Аҟәысба иҳәеит Ҭырқәтәылеи Урыстәылеи рыбжьара аҳаиртә еимадара аанкылара ишахәаԥшуа атәы

171
Ачымазара ҿкы COVID-19 аганахьала Ҭырқәтәыла иахьа аҭагылазаашьа зеиԥшроу, Урыстәылеи дареи рыбжьара аҳаиртә еимадара аанкылара ишахәаԥшуа атәы арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит Ҭырқәтәыла иҟоу Аԥсуа культуратә хеилакқәа рфедерациа ахантәаҩы Аҭанур Аҟәысба.
Аҟәысба иҳәеит Ҭырқәтәылеи Урыстәылеи рыбжьара аҳаиртә еимадара аанкылара ишахәаԥшуа атәы

Аҵыхәтәантәи амшқәа рзы Ҭырқәтәыла ачымазара ҿкы COVID зыхьуа рхыԥхьаӡара иазҳаит. Хәажәкырамза аҽеиҩшамҭазы уахыки-ҽнаки ирылагӡаны ичмазаҩхоз рхыԥхьаӡара 6-8 нызқьҩык инаӡозҭгьы, мшаԥы инаркны урҭ 50 нызқьҩык иреиҳахеит, аҩаша, мшаԥы 13 рзы акәзар, 59 нызқьҩык инахыҳәҳәеит. Урыстәылеи Ҭырқәтәылеи рыбжьара аҳаиртә еимадара аанкылахоит мшаԥы 15 инаркны рашәара 1-нӡа. Убасгьы атуроператорцәа абжьгара рырҭеит макьаназы Ҭырқәтәылаҟа атурқәа рымҭиларц.

"Ҭырқәтәыла ачымазара ҿкы даара аҽарцәгьеит, мышкала 55-56 нызқьҩык раҟара уажәы ичмазаҩхоит. Британиатәи ахкы, ауаа лассы иаҳа ирылаҵәо, 85 процент рҟынӡа уи ауп иҟоу. Ари иаанагаз апроблемақәа ыҟоуп, Ҭырқәтәыла аԥсҭазаарагьы маҷк аҽаԥсахит. Ари ҳазҭалаз Рамадан амзазы даара ирӷәӷәаны аԥкрақәа рыла илбааргарц иаҿуп ачымазара ҿкы зыхьуа рхыԥхьаӡара. Аҳаирпланқәа ахьымԥыруа аӡәгьы алацәажәаӡом, аԥхьа идыргылаз ачымазара ҿкы азҵаара ауп. Иара ақалақьқәа рыбжьарагьы аимадара ԥырҵәоит, адәахьы амҩадуқәа рахь анеиааирақәа иаҳа идырӷәӷәашт ҳәа сгәы иаанагоит", - иҳәеит Аҟәысба.

Иара иҳәеит убасгьы аҳаиртә еимадара Ҭырқәтәылеи Урыстәылеи рыбжьара аамҭала аанкылара атәылаҟны ишахәаԥшуа атәы.

Шәазыӡырҩы аудио. Иаҳа инеиҵыху анҵамҭа шәаҳар шәылшоит арадио Sputnik аефир аҟны.

171

Шьынқәырԥҳа Аԥсны ацитрус ԥырхага азҭо ахәаҷа азы: даара иамҽхакны иҟоуп

1
Ацитрус иаԥырхаго аԥарԥалыкь ықәызго абжы криптоламус ахархәара атәы арадио Sputnik аефир аҿы еиҭалҳәеит Аҵиаақәа рзы акарантинтә хылаԥшра асанитартә лабораториа аиҳабы Маиа Шьынқәырԥҳа.
Шьынқәырԥҳа Аԥсны ацитрус ԥырхага азҭо ахәаҷа азы: даара иамҽхакны иҟоуп

"Шерстистаиа белокрылка ҳәа изышьҭоу ԥшьышықәса раахыс иазгәаҭан иҳамоyп Аԥсны. Еиҳарак иахьаабо ацитрус аҟноуп, даара аҽамхакны иҟоуп. Ари хәаҷа ҿыцуп. Аҭагылазаашьа ас ианыҟала, ааигәа аинспекциаҿы иҟаз аиԥылараҟны иазыӡбан ахәаҷа зшьуа ахимметод ада, абиометод ахархәара. Абжы криптоламус, уи аԥырԥалыкь иаԥырхагоуп, ус азгәарҭеит аиԥылараҿы аекспертцәа. Макьана иҳазҳәом уи иахәоит ҳәа, аха иалагалазар, ахы шымҩаԥнаго аабарын. 500 цыра аԥсабарахь аушьҭра азгәаҭоуп. Ҳара урҭ аԥсабара ԥырхага анаҭом ҳәа азыҳаԥхьаӡоит", - еиҭалҳәеит Шьынқәырԥҳа.

Инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит аудиофаил аҿы.

1

Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Хаҳәбиаԥҳа Тҟәарчал араион аҵарашықәс ҿыц ахацыркра иазкны

14
(ирҿыцуп 20:23 04.08.2021)
Тҟәарчал араион аҵараҟәша аиҳабы ихаҭыԥуаҩ Фросиа Хаҳәбиаԥҳа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭалҳәеит ашколқәа рҿы аҵарашықәс ахацыркразы имҩаԥырго аусурақәа ртәы.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Хаҳәбиԥҳа Тҟәарчал араион аҵарашықәс ҿыц ахацыркра иазкны

"Цәыбррамза 1 рзы ашколқәа рышәқәа аартразы гәҭыха змам ҳәа дыҟам. Имаҷым ари азҵаара иазхәыцуа. Адистанциатә ҵара Аԥсны ашколқәа изылшо ыҟазар ҟалап, жәаҳәарада, аха Тҟәарчал араион ашколкәа рзы акарантин ҟаларгьы, арҵара цароуп ашкол рҿы ҳәа агәаанагара сымоуп. Уи аус аиҿкаара иазхәыцуеит ҳраион ахадара. Хара хәыцрала уахәаԥшуазар, ари инымҵәо аҿкы чымазароуп, убри аҟнытә ашколқәа русура нырымкалар ҟалап ҳәа агәаанагара сымоуп. Ашкол аусура ахәыҷқәа еиҳагьы иахьчозар ҟалап. Ахәыҷқәа зегьы гәаҭан, асанитартә хылаԥшра бзиа ҟаҵаны, ҵыԥх ҳшалагаз еиԥш сынтәагьы, аҵара аус аиҿкаара, хымԥада, иахәҭоуп ҳәа сыԥхьаӡоит", -  еиҭалҳәеит Хаҳәбиаԥҳа.

Инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит аудиофаил аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

14

Аԥсны агәабзиарахьчара аминистрра алабораториақәа Очамчыреи Гагреи аусура ианалаго рҳәеит

1
(ирҿыцуп 10:58 05.08.2021)
Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 22642-ҩык ыҟоуп, ргәы бзиахеит 18189-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 320-ҩык.

АҞӘА, нанҳәа 5 – Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. COVID-19 амазаара аҭҵааразы ПЦР-лабораториа Гагра аусура иазырхиоуп ҳәа иҳәеит Аԥсны Агәабзиарахьчара аминистр Едуард Быҭәба.

"Гагратәи алабораториа аусура ишаалагалак Аҟәатәи абактериологиатә лабораториа еиҳа ахы иақәиҭхоит. Алабораториаз ауада аремонт азуын Гагра араион ахадара амчала. Ахархәагақәа аахәан ареспубликатә биуџьет аԥарақәа рыла", - иҳәеит иара.

Аминистр иазгәеиҭеит алабораториа 200 рҟынӡа биоматериал уахыки-ҽнаки рыла адкылара шалшо. Ԥхынгәы 22 аахыс алабораториа атест режим ала аусура мҩаԥнагон.

Уи адагьы Едуард Быҭәба иҳәеит ареспубликатә биуџьет COVID-19 аламырҵәара иазнархаз аԥарақәа рыхәҭак ала Очамчыра алабараториа шаартхо.

"Иахьазы Очамчыратәи алабараториа аперсонал Ареспубликатә санитар-бактериологиатә лабораториаҿы аԥышәа иахысуеит" - иҳәеит иара.

Алабораториа аусура иалагоит атехникатәии адокументациатәии ҟазшьа змоу азҵаарақәа рҭыԥ ишықәҵахалак, аперсонал шазыҟаҵахалак.

1