Абҳазоу ҿырҳәала аԥхьара онлаин аицлабразы: аҿар рааӡара, рымҩақәҵара иазырхоуп

26
(ирҿыцуп 17:08 14.01.2021)
Аԥсны Ашәҟәыҩҩцәа реидгыла ахантәаҩы Вахтанг Абҳазоу арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит апандемиа аамҭазы ицәырҵыз аԥшьгамҭа ҿыц аԥсуа литература иазҿлымҳахо аҿар рааӡара ишазырхоу.
Абҳазоу ҿырҳәала аԥхьара онлаин аицлабразы: аҿар рааӡара, рымҩақәҵара иазырхоуп

"Аҷымазара ҿкы иахҟьаны ҳусура аформат ҳаԥсахыр акәхеит. Аԥшьгамҭа ҿыц цәырҳгеит - аԥсуа поетцәа ражәеинраалақәа ҿырҳәала рыԥхьара аҿарацәа рыбжьара онлаин-аицлабра. Ҳхы ԥаҳшәеит, иаҳнарбеит иманшәаланы амҩаԥгара шауа ас еиԥш аицлабра. Иазаҳаӡбеит аԥхьаҟагьы ари апроект ацҵара. Уи аиҭакрақәа алагалалатәуп иазхьаԥшларц, иаҳа азҿлымҳара арҭаларц. Сынтәа зиубилеиқәа ыҟоу ашәҟәыҩҩцәа Миха Лакрба (диижьҭеи 120 шықәса ҵуеит ажьырныҳәамзазы), Иван Ҭарба (диижьҭеи 100 шықәса ҵуеит хәажәкыразы). Дара рҩымҭақәа рыла хазы-хаз аицлабрақәа рылаҳҳәеит ҿырҳәала аԥхьаразы", - иҳәеит Вахтанг Абҳазоу.

Аицлабра рхы аладырхәыр рылшоит 15 инаркны 25 шықәсанӡа зхыҵуа аҿар.

Шәазыӡырҩы аудио.

26
Радио студия Sputnik Абхазия

Аҩӡба Гәдоуҭа араион аҿы амаинингқәа рызҵааразы: ҳаԥсуарагьы ааҳарԥшыроуп

7
(ирҿыцуп 20:48 22.01.2021)
Гәдоуҭа араион ахада ихаҭыԥуаҩ Валери Аҩӡба арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит араион аҿы ақыҭа ахадацәеи "Амшынеиқәафымцамч" аусзуҩцәеи алархәны имҩаԥгаз аизара атәы.
Аҩӡба Гәдоуҭа араион аҿы амаинингқәа рызҵааразы: ҳаԥсуарагьы ааҳарԥшыроуп

"Араион ахада иусԥҟала қыҭацыԥхьаӡа амаинерцәа рызҵаара аӡбаразы ақыҭақәа ахадацәа адҵа рыҭоуп. Уи адагьы дара рнапы иануп аҿкы чымазара аламырҵәаразы аԥсрақәа рҿы ашьаԥақәа ргыланы ауаа рыртәара аҵыхәа ԥҵәазарц. Аҭакԥхықәрақәа зегьы ақыҭа ахада идуп, ацхыраара иҭаххозар, араион аҟынтә ҳазыхиоуп. Адҵақәа анынамыгӡаха, досу иусураҟынтә ихы дақәиҭтәхоит ҳәа адырра ҳарҭеит, иара убас амаинингқәа рхаҭақәа раҿыхра адагьы, "Амшынеиқәафымцамч" аусзуҩцәа неины ацәаҳәақәа хырҵәарцаз. Иаарласны ақыҭақәа рхадацәеи ҳареи, абыргцәа рхеилак ахаҭарнакцәеи қыҭацыԥхьаӡа аизарақәа рымҩаԥгара ҳгәы иҭоуп. Аминингқәа змоу ҳрыҿцәажәоит, идеилҳаркаауеит аҭагылазаашьа ишьақәгылаз атәы, ари азҵаара аӡбараҿы ҳаԥсуарагьы ааҳарԥшыроуп", - ҳәа еиҭеиҳәеит Аҩӡба.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

7

Қапба аҩнеихагылақәа рҿы амаинингқәа рызҵааразы: ҳара ҳзызку ацәгьаҳәароуп

14
Ирылшозеи аҩнусбарҭақәа амаинингқәа рызҵаараҿы, абри атәы арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит Аҟәа ақалақь ахадара иаҵанакуа ахәбатәи аҩнусбарҭа азиндырҩы Аслан Қапба.
Хра злоу ахҭысқәа: Қапба аҩнеихагылақәа рҿы амаинингқәа рызҵаара иазкны

"Хықәкыла усқәак мҩаԥаҳгоит ҳҳәаргьы ииашахом. Аҟәа ақалақь ахадараҿы имҩаԥысит аизара, ари азҵаарала, уи иалахәын аҩнусбарҭақәа рхадацәа. Иара идҵала амаинингқәа ззықәгылоу ӡәыр даҳдыруазар, информациак раҳҭарц. Аха уи ашьақәыргылара цәгьоуп, избанзар, ажәлар ааины анхацәа ани имоуп ари имоуп ҳәа аӡәгьы дашшауам, аинформациагьы ҳаиҭом. Дара рыԥшаара ус имариам, уахьнеиша узымдыруазар, шьаҭанкыла зегь аимдара уигьы цәгьоуп. Иҳаҳауазаргьы уи уҳәансҳәанлоуп. Ҳара ҳнеиргьы иҳамаӡам азин уи аҿыхра, харак идҵара. Иаартны иаҳҳәозар, ацьгьа ҳҳәароуп - убриоуп ҳара ҳзызку. Ҳара ҳусбарҭа урҭ аусқәа ирызкым, иаартны усҳәоит, хықәкыла акы ҳаҿуп ҳәа шәасҳәар, мцуп", - ҳәа иҳәеит Қапба.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

14
Атемақәа:
Аԥсны аенергетика апроблемақәа

НАТО ҩаԥхьа Урыстәыла Аԥсни Аахыҵ Уаԥстәылеи разхаҵара мап ацәнакырц иаанаԥхьеит

3
Урыстәыла Аԥсни Аахыҵ Уаԥстәылеи рхьыԥшымра азханаҵеит 2008 шықәса нанҳәамзазы амч ахархәарала уаанӡатәи автономиақәа архынҳәырц азы иаԥшьнагаз ахҭысқәа рышьҭахь.

АҞӘА, ажьырныҳәа 22 – Sputnik. НАТО Урыстәыла Аԥсни Аахыҵ Уаԥстәылеи разхаҵара мап ацәнакырц ишаанаԥхьац иаанаԥхьоит иҳәеит НАТО аҳәынҭмаӡаныҟәгаҩ Иенс Столтенберг Бриуссель Қырҭтәыла ахада Саломе Зурабишвили дылԥылаанӡа имҩаԥигоз апресс-конференциаҿы. Абри атәы аанацҳауеит РИА Новости.

"Ҳара Урыстәыла Аԥсни Аахыҵ Уаԥстәылеи ррегионқәа разхаҵара мап ацәнакырц ишааҳаԥхьац иааҳаԥхьоит", - иҳәеит иара.

Столтенберг иара убас иациҵеит Урыстәыла "Қырҭтәыла аҵакыра акзаара ҳасаб азнауларц, жәларбжьаратә азин пату ақәнаҵаларц".

Уаанӡа адырра ҟарҵахьан Қырҭтәыла ахада Саломе Зурабишвили ажьырныҳәа 22 рзы Бриуссель иҟоу НАТО аштаб-квартира дшаҭаауа, иара убас НАТО-Қырҭтәыла еицырзеиԥшу акомиссиа аилатәара дшалахәхо.

Урыстәыла Аԥсни Аахыҵ Уаԥстәыла рхьыԥшымра азханаҵеит нанҳәа 26 2008 шықәсазы. Урыстәыла аиҳабыра изныкымкәа ирҳәахьан арҭ аҩтәылак рхьыԥшымра азхаҵара аиҭахәаԥшра ргәы ишҭам, уи аӡбамҭа иахьатәи аамҭа ишақәшәо. Қарҭ акәзар, урҭ рхьыԥшымра азханаҵарц агәы иҭам.

Нанҳәа 8 ауха 2008 шықәса рзы ақырҭуа ар "Градқәа", атанкқәа, авиациа рыла ихысуа аахыҵ Уаԥстәыла иажәлеит, аҳҭнықалақь Цхинвал абжа еилаԥырыххааит. Урыстәыла ауаԥс жәлар аӡәреи-аԥсреи ирцәыхьчо, ақырҭуа ир ирҿагылеит. Хәымш ицоз аибашьра ашьҭахь Аахыҵ Уаԥстәыла ахы иақәиҭтәын.

Ауаҩы изинқәа рзы Европатәи аӡбарҭа иацы ҵаҵӷәык аҵам ҳәа иаԥхьаӡеит 2008 шықәса нанҳәамзазтәи ахҭысқәа рзы Қырҭтәыла Урыстәыла иаднаҵо ахара.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

3