Салаҟаиаԥҳа: ҳинститут иамаӡам аӡыргара ахә, ҳфинанстә ҭагылазаашьа уадаҩуп

21
(ирҿыцуп 17:56 08.01.2021)
Аексперименталтә патологиеи атерапиеи рыҭҵааратә институт аекскурсиа аҟәша аиҳабы Альдона Салаҟаиаԥҳа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭалҳәеит аныҳәатә ԥсшьарамшқәа рзы ҳтәыла иаҭаауа аԥсшьаҩцәа амаамынааӡарҭа азҿлымҳара ахьынӡарҭо атәы.
Салаҟаиаԥҳа: ҳинститут иамаӡам аӡыргара ахәгьы, ҳфинанстә ҭагылазаашьа даара иуадаҩуп

"Ԥхынҷкәын 31 рзы аус ҳуан, ажьырныҳәа аказгьы, иахьагьы аус ҳуеит, аха даара ҳгәы ҳзырхьуагьы ыҟоуп. Егьырҭ аобектқәа ҳахьрыхәаԥшуа ҳара иаҳа ҳаԥсыҽны ҳаауеит. Аԥсшьаҩцәа рхала иаауа ҳара ҳахь иааиуеит, аха абри агәыԥқәа еиҿкааны, анкьа ишҳамаз еиԥш, 40-50 -ҩык ыҟам. Агәыԥқәа ҳбаӡом зынӡа. Сырзасуан, срыҳәон, афирмақәа ауаа ҳзаарышьҭларц, ҳаргьы ҳаобект, ҳәарада, ҳацклаԥшлароуп, уи аус наҳагӡоит. Ҳинститут иамаӡам аӡыргара ахәгьы, ҳфинанстә ҭагылазаашьа даара иуадаҩуп, ацхыраара ҳҭахуп", - еиҭалҳәеит Салаҟаиаԥҳа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

21

Қәаранӡиа: ауаа алашаразы аҭагылазаашьа шыцәгьахоз дырны, заа мҿыла рҽеиқәдыршәеит

1
(ирҿыцуп 19:51 24.01.2021)
Сынтәа даҽа аамҭанык еиԥшымкәа амҿы зҭаху рхыԥхьаӡара рацәоуп, ҭелла заа аҿаҵа ҟарҵоит, абри атәы арадио Sputnik аефир аҟны иҳәеит Кәҭол ақыҭан инхо амҿылхҩы Енвер Қәаранӡиа.
Қәаранӡиа: сынтәа ауаа алашаразы аҭагылазаашьа шыцәгьахоз дырны, мҿыла заа рҽеиқәдыршәон

"Сусура абжьааԥны еиԥшымкәа иацлеит, аха уи уаргәырӷьартә иҟам, амҿы ҳҭииндаз ҳәа мацара акәым ҳшыҟоу, аԥсабара ахьчарагьы ҳуалуп. Алашара ҵыԥхгьы ибзиамызт, аха сынтәа аҭагылазаашьа еиҳагьы еицәахеит, ауаагьы уи апроблема шыҟалоз дырны заа аӡынра рыҽдырхеит. Сынтәа цәыббрамза инаркны амҿы аҿаҵара иалагахьан хыԥхьаӡара рацәала. Сара схала амҿы аиқәыршәара саҿуп. Аҭел исзасуеит ишырҭаху, шаҟа рҭаху рҳәоит. Еиҳарак ауаа ирҭаху ахьацоуп, уи ибзиан ибылуеит, аршьшьарагьы усҟак ицәгьам. Ашәгьы иазҵаауа дыҟоуп, ал усҟак ирҭахым. Амҿы ылысхуеит Кәтол абнақәа рҿы. Ажәытәан Кәачара ауаа ахьынхоз уажәы иахьҭацәу абнақәа ахиааны иҟоуп. Ҿыц игылоу аҵла ԥаҳҟаӡом, иажәхьоу роуп. Ахьаца ашьапы хаҳҵәаӡом, ажәытәан еиԥш икаҳҿоит хыхь-хыхь, нас амахәҭақәа ҿыцқәа аауеит, анаҩс 3-4 шықәса рышьҭахь еиҭа иԥаҳҟартә иҟалоит. Еиҳарак амҿы Аҟәа ақалақь аҿы инхо роуп иаҿазҵо", - ҳәа еиҭеиҳәеит Енвер Қәаранӡиа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

1
Инга Шамба

Аҭоурых иагәылаҵәаху: Шамԥҳа амузеи аҿы ицәыргоу аԥсуа иашҭа амакет иазкны

7
(ирҿыцуп 14:15 24.01.2021)
Аԥсуа ҳәынҭқарратә музеи аетнологиа аҟәша аҭҵаарадырратә усзуҩ еиҳабы Инга Шамԥҳа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭалҳәеит амузеи аҿы иӡыргоу, аҭааҩцәа акыр азҿлымҳара зырҭоу аԥсуа иашҭа амакет аиқәыршәаразы аусурақәа шцо атәы.
Аҭоурых иагәылаҵәаху: Шамԥҳа амузеи аҿы ицәыргоу аԥсуа иашҭа амакет иазкны

Шәазыӡырҩла арубрика "Аҭоурых иагәылаҵәаху" есмҽыша арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

7