Ақыҭа нхарҭа ҭыԥуп: Маан ақыҭа аҿиара шибо иазкны

39
(ирҿыцуп 11:30 26.04.2021)
Аӡҩыбжьа инхо Асҭамыр Маан арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит иқыҭа егьырҭ аԥсуа қыҭақәа излареиԥшым атәы, анхараҿы инапы злаку, насгьы ақалақь аҟны аусуреи ақыҭаҿы анхареи шеилеигӡо атәы.
Ақыҭа нхарҭа ҭыԥуп: Маан ақыҭа аҿиара шибо иазкны

Ақыҭа – нхарҭа ҭыԥуп. Ақыҭа иахьатәи аԥсҭазаашьеи, уаҵәтәи аԥеиԥши, иацу адоуҳаи, иҟоу ауадаҩрақәеи ҳрылацәажәоит. Аԥсуа қыҭа азхьаԥшразы иҟаҵатәу азы ргәаанагара рҳәоит уи иадҳәалоу ауаа.

Шәазыӡырҩы аудио.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

39

Габуниа Дәрыԥшь имҩаԥысран иҟоу аҽырыҩрақәа рзы: ақыҭақәа зегьы рзы ныҳәа дууп

9
Аџьынџьтәылатә еибашьра Ду аҿы Аиааира 76 шықәса ахыҵра аҳаҭыраз Дәрыԥшь ақыҭан имҩаԥысуеит аҽырыҩрақәа. Урҭ шеиҿкаахо, насгьы иалахәхо акомандақәа ртәы арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит аҽырыҩраҿы аӡбаҩ хада имаӡаныҟәгаҩ Џьума Габуниа.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Габуниа Дәрыԥшь имҩаԥысран иҟоу аҽырыҩрақәа ирызкны

"Маи 8-9 Гәдоуҭа араион ф-қыҭак злахәу аныҳәа дуӡӡа амҩаԥгара ҳазыхиоуп, ашҭа маншәлоуп, аҽқәа уахь инаргаран иҟаз зегьы иахьа инагоуп. Аҽқәа рҭыԥ дара ақыҭақәа рхала, рџьабаала иҟарҵеит. Араион аҟынтә ф-командак 50-50 нызқь мааҭ рыҭоуп, ацхыраара ҳасабала. Иҟоуп раԥхьаӡа акәны ас еиԥш аҽырхәмаррақәа ирылахәу. Иҟоуп раԥхьаӡа акәны иҽыжәлазгьы, ус ҳара ҳҿы дыҟоуп 9 класск рҿы итәоу аҽыуаҩ қәыԥш. Ари аныҳәа ҳажәлар еиднакылоит, аԥсуа жәынгьы-ҿангьы ирымаз аспорт аихьӡарақәа аазырԥшуаз, аԥсҭазаара дуӡӡа ԥхьаҟа изгоз ажәларқәа ҳреиуоуп ҳара. Иҟан аамҭақәа 10 командак рҟынӡа ианыҟаз. Аԥсуа ҽыбӷаҟазаратә хәмаррақәа раԥхьа имҩаԥган Абгархықә, нас Аҷандара, Аацы, абарҭ ақыҭақәа зегьы рзы ари амш азы аныҳәа дуӡӡа ҟарҵон, иара усгьы иҟоуп иахьагьы", - ҳәа еиҭеиҳәеит Габуниа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

9

Хра злоу ахҭысқәа: Џьынџьалԥҳаи Қапԥҳаи аҵарадырра аҩаӡара иазкны

9
(ирҿыцуп 17:41 07.05.2021)
Изеиԥшроузеи ҳҵарадырра аҩаӡара, ашколқәа роушьҭмҭацәа абанӡазыҟаҵоу иреиҳау аҵариурҭақәа рҭаларазы, абри азы арадио Sputnik аҿы ргәаанагара рҳәеит Аҟәатәи алицеи-интернат аиҳабы Лариса Капԥҳаи ААУ аԥсуа литература акафедра аиҳабы Диана Џьынџьалԥҳаи.
Хра злоу ахҭысқәа: Џьынџьалԥҳаи Қапԥҳаи аҵарадырра аҩаӡара иазкны

"Аинтернат аҿы аҵара зҵо ахәыҷқәа ажәбатәи акласс аҟынӡа инеиаанӡа азин рымоуп досу арежим дықәныҟәаны, алеишәа бзиа ааирԥшызар, илшо акны дазкны, ихы бзианы иахьааирԥшуа дадгаланы дадҳаԥхьалоит. Анаҩс 10-11 тәи аклассқәа рҿы итәоу 14-ҩык рҟынӡа алԥшаахқәа нхоит, уаҟа иаҳа имариоуп, иаҳа дара иҳаақәҵаны ирҭаху аганахьала рхы рханы ауниверситет аҭалара. Ҳара ҳхәыҷқәа ирымаӡам аматериалтә база, арепетиторцәа ирышьҭало, аха агәырҵҟәыл ҟаҵаны, иара иҭахны даныҟала, 24 сааҭ аус зуа арҵаҩцәа раамышьҭахь ааӡаҩцәа аамҭа рымоуп аҽазыҟаҵара, зҵаарак дназыдгылалак, ахәыҷы аҭак иоуртә еиԥш аҭагылазаашьа аԥҵоуп", - ҳәа еиҭалҳәеит Қапԥҳа.

Афилологиатә факультет ахь иаауа еиҳарак ақыҭа хәыҷқәа роуп, ақалақь аҟынтәгьы иҟоуп, ҳәарада, аха урҭ рхыԥхьаӡара иаҳа имаҷуп лҳәеит ААУ аԥсуа литература акафедра аиҳабы Диана Џьынџьалԥҳа.

"Ара аԥхьароуп иаҭаху, ари физикам, математикам, аха абраҟагьы ахьысҳара ду ахьаадырԥшуа ыҟам. Ахәыҷы аиҭаҳәа анизымҩуа, арҵаҩы ишахәҭаз аус идимулазар ауеит. Уи зегьы ҳара иаҳбарҭоуп уа. Аԥсуа бызшәеи алитературеи репетиторда арҵаҩцәа ирылшоит ахәыҷқәа дырҵара. Апрограмма ыҟоуп, арҵагатә шәҟәқәа ыҟоуп, ахәыҷы ихала ихы аус адиулартә аҭагылазаашьа ыҟоуп. Ҳара иаҳҭаху ахәыҷы аҩымҭа дшаԥхьаз аилкаароуп, аҵакы аиҭаҳәара, анализ аҟаҵара идаагалаӡом", - ҳәа еиҭеиҳәеит.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

9

Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла даҽа 52-ҩык акоронавирус рыдырбалеит Аԥсны

4
Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 14795-ы ыҟоуп, ргәы бзиахеит 13780-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 222-ҩык.

АҞӘА, лаҵара 7 – Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 рылоу ирыламу аилкааразы 334-ҩык атестқәа рзыҟаҵан, урҭ рахьтә 52-ҩык рцәа акоронавирус шалаз аадырԥшит ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 51-ҩык, урҭ рахьтә 45-ҩык акоронавирус адиагноз рзышьақәыргылоуп, рҭагылазаашьа бааԥсуп 26-ҩык, ибжьаратәуп - 20-ҩык.

Аҟәатәи аинфекциатә хәышәтәырҭаҿы ирхәышәтәуеит акоронавирус зцәа иалоу 37-ҩык апациентцәа, Очамчыра ирхәышәтәуеит 13-ҩык, Гагратәи ахәышәтәырҭаҿы - 21-ҩык, Тҟәарчалтәи ахәышәтәырҭаҿы - хәҩык апациентцәа.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

4
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау