Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Барцыц Урыстәылатәи аделегациа Гагра аобиектқәа ргәаҭара иазкны

14
(ирҿыцуп 00:07 17.04.2021)
Гагра араион ахада ихаҭыԥуаҩ Алхас Барцыц арадио Sputnik аефир аҿы Аԥсны иҟоу Урыстәылатәи аделегациа араион аобиектқәа ргәаҭара шцоз атәы еиҭеиҳәеит.

Урыстәыла аекономикатә ҿиара аминистрреи Урыстәыла афымцамч аминистрреи рхаҭарнакцәа рделегациа Аԥсны иааны иҟоуп Аинвестициатә программала асоциал-економикатә ҿиара ацхрааразы аобиектқәа рыргылара шцо рбаразы.

Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Барцыц Урыстәылатәи аделегациа Гагра аобиектқәа ргәаҭара иазкны

"Шықәсқәак раԥхьа Аинвестпрограммала иазгәаҭан Гагра иҳамоу аколоннада аремонттә усурқәа амҩаԥгара. Урҭ ирылагараны иҟан 2017 шықәса рзы, ихдыркәшаран иҟан 2019 шықәса рзы, аха адунеи аҿы иҟалаз аҭагылазаашьа иахҟьаны аусурақәа анкылан, аҳәаа аартра ашьҭахь дара аусурақәа инарыцҵаны имҩаԥган, насгьы ихыркәшан 2020 шықәса анҵәамҭазы. Аремонттә усурақәа рзы 17 миллион аԥара азоушьҭын, иахьа аусурақәа хыркәшоуп, акомиссиа иҟаз аусурақәа шымҩаԥгаз иахәаԥшит, даара ргәы иахәеит. Аԥсшьаҩцәа Аԥсныҟа иаауа раԥхьа ирбо изыргәырӷьаша аколоннада акәны иҟалоит", - ҳәа еиҭеиҳәеит Барцыц.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

14

Џьопуа: иуадаҩхеит аԥсшьаҩцәа здызкылои аарыхра знапы алакуи аимадара рыбжьаҵара

4
Аԥыза-министр актәи ихаҭыԥуаҩ, акыҭанхамҩа аминистр Беслан Џьопуа арадио Sputnik иаиҭаз аинтервиу аҿы иҳәеит аҭыԥантәи аалыҵ аарыхра знапы алакуи аԥсшьаҩцәа здызкылои рыбжьара иахәҭоу аимадара шыҟам атәы.
Атәылауаҩи аиҳабыреи: Џьопуа атуризми аҭыԥантәи аалыҵи ирызкны

"Аарыхра знапы алакуи атуристцәа зҭаауа аԥсшьарҭатә ҩнқәеи аимадара роур, абжеиҳарак аалых ақыҭанхамҩа аганахьала фатәыс рхы иадырхәаша роурын, аха макьана рыцҳарас иҟоу, анаплакқәеи асасааирҭақәеи, иара ус, ахатә ҩнқәа рҿы издызкылои аџьармыкьаҿы инеины ирбо ргоит. Ааигәа атуризм аганахьала иҟаз аиԥылара ду аҟны ари ахырхарҭа знапы алаку ирабжьаҳгеит аҭыԥантәи аалыҵ рхы иадырхәар иаҳа ишеиӷьу. Хәышықәса раахыс Аԥсны ақыҭанхамҩатә аалыҵ иаҳа-иаҳа ацлара иаҿуп. Ауҭраҭых, ацха, ашәыр, афермақәа ыҟоуп, дара зегьы ирҭахуп аимадара. Аԥсшьаҩы дыздызкыло аҭыԥантәи аалыҵ иоуртә еиԥш иҟалароуп, аха дара атәыла анҭыҵтәи аалыҵ иаҳа ирзымариоуп адкылара", - ҳәа еиҭеиҳәеит Џьопуа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

4

Ҳашыг: Аԥсны аӡыргара аус иаҳа имариоуп, иӡыргоу аус аиқәырхара аасҭа

6
(ирҿыцуп 13:10 15.05.2021)
Аԥсны Ажурналистцәа реидгыла ахантәаҩы Руслан Ҳашыги апансионатқәа реидгыла "Акурорт Пицунда" аиҳабы Фрикан Гәынбеи, арадио Sputnik аефир аҿы атуристтә хырхарҭаҿы иҟоу аҭагылазаашьақәа амассатә информациатә хархәагақәа иахьынӡарныԥшуа атәы ргәаанагара еибырҳәеит.
Хра злоу ахҭысқәа: Ҳашыги Гәынбеи Аԥсны аӡыргаразы аинформациатә система аусура иазкны

"Атәыла аҳаҭыр ашьақәыргылара мҩаԥысуеит хәҭа-хәҭала. Аӡыргара аус иаҳа имариоуп, иӡыргоу аус аиқәырхара аасҭа. Атурист имаҵ зуа иаԥсшәаҳәашьала ишьақәгылоуп ҳхаҿра. Акурорт аҿы аума, Риҵа ашьхарахь уанцо аума, ирҭиуа ҳала ишабо ианымҩаԥысуа, иарбан хьӡу иҳарҳауа. Аброуп аусура ахьаҭаху. Аԥсны ахьыӡ ӡыргоуп, уи ауаҩы данааиуа аамҭазы иԥхасҭатәӡам, уи еиқәырхатәуп. Аԥсуаа раҳаҭыр адунеи анҭыҵ иҟоу хәыҷык иацҵаны иҟоушәа сгәы иабоит", - азгәеиҭеит Ҳашыг.

Ҳашыг иҳәеит Аԥсны ахьыӡ аӡыргара аганахьала аинформациатә хырхарҭа аусура шлыҵшәадоу.

"Ҳакәша-мыкәша иҿиоу асистема, информациа ииашаны ахархәарала еиӷьу алҵшәа ҳаурцаз иаԥҵатәуп иҷыдоу аинформациатә фонд. Уи аиҿкаареи аԥҵареи - ҳәынҭқарратә усуп", - иҳәеит иара.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

6

COVID-19 злаз даҽа пациенткак лыԥсҭазаара далҵит Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаҿы

14
Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 15006-ҩык ыҟоуп, ргәы бзиахеит 14025-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 226-ҩык.

АҞӘА, лаҵара 15 – Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 рылоу ирыламу аилкааразы 176-ҩык атестқәа рзыҟаҵан, урҭ рахьтә 22-ҩык рцәа акоронавирус шалаз аадырԥшит ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаҿы лаҵара 14 рзы лыԥсҭазаара далҵит 1939 шықәса рзы ииз акоронавирус злаз апациентка.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 51-ҩык, урҭ рахьтә 41-ҩык акоронавирус адиагноз рзышьақәыргылоуп, рҭагылазаашьа бааԥсуп 28-ҩык, ибжьаратәуп - 12-ҩык.

Аҟәатәи аинфекциатә хәышәтәырҭаҿы ирхәышәтәуеит акоронавирус зцәа иалоу 31-ҩык апациентцәа, рҭагылазаашьа бааԥсуп хәҩык. Очамчыра ирхәышәтәуеит 16-ҩык, Гагратәи ахәышәтәырҭаҿы - 17-ҩык, Тҟәарчалтәи ахәышәтәырҭаҿы - ԥшьҩык апациентцәа.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

14
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау