Ашәарыцаҩ: амцакрақәа абгақәа абна илырцеит, ауаа ахьыхҵәаз аҭыԥқәа рҿы рҽыԥхьаркуеит

125
Отаԥ ақыҭан инхо ашәарыцаҩ Ҭенгьиз Адлеиба арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит абнақәа рҿы иҟаз амцакрақәа рышьҭахь агыгшәыгқәа рхымҩаԥгашьа атәы.
Ашәарыцаҩ: амцакрақәа абгақәа абна илырцеит, ауаа ахьыхҵәаз аҭыԥқәа рҿы рҽыԥхьаркуеит

"Абгақәа қыҭак аҿы ԥырхагак аныҟарҵалак, Арасаӡыхь, Ҷлоу, Ҭхьына уҳәа инхо ашәарыцаҩцәа зегьы еибыҳәаны амҩақәа рызкны, алақәа рыла ҳаицхырааны ҳарзышәарыцоит. Абгақәа рышьҭа аԥшаара даара ицәгьоуп. Абыржәааны агыгшәыг ақыҭақәа рахь, аҿаҩақәа рахь акшара иалагоит. Иаҳа аԥхасҭа ҟарҵо иалагоит. Избанзар, арха иҟоу рырахә аҩны иадырцало иалагоит, афатә анмаҷхалак, ашьхаҟа рҽыԥхьаркырцаз афатә аԥшааразы ҳганахь иаауеит. Сынтәа, зынӡа ааигәа, сгәылацәа аԥсаса рымоуп, ашьамаҟа бзиан ирымоуп, ирылалан рыџьмақәа афеит. Уахынла ауасаҭрақәа ирҭалан иафеит. Амцакрақәа абгақәа абнақәа ирылырцеит, ажәытәан ачаиҭрақәа ахьыҟаз, ауаа ахьыхҵәаз, уажәы абнақәа ахьыҟоу рҽыԥхьаркуеит дара, арха амца анықәырцалак, аҿаҩаҟа еихоит. Ажәытәан ирҳәалон: бгак уахык шә-цуҭак ирхысыр ауеит ҳәа, убысҟак иныҟәоит, насгьы убысҟак иара ахатәы ҳәаа амоуп. Отаԥ ацәгьа уны, Ҭхьына итәар ауеит, уа ацәгьа уны, Ҷлоу ицар ауеит. Ацәгьа ахьауз ахаангьы инкылаӡом. Убри аҟнытә ақыҭақәа рҟынтә ашәарыцаҩцәа зегьы аимадара ҳабжьоуп", - еиҭеиҳәеит Адлеиба.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

125

Боџьгуаԥҳа: иԥшӡаны ирхиоу асасааирҭаҟны аҭыԥқәа заанаҵы рыҭира мариахоит

10
Сынтәа ашықәсҿыцазтәи аныҳәатә рхиаразы аиааира занашьаз аҳҭнықалақь аҟны иҟоу асасааирҭа "Абалерина лыҩны шкәакәа" аусбаҩ Наталиа Боџьгуаԥҳа арадио Sputnik аефир аҟны илҳәеит ус еиԥш арԥшӡарақәа аԥсшьаҩцәа радԥхьаларазы акрызҵазкуа ракәны дшахәаԥшуа.
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Боџьгәаԥҳа аныҳәазы асасааирҭақәа рырхиара иазкны

Аҟәа ақалақь ахадара есышықәса аицлабра рыларҳәоит адәқьанқәа, асасааирҭақәа, ахцәыҟаҵарҭақәа рыԥшәмацәа Ашықәсҿыцазтәи аныҳәамшқәа рзы рхыбрақәа арԥшӡаразы.

"…сгәы еихьнашьуеит асасааирҭақәа рҟны заанаҵы аҭыԥ аанкылара Аԥсны иахьԥсыҽу. Ашықәс ҿыц азы Европа, уҳәа егьырҭ атәылақәа рҟны заанаҵы аҭыԥқәа ныркылоит аныҳәамшқәа рзы. Дара рхатә программа рымоуп, убас идырԥшӡоит асасааирҭақәа, иара ақалақьгьы. Ҳара ҳҟны шамахамзар идырԥшӡаӡом, еиҿыркааӡом. Аԥсныҟа сцандаз, алакә еиԥш идырԥшӡоит ҳәа иҟаӡам ҳа ҳҟны. Асасааирҭахь атур уҭиирц азы афотосахьақәа, авидео ԥшӡа ыҟазароуп", - азгәалҭеит Боџьгәаԥҳа.

Шәазыӡырҩы аудио. Иаҳа инеиҵыху анҵамҭа шәаҳар шәылшоит арадио Sputnik аефир аҟны.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

 

10

Ҳашыг апандемиа аамҭазы ажурналистцәа русуразы: аибашьраан еиԥш

9
(ирҿыцуп 12:04 16.01.2021)
Аԥсны ажурналистцәа реидгыла ахантәаҩы Руслан Ҳашыг арадио Sputnik аефир аҿы 2020-тәи ашықәс аихшьаалақәа ҟаиҵеит, еиҭеиҳәеит апандемиа аамҭазы ажурналистцәа русура атәы.
Ҳашыг апандемиа аамҭазы ажурналистцәа русуразы: аибашьраан еиԥш

"Аҿкычымазара иадҳәалаз аинформациатә усура, уи аҽазыҟаҵара, уи агәҽанызаара, аҳәынҭқарратә усбраҭақәа еиҿыркаауаз аусура зегьы аинформациала еиқәыршәатәын. Ачымазара ыҟоуп ҳәа ажурналистцәа аусурахь имнеиуа, рхы хьчара мацара иашьҭамызт. Дара рнапынҵақәа зегьы нарыгӡар акәын, уи иахылҿиаауаз ауадаҩрақәа ҳасаб рзуны. Ашықәс еихшьаало иазгәасҭарц сҭахуп, Аԥсны ажурналистцәа аус ахьыруазаалакгьы, аибашьра ашықәсқәа рзы ишыҟаз еиԥш, аидгылара ҟаҵаны, аицхыраара ҟаҵаны, ихадароу ахықәкы- ажәлар ирдырыц ирықәнагоу, аинформациа рызнагараҿы даара аџьабаа рбеит. Акырӡа аусбараҭақәа русура аанкылан, аха зда ԥсыхәа амам ҳәа еиқәырԥхьаӡо, урҭ рхыԥхьаӡараҿы аԥхьа игыламзар, рыгәҭаны игылан Аԥсны амассатә информациатә хархәагақәа", - еиҭеиҳәеит Ҳашыг.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

9
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау

Аԥсны аоперштаб: уахыки-ҽнаки рыла 108 коронавирус хҭыс ҿыци ԥсҭбараки

4
(ирҿыцуп 23:42 16.01.2021)
Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 рылоу ирыламу аилкааразы 506-ҩык атестқәа рзыҟаҵан, урҭ рахьтә 108-ҩык акоронавирус рцәа ишалаз аадырԥшит ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

АҞӘА, ажьырныҳәа 16 – Sputnik. Акоронавирус зцәа иалаз, ҩ-ганктәи аполисегментартә гәыҵәкра змаз ахаҵа иԥсҭазаара далҵит Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаҿы, ажьырныҳәа 14 рзы.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 102-а, урҭ рахьтә 90-ҩык акоронавирус адиагноз рзышьақәырӷәӷәоуп, рҭагылазаашьа бааԥсуп 27-ҩык, ибжьаратәуп - 40-ҩык.

Аҟәатәи аинфекциатә хәышәтәырҭаҿы ирхәышәтәуеит акоронавирус зцәа иалоу 36-ҩык апациентцәа, Очамчыра ирхәышәтәуеит 26-ҩык, Тҟәарчалтәи ахәышәтәырҭаҿы - 15-ҩык, Гагратәи ахәышәтәырҭаҿы - 26-ҩык, амобилтә госпиталь аҟны ишьҭоуп акоронавирус зыдбалоу 57-ҩык апациентцәа.

Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 10486-ҩык ыҟоуп, ргәы бзиахеит 8190-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 152-ҩык.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

 

4