Жәлар рдоуҳа: амшаԥныҳәа аамҭазы аԥсуаа имҩаԥырго ақьабзқәа ирызкны

20
Нарҭдырреи адәынтәи афольклорҭҵаареи рцентр аҭҵаарадырратә усзуҩы Есма Ҭодуаԥҳа арубрика "Жәлар рдоуҳәа" аҿы еиҭалҳәеит амшаԥныҳәа аамҭазы аԥсуаа имҩаԥыргоз ақьабзқәа ртәы.
Жәлар рдоуҳа: амшаԥныҳәа аамҭазы аԥсуаа имҩаԥырго ақьабзқәа ирызкны

Шәазыӡырҩла арубрика "Жәлар рдоуҳа" арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны есхаша.

Атекст шәаԥхьар ҟалоит абра>> Адоуҳара зцу Амшаԥы

20

Ҩардан акоронавирус аҟынтәи алаҵазы: изҭаху раасҭа изҭахым рацәоушәа сгәы иабоит

4
(ирҿыцуп 11:54 12.05.2021)
Агәабзиарахьчара аминистр ихаҭыԥуаҩ Вахтанг Ҩардан арадио Sputnik аефир аҟны иҳәеит акоронавирус аҟынтәи алаҵа аҟаҵара ианалаго, иахьыҟарҵо, уи раԥхьа иргыланы иззыҟаҵахо.

Аԥсны атәылауаа COVID-19 хызҽуа алаҵа "Спутник V" рзыҟаҵара иалагоит лаҵара 12 рзы.

Ҩардан акоронавирус аҟынтәи алаҵазы: изҭаху раасҭа изҭахым рацәоушәа сгәы иабоит

"Аԥсны араионқәа зегьы рҿы ахәышәтәырҭақәа рхыбрақәа рҿы ауадақәа аартуп алаҵа ахьыҟарҵо. Аҟәа ус еиԥш хыџьара иҟоуп. Ақалақьтәи ахәышәтәырҭаҟны алаҵа ҟарҵоит уа аус зуа амедицина аусзуҩцәа рзы мацара, 300-ҩык рҟынӡа ыҟоуп. Ареспубликатә хәышәтәырҭаҟынгьы раԥхьа авакцина роуеит амедицинатә усзуҩцәа. Насгьы иҟоуп иаҳа ихадоу ҳәа иԥхьаӡоу ақалақьтә поликлиника. Уа ашьыжь аусзуҩцәа ирзыҟарҵоит алаҵа, нас ақалақьуаа, авакцина аҟаҵара зыхәҭоу рзы иҟаҵахоит. Амедицина аусзуҩцәа рышьҭахь алаҵа рзыҟаҵахоит ажәлар рҟны аус зуа: арҵаҩцәа, ауаа рацәа ныҟәызго амашьына аныҟәцаҩцәа уҳәа егьырҭ… Алаҵа ахьыҟарҵо апунктқәа рҟны аҳақьымцәа ауаа иразҵаалоит ргәабзиара шыҟоу, игәарҭоит, изԥырхагахар ҟало ҳәа ззырԥхьаӡо ирыларҵаӡом", - иҳәеит Ҩардан.

Аԥсны агәабзиарахьчара аминистр ихаҭыԥуаҩ игәаанагарала, макьаназы алаҵаҟаҵаразы агәацԥыҳәара аазырԥшуа атәылауаа раасҭа, изҭахым еиҳауп.

"Изҭаху ыҟоуп, даара изҭаху, аха изҭахым иаҳа ирацәоушәа сгәы иабоит. Ҳаԥшып ишыҟало. Насгьы ари хатәгәаԥхарала ауп акәымзар, иҟауҵароуп ҳәа аӡәгьы идцалара азин ыҟам", - азгәеиҭеит Ҩардан.

Шәазыӡырҩы аудио.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

4
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау

Џьонуа Кәыдры аҩхааҟны инхо рзы: рхыԥхьаӡара есышықәса аҽаԥсахуеит

11
(ирҿыцуп 12:04 12.05.2021)
Гәылрыԥшь араион Ажара акыҭа ахада Сергеи Џьонуа арадио Sputnik аефир аҟны арубрика "Раионк аԥсҭазаараҟынтә" аҳәаақәа ирҭагӡаны еиҭеиҳәеит Кәыдры аҩхааҟны инхо ирымоу ауадаҩрақәа, ирыбзазшьоу атәы.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Џьонуа Ажара инхо иахьатәи рыбзазашьа иазкны

"…Аизара ыҟан, уаа 60-ҩык анхацәа алахәын. Аҳәынҭқарра ахада ихьӡала, апарламент ахьӡала, ауаҩы изинқәа зыхьчо лыхьӡала ақьаадқәа ҳашьҭит ара инхо ауаа рыхьӡ зҳәо ашәҟәқәа рырҭарц. Макьана иҟало ҳаздыруам, ҩымчыбжьаҟа ҵоит. Ҳзыҳәо - анхаразы ашәҟәы рырҭарц ауп. Азакәан ус еиԥш ианыҟарҵоз Гали Тҟәарчали инхо рыда егьырҭ араионқәа рҟны инхо аҵанакӡом. Ириашатәуп уи, аха ишыҟало сыздыруам…Ара инхо иҟоуп Қырҭтәыла иатәылауаау, иатәылауаам, ажәытә ҳаибашьра ҟалаанӡа ирымаз апаспортқәа роуп, уаҳа акгьы змам ыҟоуп", - иҳәеит Џьонуа.

Иара иазгәеиҭеит Кәыдрытәи аҩхааҟны инхо рхыԥхьаӡара есышықәса аҽшаԥсахуа, шықәсык ҩба-хԥа ҭаацәа ықәҵны Қырҭтәылаҟа ишцо.

Шәазыӡырҩы аудио.

11

Урыстәылатәи азенитчикцәа Амшын еиқәа акваториаҿы аԥырҩы дызҭам ихархәагақәа ҭадырхеит

3
Аҽазыҟаҵарақәа мҩаԥысуан аполигон Нагвалоу аҿы Аԥсны иҟоу Аладатәи арратә округ 200-ҩык аруаа алархәны.

АҞӘА, лаҵара 12 - Sputnik. Аԥсны иҟоу Урыстәыла Аладатәи арратә округ азенит ракетатә ҟәшақәа аҽазыҟаҵарақәа мҩаԥыргеит. Аҽазыҟаҵарақәа раан Урыстәылатәи азенитчикцәа Амшын еиқәа акваториаҿы "аӷа" аԥырҩы дызҭам ихархәагақәа карыжьит ҳәа аанацҳауеит аокруг апресс-маҵзура.

"Аӷа" иԥрыгатә хархәагақәа ракәны ахархәара рыҭан аԥрыга аппаратқәа "Орлан", "Застава", "Гранат". Ацәҟьарақәа ирықәдыршәон аракетақәа релектронтә ҭырҟьагақәа рыла.

Аусдҵақәа рынагӡаразы аруаа атехника аибашьратә ҭагылазаашьала иаздырхиеит, ахацыркратә позициақәа ааныркылеит, еиҿыркааит аимадареи анапхгараҭареи рсистема. Абри ашьҭахь аԥшыхәра мҩаԥганы Амшын еиқәа акваториаҿы аԥырҩы дызҭам ахархәагақәа карыжьит.

Аҽазыҟаҵарақәа мҩаԥысуан аполигон Нагвалоу аҿы Аԥсны иҟоу Аладатәи арратә округ 200-ҩык аруааи 40 ак арратә техникеи алархәны. Ахархәара рыҭан азенит-ракетатә комплексқәа "Оса-АКМ", "Стрела-10" , еиҭарго ЗРК "Игла".

3