа шцо атәы.
Аҭоурых иагәылаҵәаху: Шамԥҳа амузеи аҿы ицәыргоу аԥсуа иашҭа амакет иазкны

Шәазыӡырҩла арубрика "Аҭоурых иагәылаҵәаху" есмҽыша арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

8