Шәлымба еиҭеиҳәеит Аԥсны лаҵарамзазы имҩаԥгахо аҽырыҩрақәа ртәы

75
(ирҿыцуп 11:45 28.04.2021)
Аџьынџьтәылатәи еибашьра Ду Аиааира 76 шықәса ахыҵра аҳаҭыраз Аԥсны имҩаԥысуеит аҽырыҩрақәа. Урҭ шеиҿкаахо атәы, насгьы иалахәхо акомнадақәа ртәы арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит Аҽыбӷаҟазара афедерациа ахада Милор Шәлымба.
Шәлымба еиҭеиҳәеит Аԥсны лаҵарамзазы имҩаԥгахо аҽырыҩрақәа ртәы

"Кәтол ақыҭан имҩаԥысуа аусхкқәа рҿы ҩба-хԥа команда ахәмаррақәа мҩаԥыргоит – аҵәеигәыдҵара, ампыл асра, анаҩс, х-ҽырыҩрак мҩаԥгахоит. Ари аныҳәазы Аԥсны ирааӡо аҽқәа роуп иалахәхо, абжьыуаа ркомандақәа рымацара ракәхоит Кәтол еизо. Анаҩс, лаҵарамза 8, 9 рзы Дәрыԥшь имҩаԥысуеит аҽырыҩрақәа. Уа ф-командак алахәхоит, уаҟагьы иҟалоит аҵәеигәыдҵара, ампыл асра, анаҩс, аҽырыҩрақәа. Аԥсны иахьатәи аамҭазы зааӡара иаҿу зшьа цқьоу аҽқәа роуп, урҭ роуп аҽырыҩрахь инеиуагьы. Ицәгьоуп аҽааӡара, аха рус бзиа ирбоит аҟынтә, иаанрыжьӡом", - ҳәа азгәеиҭеит Шәлымба.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

75

Ҩардан акоронавирус аҟынтәи алаҵазы: изҭаху раасҭа изҭахым рацәоушәа сгәы иабоит

4
(ирҿыцуп 11:54 12.05.2021)
Агәабзиарахьчара аминистр ихаҭыԥуаҩ Вахтанг Ҩардан арадио Sputnik аефир аҟны иҳәеит акоронавирус аҟынтәи алаҵа аҟаҵара ианалаго, иахьыҟарҵо, уи раԥхьа иргыланы иззыҟаҵахо.

Аԥсны атәылауаа COVID-19 хызҽуа алаҵа "Спутник V" рзыҟаҵара иалагоит лаҵара 12 рзы.

Ҩардан акоронавирус аҟынтәи алаҵазы: изҭаху раасҭа изҭахым рацәоушәа сгәы иабоит

"Аԥсны араионқәа зегьы рҿы ахәышәтәырҭақәа рхыбрақәа рҿы ауадақәа аартуп алаҵа ахьыҟарҵо. Аҟәа ус еиԥш хыџьара иҟоуп. Ақалақьтәи ахәышәтәырҭаҟны алаҵа ҟарҵоит уа аус зуа амедицина аусзуҩцәа рзы мацара, 300-ҩык рҟынӡа ыҟоуп. Ареспубликатә хәышәтәырҭаҟынгьы раԥхьа авакцина роуеит амедицинатә усзуҩцәа. Насгьы иҟоуп иаҳа ихадоу ҳәа иԥхьаӡоу ақалақьтә поликлиника. Уа ашьыжь аусзуҩцәа ирзыҟарҵоит алаҵа, нас ақалақьуаа, авакцина аҟаҵара зыхәҭоу рзы иҟаҵахоит. Амедицина аусзуҩцәа рышьҭахь алаҵа рзыҟаҵахоит ажәлар рҟны аус зуа: арҵаҩцәа, ауаа рацәа ныҟәызго амашьына аныҟәцаҩцәа уҳәа егьырҭ… Алаҵа ахьыҟарҵо апунктқәа рҟны аҳақьымцәа ауаа иразҵаалоит ргәабзиара шыҟоу, игәарҭоит, изԥырхагахар ҟало ҳәа ззырԥхьаӡо ирыларҵаӡом", - иҳәеит Ҩардан.

Аԥсны агәабзиарахьчара аминистр ихаҭыԥуаҩ игәаанагарала, макьаназы алаҵаҟаҵаразы агәацԥыҳәара аазырԥшуа атәылауаа раасҭа, изҭахым еиҳауп.

"Изҭаху ыҟоуп, даара изҭаху, аха изҭахым иаҳа ирацәоушәа сгәы иабоит. Ҳаԥшып ишыҟало. Насгьы ари хатәгәаԥхарала ауп акәымзар, иҟауҵароуп ҳәа аӡәгьы идцалара азин ыҟам", - азгәеиҭеит Ҩардан.

Шәазыӡырҩы аудио.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

4
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау

Џьонуа Кәыдры аҩхааҟны инхо рзы: рхыԥхьаӡара есышықәса аҽаԥсахуеит

11
(ирҿыцуп 12:04 12.05.2021)
Гәылрыԥшь араион Ажара акыҭа ахада Сергеи Џьонуа арадио Sputnik аефир аҟны арубрика "Раионк аԥсҭазаараҟынтә" аҳәаақәа ирҭагӡаны еиҭеиҳәеит Кәыдры аҩхааҟны инхо ирымоу ауадаҩрақәа, ирыбзазшьоу атәы.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Џьонуа Ажара инхо иахьатәи рыбзазашьа иазкны

"…Аизара ыҟан, уаа 60-ҩык анхацәа алахәын. Аҳәынҭқарра ахада ихьӡала, апарламент ахьӡала, ауаҩы изинқәа зыхьчо лыхьӡала ақьаадқәа ҳашьҭит ара инхо ауаа рыхьӡ зҳәо ашәҟәқәа рырҭарц. Макьана иҟало ҳаздыруам, ҩымчыбжьаҟа ҵоит. Ҳзыҳәо - анхаразы ашәҟәы рырҭарц ауп. Азакәан ус еиԥш ианыҟарҵоз Гали Тҟәарчали инхо рыда егьырҭ араионқәа рҟны инхо аҵанакӡом. Ириашатәуп уи, аха ишыҟало сыздыруам…Ара инхо иҟоуп Қырҭтәыла иатәылауаау, иатәылауаам, ажәытә ҳаибашьра ҟалаанӡа ирымаз апаспортқәа роуп, уаҳа акгьы змам ыҟоуп", - иҳәеит Џьонуа.

Иара иазгәеиҭеит Кәыдрытәи аҩхааҟны инхо рхыԥхьаӡара есышықәса аҽшаԥсахуа, шықәсык ҩба-хԥа ҭаацәа ықәҵны Қырҭтәылаҟа ишцо.

Шәазыӡырҩы аудио.

11

Урыстәылатәи адукат Ахра Аҩӡба изинқәа ихьчалоит

1
(ирҿыцуп 14:12 12.05.2021)
Гәылрыԥшьтәи араионтә ӡбарҭаҿы лаҵара 12 рзы иаатит Ахра Аҩӡбеи дзыхьчоз ԥшьҩыки рганахь ала аӡбаҩцәа реилатәара.

АҞӘА, лаҵара 12 - Sputnik, Асмаҭ Ҵәыџьԥҳа. Гәылрыԥшьтәи араионтә ӡбарҭа аӡбаҩ Игор Агәмаа Ахра Аҩӡба иҳәарала аус аҽа хьчаҩык иадгалара дақәшаҳаҭхеит.

Уаанӡа Ахра Аҩӡба иус ахәаԥшра урыстәылатәи адукат Сергеи Белиак иалахәхаразы азыҳәа ҟаиҵеит. Аӡбамҭа адкыларазы аӡбаҩцәа аилацәажәаратә уадахь инеиит.

Уаанӡа Ахра Аҩӡба иинтересқәа лыхьчон адукат Инга Габилаиаԥҳа.

Гәылрыԥшьтәи араионтә ӡбарҭаҿы Ахра Аҩӡбеи иара идгылаҩцәеи рус азы аилатәара хацдыркит. Дара ахара рыдҵоуп абџьари аџьаԥҳани закәаншьаҭа рымамкәа раахәара, рыҵәахра, рымҩангара, рныҟәгара ахьымҩаԥигоз азы.

Ари аҩыза аумҭазы ахәҭаҷ иазыԥхьагәанаҭоит ҩышықәса инаркны фышықәсанӡа ҭакрала ахыгара.

1
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау