Леонид Чамагуа

Чамагәуа COVID-19 аҟынтә аԥкрақәа рзы: ахәыҷқәа ауҳашьҭит, аха адуцәа анеиааира ҳаҟәымҵит

391
(ирҿыцуп 10:19 12.01.2021)
Ареспублика ауааԥсыра акоронавирустә инфекциа рацәыхьчаразы Акоординациатә штаб аӡбра иаднакылаз аԥкыратә уснагӡатәқәа рзы арадио Sputnik аефир аҿы игәаанагара иҳәеит Аԥсны Жәлар реизара адепутат Леонид Чамагуа.
Хра злоу ахҭысқәа: Чамагәуа COVID-19 аҽацәыхьчараз аԥкрақәа ирызкны

Аԥсны ауааԥсыра акоронавирустә инфекциа рацәыхьчаразы Акоординациатә штаб аӡбра аднакылеит аԥкратә уснагӡатәқәа жәабран 15 рҟынӡа рыҿҳәара инахазарц, ашколқәеи ахәыҷбаҳчақәеи русурақәагьы абрахь иналаҵаны.

"Ҳара ҽнак бжьамыжькәа, аԥсрақәа рахь аныҟәара ҳаҿуп, ҳаанымкылаӡеит. Аԥкрақәа рынагӡара аус ишахәҭоу амҩа иаҳзықәымҵаӡеит, уи ауп иԥсыз зырацәахазгьы. Аханатә акарантин аӡбахә ҳаналацәажәоз зегьы рышәқәа ркын, ауаагьы иаҳа ҭакԥхықәрала иазнеит. Амилициа амҩадуқәа ирнын ргәырҽанырҵон ауааԥсыра. Уажәы ахәыҷқәа аҩныҟа иауҳашьҭит, аха адуцәа анеиааира ҳаҟәымҵит. Ачымазара иаҳа-иаҳа аҽарцәгьеит, ауаа зегьы акарантин аҿы иаҳмартәар, аҭагылазаашьа еиҳагьы еицәахоит. Зыӡбахә ҳәоу ахыԥхьаӡара аиҳа акырӡа ирацәахеит ичмазаҩны иҟоу. Ҳара адепутатцәа ҳҟынтә ичмазаҩхазгьы рацәахеит, аизара ҳзымҩаԥгар ҳалацәажәоит аҭагылазаашьа, уа ишьҭыххоит ашколхәыҷқәа рызҵаарагьы", -  еиҭеиҳәеит Чамагәуа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

391

Боџьгуаԥҳа: иԥшӡаны ирхиоу асасааирҭаҟны аҭыԥқәа заанаҵы рыҭира мариахоит

10
Сынтәа ашықәсҿыцазтәи аныҳәатә рхиаразы аиааира занашьаз аҳҭнықалақь аҟны иҟоу асасааирҭа "Абалерина лыҩны шкәакәа" аусбаҩ Наталиа Боџьгуаԥҳа арадио Sputnik аефир аҟны илҳәеит ус еиԥш арԥшӡарақәа аԥсшьаҩцәа радԥхьаларазы акрызҵазкуа ракәны дшахәаԥшуа.
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Боџьгәаԥҳа аныҳәазы асасааирҭақәа рырхиара иазкны

Аҟәа ақалақь ахадара есышықәса аицлабра рыларҳәоит адәқьанқәа, асасааирҭақәа, ахцәыҟаҵарҭақәа рыԥшәмацәа Ашықәсҿыцазтәи аныҳәамшқәа рзы рхыбрақәа арԥшӡаразы.

"…сгәы еихьнашьуеит асасааирҭақәа рҟны заанаҵы аҭыԥ аанкылара Аԥсны иахьԥсыҽу. Ашықәс ҿыц азы Европа, уҳәа егьырҭ атәылақәа рҟны заанаҵы аҭыԥқәа ныркылоит аныҳәамшқәа рзы. Дара рхатә программа рымоуп, убас идырԥшӡоит асасааирҭақәа, иара ақалақьгьы. Ҳара ҳҟны шамахамзар идырԥшӡаӡом, еиҿыркааӡом. Аԥсныҟа сцандаз, алакә еиԥш идырԥшӡоит ҳәа иҟаӡам ҳа ҳҟны. Асасааирҭахь атур уҭиирц азы афотосахьақәа, авидео ԥшӡа ыҟазароуп", - азгәалҭеит Боџьгәаԥҳа.

Шәазыӡырҩы аудио. Иаҳа инеиҵыху анҵамҭа шәаҳар шәылшоит арадио Sputnik аефир аҟны.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

 

10

Ҳашыг апандемиа аамҭазы ажурналистцәа русуразы: аибашьраан еиԥш

8
(ирҿыцуп 12:04 16.01.2021)
Аԥсны ажурналистцәа реидгыла ахантәаҩы Руслан Ҳашыг арадио Sputnik аефир аҿы 2020-тәи ашықәс аихшьаалақәа ҟаиҵеит, еиҭеиҳәеит апандемиа аамҭазы ажурналистцәа русура атәы.
Ҳашыг апандемиа аамҭазы ажурналистцәа русуразы: аибашьраан еиԥш

"Аҿкычымазара иадҳәалаз аинформациатә усура, уи аҽазыҟаҵара, уи агәҽанызаара, аҳәынҭқарратә усбраҭақәа еиҿыркаауаз аусура зегьы аинформациала еиқәыршәатәын. Ачымазара ыҟоуп ҳәа ажурналистцәа аусурахь имнеиуа, рхы хьчара мацара иашьҭамызт. Дара рнапынҵақәа зегьы нарыгӡар акәын, уи иахылҿиаауаз ауадаҩрақәа ҳасаб рзуны. Ашықәс еихшьаало иазгәасҭарц сҭахуп, Аԥсны ажурналистцәа аус ахьыруазаалакгьы, аибашьра ашықәсқәа рзы ишыҟаз еиԥш, аидгылара ҟаҵаны, аицхыраара ҟаҵаны, ихадароу ахықәкы- ажәлар ирдырыц ирықәнагоу, аинформациа рызнагараҿы даара аџьабаа рбеит. Акырӡа аусбараҭақәа русура аанкылан, аха зда ԥсыхәа амам ҳәа еиқәырԥхьаӡо, урҭ рхыԥхьаӡараҿы аԥхьа игыламзар, рыгәҭаны игылан Аԥсны амассатә информациатә хархәагақәа", - еиҭеиҳәеит Ҳашыг.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

8
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау

Аԥсны аоперштаб: уахыки-ҽнаки рыла 108 коронавирус хҭыс ҿыци ԥсҭбараки

4
(ирҿыцуп 23:42 16.01.2021)
Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 рылоу ирыламу аилкааразы 506-ҩык атестқәа рзыҟаҵан, урҭ рахьтә 108-ҩык акоронавирус рцәа ишалаз аадырԥшит ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

АҞӘА, ажьырныҳәа 16 – Sputnik. Акоронавирус зцәа иалаз, ҩ-ганктәи аполисегментартә гәыҵәкра змаз ахаҵа иԥсҭазаара далҵит Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаҿы, ажьырныҳәа 14 рзы.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 102-а, урҭ рахьтә 90-ҩык акоронавирус адиагноз рзышьақәырӷәӷәоуп, рҭагылазаашьа бааԥсуп 27-ҩык, ибжьаратәуп - 40-ҩык.

Аҟәатәи аинфекциатә хәышәтәырҭаҿы ирхәышәтәуеит акоронавирус зцәа иалоу 36-ҩык апациентцәа, Очамчыра ирхәышәтәуеит 26-ҩык, Тҟәарчалтәи ахәышәтәырҭаҿы - 15-ҩык, Гагратәи ахәышәтәырҭаҿы - 26-ҩык, амобилтә госпиталь аҟны ишьҭоуп акоронавирус зыдбалоу 57-ҩык апациентцәа.

Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 10486-ҩык ыҟоуп, ргәы бзиахеит 8190-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 152-ҩык.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

 

4