Ҷкотуа еиҭеиҳәеит аҭыԥантәи алхрақәа аҵак ду рыманы дызрыхәаԥшуа

30
(ирҿыцуп 10:52 12.04.2021)
Ауаажәларратә усзуҩы Октаи Ҷкотуа арадио Sputnik аефир аҿы иҳәеит игәаанагара аҭыԥантәи алхрақәа азҿлымҳара бзиа зрыҭатәу, насгьы уахь иалырхуа адепутатцәа иаҳа амч рыҭара аҭахны изиԥхьаӡо.

Аԥсны аҭыԥантәи ахаланапхгараҭарахь алхрақәа мҩаԥысуан мшаԥы 11 рзы.

Аԥсны зынӡа абжьыҭара азин рыман 125 нызқьҩык алхыҩцәа, абжьыҭара мҩаԥысуан 161 алхратә ҭыԥ хадақәа рҟны алхырҭатә ҭыԥқәа 198 рҿы.

Ҷкотуа еиҭеиҳәеит аҭыԥантәи алхрақәа аҵак ду рыманы дызрыхәаԥшуа

"Аҭыԥантәи алхрақәа Жәлар Реизара ралхрақәа ируасхыршәа избоит. Аҿар аҭыԥантәи алхрақәа рыла ашьшьыҳәа рҽазыҟарҵоит, асистема еилыркаауеит, аусушьа еилыркаауеит, ажәлар рхьаақәа рыӡбашьа амҩақәа иаҳа еиӷьны, иагәылаланы еилыркаауеит, нас, ашьшьыҳәа аҳәынҭқарра аҩаӡарахь ахалара иалагоит. Уи азы сара аҵак ду рысҭоит аҭыԥантәи алхрақәа, насгьы аҭыԥантәи адепутатцәа рҭыԥ даара азҿлымҳара асҭоит, ус баша алхроуп, краанагаӡом ҳәа сахәаԥшӡом, даара аҵак дуӡӡа амоуп, аҳәынҭқарра уасхыршәа сазнеиуеит. Амч рыҭатәуп адепутатцәа. Иаҳа рхы иақәиҭзароуп, еиҳа раагарҭақәа абиуџьеҭ аганахьала иҭбаазароуп. Ажәлар рымаҵ уур уҭахызар, ақалақь амаҵ уур уҭахызар, уи иалзыршо алшрақәагьы умазароуп", - ҳәа еиҭеиҳәеит Ҷкотуа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

30

Џьопуа: иуадаҩхеит аԥсшьаҩцәа здызкылои аарыхра знапы алакуи аимадара рыбжьаҵара

4
Аԥыза-министр актәи ихаҭыԥуаҩ, акыҭанхамҩа аминистр Беслан Џьопуа арадио Sputnik иаиҭаз аинтервиу аҿы иҳәеит аҭыԥантәи аалыҵ аарыхра знапы алакуи аԥсшьаҩцәа здызкылои рыбжьара иахәҭоу аимадара шыҟам атәы.
Атәылауаҩи аиҳабыреи: Џьопуа атуризми аҭыԥантәи аалыҵи ирызкны

"Аарыхра знапы алакуи атуристцәа зҭаауа аԥсшьарҭатә ҩнқәеи аимадара роур, абжеиҳарак аалых ақыҭанхамҩа аганахьала фатәыс рхы иадырхәаша роурын, аха макьана рыцҳарас иҟоу, анаплакқәеи асасааирҭақәеи, иара ус, ахатә ҩнқәа рҿы издызкылои аџьармыкьаҿы инеины ирбо ргоит. Ааигәа атуризм аганахьала иҟаз аиԥылара ду аҟны ари ахырхарҭа знапы алаку ирабжьаҳгеит аҭыԥантәи аалыҵ рхы иадырхәар иаҳа ишеиӷьу. Хәышықәса раахыс Аԥсны ақыҭанхамҩатә аалыҵ иаҳа-иаҳа ацлара иаҿуп. Ауҭраҭых, ацха, ашәыр, афермақәа ыҟоуп, дара зегьы ирҭахуп аимадара. Аԥсшьаҩы дыздызкыло аҭыԥантәи аалыҵ иоуртә еиԥш иҟалароуп, аха дара атәыла анҭыҵтәи аалыҵ иаҳа ирзымариоуп адкылара", - ҳәа еиҭеиҳәеит Џьопуа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

4

Ҳашыг: Аԥсны аӡыргара аус иаҳа имариоуп, иӡыргоу аус аиқәырхара аасҭа

6
(ирҿыцуп 13:10 15.05.2021)
Аԥсны Ажурналистцәа реидгыла ахантәаҩы Руслан Ҳашыги апансионатқәа реидгыла "Акурорт Пицунда" аиҳабы Фрикан Гәынбеи, арадио Sputnik аефир аҿы атуристтә хырхарҭаҿы иҟоу аҭагылазаашьақәа амассатә информациатә хархәагақәа иахьынӡарныԥшуа атәы ргәаанагара еибырҳәеит.
Хра злоу ахҭысқәа: Ҳашыги Гәынбеи Аԥсны аӡыргаразы аинформациатә система аусура иазкны

"Атәыла аҳаҭыр ашьақәыргылара мҩаԥысуеит хәҭа-хәҭала. Аӡыргара аус иаҳа имариоуп, иӡыргоу аус аиқәырхара аасҭа. Атурист имаҵ зуа иаԥсшәаҳәашьала ишьақәгылоуп ҳхаҿра. Акурорт аҿы аума, Риҵа ашьхарахь уанцо аума, ирҭиуа ҳала ишабо ианымҩаԥысуа, иарбан хьӡу иҳарҳауа. Аброуп аусура ахьаҭаху. Аԥсны ахьыӡ ӡыргоуп, уи ауаҩы данааиуа аамҭазы иԥхасҭатәӡам, уи еиқәырхатәуп. Аԥсуаа раҳаҭыр адунеи анҭыҵ иҟоу хәыҷык иацҵаны иҟоушәа сгәы иабоит", - азгәеиҭеит Ҳашыг.

Ҳашыг иҳәеит Аԥсны ахьыӡ аӡыргара аганахьала аинформациатә хырхарҭа аусура шлыҵшәадоу.

"Ҳакәша-мыкәша иҿиоу асистема, информациа ииашаны ахархәарала еиӷьу алҵшәа ҳаурцаз иаԥҵатәуп иҷыдоу аинформациатә фонд. Уи аиҿкаареи аԥҵареи - ҳәынҭқарратә усуп", - иҳәеит иара.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

6

COVID-19 злаз даҽа пациенткак лыԥсҭазаара далҵит Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаҿы

14
Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 15006-ҩык ыҟоуп, ргәы бзиахеит 14025-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 226-ҩык.

АҞӘА, лаҵара 15 – Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 рылоу ирыламу аилкааразы 176-ҩык атестқәа рзыҟаҵан, урҭ рахьтә 22-ҩык рцәа акоронавирус шалаз аадырԥшит ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаҿы лаҵара 14 рзы лыԥсҭазаара далҵит 1939 шықәса рзы ииз акоронавирус злаз апациентка.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 51-ҩык, урҭ рахьтә 41-ҩык акоронавирус адиагноз рзышьақәыргылоуп, рҭагылазаашьа бааԥсуп 28-ҩык, ибжьаратәуп - 12-ҩык.

Аҟәатәи аинфекциатә хәышәтәырҭаҿы ирхәышәтәуеит акоронавирус зцәа иалоу 31-ҩык апациентцәа, рҭагылазаашьа бааԥсуп хәҩык. Очамчыра ирхәышәтәуеит 16-ҩык, Гагратәи ахәышәтәырҭаҿы - 17-ҩык, Тҟәарчалтәи ахәышәтәырҭаҿы - ԥшьҩык апациентцәа.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

14
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау