Шәлымба еиҭеиҳәеит Аԥсны лаҵарамзазы имҩаԥгахо аҽырыҩрақәа ртәы

78
(ирҿыцуп 11:45 28.04.2021)
Аџьынџьтәылатәи еибашьра Ду Аиааира 76 шықәса ахыҵра аҳаҭыраз Аԥсны имҩаԥысуеит аҽырыҩрақәа. Урҭ шеиҿкаахо атәы, насгьы иалахәхо акомнадақәа ртәы арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит Аҽыбӷаҟазара афедерациа ахада Милор Шәлымба.
Шәлымба еиҭеиҳәеит Аԥсны лаҵарамзазы имҩаԥгахо аҽырыҩрақәа ртәы

"Кәтол ақыҭан имҩаԥысуа аусхкқәа рҿы ҩба-хԥа команда ахәмаррақәа мҩаԥыргоит – аҵәеигәыдҵара, ампыл асра, анаҩс, х-ҽырыҩрак мҩаԥгахоит. Ари аныҳәазы Аԥсны ирааӡо аҽқәа роуп иалахәхо, абжьыуаа ркомандақәа рымацара ракәхоит Кәтол еизо. Анаҩс, лаҵарамза 8, 9 рзы Дәрыԥшь имҩаԥысуеит аҽырыҩрақәа. Уа ф-командак алахәхоит, уаҟагьы иҟалоит аҵәеигәыдҵара, ампыл асра, анаҩс, аҽырыҩрақәа. Аԥсны иахьатәи аамҭазы зааӡара иаҿу зшьа цқьоу аҽқәа роуп, урҭ роуп аҽырыҩрахь инеиуагьы. Ицәгьоуп аҽааӡара, аха рус бзиа ирбоит аҟынтә, иаанрыжьӡом", - ҳәа азгәеиҭеит Шәлымба.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

78

Шьынқәырԥҳа Аԥсны ацитрус ԥырхага азҭо ахәаҷа азы: даара иамҽхакны иҟоуп

0
Ацитрус иаԥырхаго аԥарԥалыкь ықәызго абжы криптоламус ахархәара атәы арадио Sputnik аефир аҿы еиҭалҳәеит Аҵиаақәа рзы акарантинтә хылаԥшра асанитартә лабораториа аиҳабы Маиа Шьынқәырԥҳа.
Шьынқәырԥҳа Аԥсны ацитрус ԥырхага азҭо ахәаҷа азы: даара иамҽхакны иҟоуп

"Шерстистаиа белокрылка ҳәа изышьҭоу ԥшьышықәса раахыс иазгәаҭан иҳамоyп Аԥсны. Еиҳарак иахьаабо ацитрус аҟноуп, даара аҽамхакны иҟоуп. Ари хәаҷа ҿыцуп. Аҭагылазаашьа ас ианыҟала, ааигәа аинспекциаҿы иҟаз аиԥылараҟны иазыӡбан ахәаҷа зшьуа ахимметод ада, абиометод ахархәара. Абжы криптоламус, уи аԥырԥалыкь иаԥырхагоуп, ус азгәарҭеит аиԥылараҿы аекспертцәа. Макьана иҳазҳәом уи иахәоит ҳәа, аха иалагалазар, ахы шымҩаԥнаго аабарын. 500 цыра аԥсабарахь аушьҭра азгәаҭоуп. Ҳара урҭ аԥсабара ԥырхага анаҭом ҳәа азыҳаԥхьаӡоит", - еиҭалҳәеит Шьынқәырԥҳа.

Инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит аудиофаил аҿы.

0

Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Хаҳәбиаԥҳа Тҟәарчал араион аҵарашықәс ҿыц ахацыркра иазкны

13
(ирҿыцуп 20:23 04.08.2021)
Тҟәарчал араион аҵараҟәша аиҳабы ихаҭыԥуаҩ Фросиа Хаҳәбиаԥҳа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭалҳәеит ашколқәа рҿы аҵарашықәс ахацыркразы имҩаԥырго аусурақәа ртәы.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Хаҳәбиԥҳа Тҟәарчал араион аҵарашықәс ҿыц ахацыркра иазкны

"Цәыбррамза 1 рзы ашколқәа рышәқәа аартразы гәҭыха змам ҳәа дыҟам. Имаҷым ари азҵаара иазхәыцуа. Адистанциатә ҵара Аԥсны ашколқәа изылшо ыҟазар ҟалап, жәаҳәарада, аха Тҟәарчал араион ашколкәа рзы акарантин ҟаларгьы, арҵара цароуп ашкол рҿы ҳәа агәаанагара сымоуп. Уи аус аиҿкаара иазхәыцуеит ҳраион ахадара. Хара хәыцрала уахәаԥшуазар, ари инымҵәо аҿкы чымазароуп, убри аҟнытә ашколқәа русура нырымкалар ҟалап ҳәа агәаанагара сымоуп. Ашкол аусура ахәыҷқәа еиҳагьы иахьчозар ҟалап. Ахәыҷқәа зегьы гәаҭан, асанитартә хылаԥшра бзиа ҟаҵаны, ҵыԥх ҳшалагаз еиԥш сынтәагьы, аҵара аус аиҿкаара, хымԥада, иахәҭоуп ҳәа сыԥхьаӡоит", -  еиҭалҳәеит Хаҳәбиаԥҳа.

Инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит аудиофаил аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

13