Қьырҭбаиа: амашәырқәа ҳаццакроуп изыхҟьо, аха абылрақәа раан аамҭа акраҵанакуеит

25
АҶА иатәу Гәдоуҭатәи амцарцәара-аиқәырхаратә хәҭа аиҳабы иусқәа назыгӡо Алхас Қьырҭбаиа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит амцарцәаҩцәа русураҿы изынио амашәырқәа ртәы.
Қьырҭбаиа: амашәырқәа ҳаццакроуп изыхҟьо, аха абылрақәа раан аамҭа акраҵанакуеит

"Гәдоуҭа аҩыҭиирҭа аҭыԥ аҿы амцакра ҟалеит ҳәа адырра ҳауит асааҭ быжьба рыбжазы, ашьыжь. Иааиԥмырҟьазакәа х-машьынак ҭыган, аҭыԥ аҿы ҳаннеи амца акырӡа аҽарҭбаахьан, ҳаргьы амца хара имышьҭыкәа иаанаҳкылеит, афонаагьы ацхыраара ҳарҭеит. Уаҟа аус зуаз ахьчаҩцәа рыжәақәа рыла, ҳаргьы анаҩс излаҭаҳҵааз ала, афымцалашара мҩанызго ацәаҳәа иахҟьаны абылра ҟалеит. Ҳахәҭаҿы аус зуаз аҷкәын ахыб дықәланы амца ширцәоз, дықәҵәраан дкаҳаит. Иара Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаҿы днаган. Анаҩс Гәдоуҭаҟа инеиз АҶА аҳақьымцәа ирҳәеит, иԥсҭазаара ашәарҭара ишҭагылам атәы. Иара игәабзиара шьақәиргылалоит аҩны. Ас еиԥш амашәырқәа ианиахьеит ҳамцарцәаҩцәа. Зны адәқьан аҿы амцакра аныҟала, ҳамцарцәаҩ ила иҭҟәацыз аԥаҭлыка аԥҽыха хыслеит, уи ашьҭахь излак иабаӡом. Ус аӡәы инапы ԥҟап, аӡәы қьырсҭак иқәҳап, аха излауала ҳхы ҳахьчоит. Уи зегьы ҳаццакроуп изыхҟьо, абылрақәа раан аамҭа акраҵанакуеит", - еиҭеиҳәеит Қьырҭбаиа.

Гәдоуҭатәи амцарцәара-аиқәырхаратә хәҭа аиҳабы иусқәа назыгӡо иара убасгьы иҳәеит араион шдуу, ҽнак аиқәырхаҩцәа ҭымҵкәа ишыҟамлац.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

25

Аргәын аҽырхәмаррақәа рҿы ақыҭақәа реиндаҭларазы: ҟәланырхәаагьы унҳагәҭасуа ҳаҟам

2
(ирҿыцуп 18:28 06.05.2021)
Ҟәланырхәатәи аҽыбӷаҟазацәа ргәыԥ алахәыла, аспорт азҟаза Шамиль Аргәын арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит лаҵарамза 8-9 рзы Дәрыԥшь ақыҭан имҩаԥысран иҟоу аҽырхәмаррақәа рыҽшырзыҟарҵо атәы.
Аргәын аҽырхәмаррақәа рҿы ақыҭақәа реиндаҭларазы: Ҟәланырхәаагьы унҳагәҭасуа ҳаҟам

"Ашьыжь асааҭ жәба рзы иалагоит ҳҽазыҟаҵарақәа. Ҳгәыԥ аҿы ҩ-комнадак ааидкыланы иурхәмарыртә иҟоуп. Ҿыц аҽырыҩрақәа ирылахәхоит ԥшь-ҩык, хә-ҩык. Акоманда алахәылацәа рҟнытә иҟоуп аҵара зҵо, аус зуа, аха аҽыбӷаҟазара рыԥсы ақәҵаны иаҭахны иаҿуп зегьы. Ҳаҽқәа зегьы рҭыԥ ахь иааит, уажәшьҭа ҳазыԥшуп аныҳәа, акомнадақәа зегьы аиааир рҭахуп, аха ҳаргьы унҳагәҭасуа ҳаҟам", - ҳәа еиҭеиҳәеит Аргәын.

Аҽыбӷаҟаза иҳәеит ақыҭаҿы аҿар ари аус ишазҿлымҳау.

"Есышықәса ҩыџьа-хҩык аҿар анымааиуа ыҟаӡам. Аҽқәа рааӡараҿы ақыҭа ҳацхраауеит, иҳамоуп аспонсорцәа, ҩыџьа аишьцәа Шьониаа ҳавагылоуп, уажәы аҽқәа ахьҭаҳкуа ахыб ҳзыҟарҵеит. Дҳавагылоуп Алхас Аргәынгьы", - ҳәа иҳәеит аҽыбӷаҟаза.

Ҟәланырхәатәи аҽыбӷаҟазацәа ргәыԥ алахәыла еиҭеиҳәеит аҽқәа ықәгылартә еиԥш аҽазыҟаҵарақәа ианрылаго атәы, уи апроцесс шымҩаԥысуа.

"Ҭагалан аҽқәа ҭаҳкуеит. Иара ҳақәтәарцаз акраҿауҵароуп, амч ауҭароуп, мызкы-ҩымз рышьҭахь, ашықәс ҿыц нахыс, ҳақәтәоит. Дара аҽқәа зегьы еиԥшым. Акы иаразнак иазыҟауҵоит, егьи хәыҷык уадхалар алшоит. Уқәгыланы ухәмарыртә еиԥш хәымз-фымз уаҿызароуп. Абасала ауадаҩрақәа ацуп, аха уи зегьы ҳара ҳамыхәаԥшкәа ҳус бзиа ибаны ҳаҿуп", - ҳәа еиҭеиҳәеит Аргәын.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

2

Хра злоу ахҭысқәа: Қәҭелиа аҵаратә процесс ахыркәшареи аԥышәарақәеи ирызкны

8
(ирҿыцуп 14:38 06.05.2021)
Ашколқәа рҿы ачымазара ҿказы аҭагылазаашьа зеиԥшроу, аҵарашықәс анхыркәшахо уҳәа ртәы арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит аҵареи абызшәатә политикеи рзы аминистрра ауаажәларра рымадаразы аҟәша аиҳабы Аслан Қәҭелиа.
Хра злоу ахҭысқәа: Қәҭелиа аҵаратә процесс ахыркәшамҭеи аԥышәарақәеи ирызкны

"Ачымазара макьана мҽхакы ҭбаала ашколқәа рҿы иҟоуп ҳәа ҳазҳәаӡом. Уи иналк-аалакны ауп ишаарԥшу, аиҳарак аҳҭнықалақь аҟны, Гагра араион, Очамчырагьы уахь иналаҵаны, егьырҭ рҿгьы иҟоуп, аха имаҷуп. Иахьазы аԥкрақәа ралагара ҳгәы иҭаӡам. Аилацәажәарақәа мҩаԥысуеит аминистрраҿы аҭагылазаашьа бааԥсхар иҟаҵатәхо ҳәа. Рашәарамза 25-нӡа аҵаратә процесс аамҭа иазыԥҵәаны ишыҟоу имҩаԥыслоит", - ҳәа еиҭеиҳәеит Қәҭелиа.

Аминистрра ауаажәларра рымадаразы аҟәша аиҳабы иҳәеит избан ашколқәа зегьы рҿы аҵаратә процесс еиԥшны изымҩаԥымсуа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

8

"Аԥсны агәалашәара ашәҟәы" иеизнагоит ахатәы Ԥсра зқәым архәҭа

3
(ирҿыцуп 18:33 06.05.2021)
Апроект "Аԥсны агәалашәара ашәҟәы" хықәкыс иамоуп 1941-1945 шықәсқәа рызтәи Аџьынџьтәылатә еибашьра Дуи 1992-1993 шықәсқәа рызтәи Аԥсны жәлар Рџьынџьтәылатә еибашьреи рлахәылацәа рыӡбахә аҳәара.

АҞӘА, лаҵара 6 – Sputnik. Ауаажәларратә еиҿкаара "Аԥсны аурыс уаԥшь" имҩаԥнагоит онлаин-акциа "Аԥсны Ԥсра зқәым архәҭа онлаин" Аиааира амш 76 шықәса ахыҵразы.

"Аԥсны Ԥсра зқәым архәҭа онлаин" алахәхара алшоит асоциалтә ҳа Facebook аҿы. Иахьазы агәыԥ иалахәуп 800-ҩык, аиҳарак Урыстәылеи Аԥсни руааԥсыра. Акциа мҩаԥгахоит апроект "Аԥсны агәалашәара ашәҟәы" аҳәаақәа ирҭагӡаны.

"Апроект шәҽалашәырхә. Еиқәшәырха ҳзеиԥш ԥсадгьыл зыхьчоз ауаа ргәалашәара. Апроект "Аԥсны агәалашәара ашәҟәы" асаит ахь иҭажәгалала иҭахаз, хабарда ибжьаӡыз рфотосахьақәа", - ҳәа ааԥхьара ҟанаҵоит ауаажәларратә еиҿкаара "Аԥсны аурыс уаԥшь".

Апроект "Аԥсны агәалашәара ашәҟәы" хықәкыс иамоуп 1941-1945 шықәсқәа рызтәи Аџьынџьтәылатә еибашьра Ду рлахәылацәа, 55,5 нызқьҩык Аԥсны аԥацәеи аԥҳацәеи: аԥсуаа, аурысқәа, аерманцәа, ақырҭцәа, абырзенцәа - рыӡбахә аҳәара, амырӡра.

Апроект "Аԥсны агәалашәара ашәҟәы" аԥҵан "Аԥсны аурыс уаԥшь", "Аԥсны иҟоу Амшынеиқәатәи аказақцәа рыр", "Аԥсны аказақцәеи аибашьра иалахәыз аказақцәа-аветеранцәеи Реидгыла", Аԥсни, Урыстәылеи, ДЖәРИ, ЛЖәРи рыбжьара аизыҟазаашьақәа рырҿиаразы Афонд "Отечество" раԥшьгарала, Аԥсны Атәылахьчара аминистрреи, В.Г. Арӡынба ихьӡ зху Ахьӡ-аԥша аҳәынҭқарратә музеи Аԥсны иҟоу Россотрудничество ахаҭарнакреи, Аԥсны иҟоу Урыстәыла Ацҳаражәҳәарҭеи рыдгыларала Аиааира ду 75 шықәса ахыҵра аламҭалаз.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

3