Ԥачлиа: амш ауп- аԥсшьаҩы дзырныҟәо, уи азы агәаҳәара изҭо

12
(ирҿыцуп 14:47 11.01.2021)
Ашықәсҿыцазтәи аныҳәамшқәа рзы Афонтәи аҳаԥы хыԥхьаӡара рацәала аԥсшьаҩцәа рҭаара зыбзоурахаз ҳәа игәаанагара арадио Sputnik аефир аҟны иҳәеит аҳаԥы аиҳабы ихаҭыԥуаҩ Ахра Ԥачлиа.
Ԥачлиа: амш ауп- аԥсшьаҩы дзырныҟәо, уи азы агәаҳәара изҭо

2021 шықәсазтәи ашықәсҿыцазтәи аныҳәамшқәа раан Афонтәи аҳаԥы иаҭааит жәанызқьҩык рҟынӡа атуристцәа. Егьи ашықәс азы 5 568-ҩык, иҳәеит Ԥачлиа.

"Асҟак аԥсшьаҩцәа рҭаара зыбзоуроу амшқәа роуп. Аԥсшьаҩцәа зырныҟәо амш ауп, уи аныбзиоу, аԥхарра аныҟоу, ргәалаҟазаарагьы бзиахоит, аныҟәарагьы ргәаԥхоит. Аиҳарак аԥсшьаҩцәа аауан Шәачантәи. Арҭ амшқәа рзы аҳаԥы аҭаларазы абилетқәа рыхәԥса аԥхын ишыҟаз еиԥш иҟан, амала есыҽны ас аауан, ауаа рацәа ахьыҟаз иахҟьаны", - еиҭеиҳәеит Ԥачлиа.

Аныҳәамшқәа раан аҳаԥы есыҽны аус ауан, ажьырныҳәа 11 инаркны аҳаԥы аҭаара аӡынтәи аусурахь ииасит. Мчыбжьык ахь ԥшьымш аус ауеит, уи ахашеи, аԥшьашьеи, асабшеи, амҽышеи роуп, асааҭ 10.00 - 18.00 рзы.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

12

Қәаранӡиа: ауаа алашаразы аҭагылазаашьа шыцәгьахоз дырны, заа мҿыла рҽеиқәдыршәеит

4
(ирҿыцуп 19:51 24.01.2021)
Сынтәа даҽа аамҭанык еиԥшымкәа амҿы зҭаху рхыԥхьаӡара рацәоуп, ҭелла заа аҿаҵа ҟарҵоит, абри атәы арадио Sputnik аефир аҟны иҳәеит Кәҭол ақыҭан инхо амҿылхҩы Енвер Қәаранӡиа.
Қәаранӡиа: сынтәа ауаа алашаразы аҭагылазаашьа шыцәгьахоз дырны, мҿыла заа рҽеиқәдыршәон

"Сусура абжьааԥны еиԥшымкәа иацлеит, аха уи уаргәырӷьартә иҟам, амҿы ҳҭииндаз ҳәа мацара акәым ҳшыҟоу, аԥсабара ахьчарагьы ҳуалуп. Алашара ҵыԥхгьы ибзиамызт, аха сынтәа аҭагылазаашьа еиҳагьы еицәахеит, ауаагьы уи апроблема шыҟалоз дырны заа аӡынра рыҽдырхеит. Сынтәа цәыббрамза инаркны амҿы аҿаҵара иалагахьан хыԥхьаӡара рацәала. Сара схала амҿы аиқәыршәара саҿуп. Аҭел исзасуеит ишырҭаху, шаҟа рҭаху рҳәоит. Еиҳарак ауаа ирҭаху ахьацоуп, уи ибзиан ибылуеит, аршьшьарагьы усҟак ицәгьам. Ашәгьы иазҵаауа дыҟоуп, ал усҟак ирҭахым. Амҿы ылысхуеит Кәтол абнақәа рҿы. Ажәытәан Кәачара ауаа ахьынхоз уажәы иахьҭацәу абнақәа ахиааны иҟоуп. Ҿыц игылоу аҵла ԥаҳҟаӡом, иажәхьоу роуп. Ахьаца ашьапы хаҳҵәаӡом, ажәытәан еиԥш икаҳҿоит хыхь-хыхь, нас амахәҭақәа ҿыцқәа аауеит, анаҩс 3-4 шықәса рышьҭахь еиҭа иԥаҳҟартә иҟалоит. Еиҳарак амҿы Аҟәа ақалақь аҿы инхо роуп иаҿазҵо", - ҳәа еиҭеиҳәеит Енвер Қәаранӡиа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

4
Инга Шамба

Аҭоурых иагәылаҵәаху: Шамԥҳа амузеи аҿы ицәыргоу аԥсуа иашҭа амакет иазкны

8
(ирҿыцуп 14:15 24.01.2021)
Аԥсуа ҳәынҭқарратә музеи аетнологиа аҟәша аҭҵаарадырратә усзуҩ еиҳабы Инга Шамԥҳа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭалҳәеит амузеи аҿы иӡыргоу, аҭааҩцәа акыр азҿлымҳара зырҭоу аԥсуа иашҭа амакет аиқәыршәаразы аусурақәа шцо атәы.
Аҭоурых иагәылаҵәаху: Шамԥҳа амузеи аҿы ицәыргоу аԥсуа иашҭа амакет иазкны

Шәазыӡырҩла арубрика "Аҭоурых иагәылаҵәаху" есмҽыша арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

8