Аҳәԥҳа Галтәи ашколқәа апандемиа аамҭазы: ихымԥадатәиу ала еиқәыршәоуп

41
(ирҿыцуп 17:26 05.04.2021)
Гал араион аҵара аусбарҭа аԥсуа бызшәа аметодист Ельмира Аҳәԥҳа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭалҳәеит аҵара аминистрра ахаҭарнакцәа зҭааз ашколқәа, апандемиа аамҭазы аҵаратә процесс аиҿкаашьа атәы.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Аҳәԥҳа галтәи ашколқәа рҟны аҵара апроцесс аиҿкаашьа атәы

Аԥсны аҵареи абызшәатә политикеи рминистрра ахаҭарнакцәа мышқәак раԥхьа Галтәи ашколқәа хәба рҿы аҵара апроцесс ацашьазы агәаҭарақәа мҩаԥыргеит. Араион аҟны ашколқәа 19 ыҟоуп.

"Иахәаԥшуан аҵаратә процесс шеиҿкаау, ахәыҷқәа ашкол ахь иныҟәо имныҟәо, арзҩыдаратә маҭәашьаркәа рыла ашколқәа шеиқәыршәоу. Ирбаз акы ргәы иамыхәо, иргәамԥхо ҳәа иҟамлаӡеит, избанзар ирымоу ахәыҷала ишақәнагоу аус еицыруеит арҵаҩцәеи ашколқәа реиҳабацәеи. Аҵара апроцесс азы ихымԥадатәиу ала иахьынӡалшо еиқәыршәоуп аклассқәеи ашколқәеи", - азгәалҭеит Аҳәԥҳа.

Шәазыӡырҩа аудио.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

41

Џьопуа аҭоурых –культуратә баҟақәа ааха рызҭаз рзы: ҳақәгәыӷуеит рыхдырра аҽаԥсахып ҳәа

4
(ирҿыцуп 09:34 18.04.2021)
Абаҟақәеи аҭоурыхтә ҭыԥқәеи реиқәырхара Жәларбжьаратәи амш азгәарҭоит мшаԥы 18 рзы. Ари азҵаара ҳтәылаҿы актуалра ахьынӡамоу атәы далацәажәеит арадио Sputnik аефир аҟны Аԥсны акультура аминистрра аҭоурых-культуратә ҭынха ахьчаразы адепартамент аспециалист Инал Џьопуа.
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Џьопуа Аԥсны аҭоурых –культуратә ҭынха ахьчара иазкны

Аҭоурыхтә баҟақәа Иаку аҭоурых-культуратә ҭынха аобиектқәа рсиа Аԥсны ирыдыркылеит 2015 шықәса ԥхынҷкәынмзазы. Уи аамҭазы уи ианылеит 1535 обиект. Ашьҭахь еиҿкааз аинветаризациа апрограммала даҽа 700 обиект алԥшаан. Хадаратәла урҭ архитектуратә баҟақәа ракәын. Дара аҳәынҭқарра иахьчоит азакәан инақәыршәаны, ҳәа азгәеиҭеит Аԥсны акультура аминистрра аҭоурых-культуратә ҭынха ахьчаразы адепартамент аспециалист Инал Џьопуа.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

4

Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Дохнаӡе Баслахә иҟоу ақьармытӡырҭатә наплакы иазкны

42
(ирҿыцуп 19:04 17.04.2021)
Баслахәтәи анхаҩы Аслан Дохнаӡе арадио Sputnik арубрика "Раионк аԥсҭазаараҟынтә" аҳәаақәа ирҭагӡаны еиҭеиҳәеит ақыҭаҟны ақьармытӡырҭа шаадыртыз, раалыҵ азы аҭахрақәа зеиԥшроу, ақьармыт ахкқәа шаҟа рымоу, раалыҵ злырхуа, ахәқәа зеиԥшроу.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Дохнаӡе Баслахә иҟоу ақьармытӡырҭатә наплакы иазкны

Шәазыӡырҩы аудио.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

42