Аргәын аҽырхәмаррақәа рҿы ақыҭақәа реиндаҭларазы: ҟәланырхәаагьы унҳагәҭасуа ҳаҟам

15
(ирҿыцуп 21:00 06.05.2021)
Ҟәланырхәатәи аҽыбӷаҟазацәа ргәыԥ алахәыла, аспорт азҟаза Шамиль Аргәын арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит лаҵарамза 8-9 рзы Дәрыԥшь ақыҭан имҩаԥысран иҟоу аҽырхәмаррақәа рыҽшырзыҟарҵо атәы.
Аргәын аҽырхәмаррақәа рҿы ақыҭақәа реиндаҭларазы: Ҟәланырхәаагьы унҳагәҭасуа ҳаҟам

"Ашьыжь асааҭ жәба рзы иалагоит ҳҽазыҟаҵарақәа. Ҳгәыԥ аҿы ҩ-комнадак ааидкыланы иурхәмарыртә иҟоуп. Ҿыц аҽырыҩрақәа ирылахәхоит ԥшь-ҩык, хә-ҩык. Акоманда алахәылацәа рҟнытә иҟоуп аҵара зҵо, аус зуа, аха аҽыбӷаҟазара рыԥсы ақәҵаны иаҭахны иаҿуп зегьы. Ҳаҽқәа зегьы рҭыԥ ахь иааит, уажәшьҭа ҳазыԥшуп аныҳәа, акомнадақәа зегьы аиааир рҭахуп, аха ҳаргьы унҳагәҭасуа ҳаҟам", - ҳәа еиҭеиҳәеит Аргәын.

Аҽыбӷаҟаза иҳәеит ақыҭаҿы аҿар ари аус ишазҿлымҳау.

"Есышықәса ҩыџьа-хҩык аҿар анымааиуа ыҟаӡам. Аҽқәа рааӡараҿы ақыҭа ҳацхраауеит, иҳамоуп аспонсорцәа, ҩыџьа аишьцәа Шьониаа ҳавагылоуп, уажәы аҽқәа ахьҭаҳкуа ахыб ҳзыҟарҵеит. Дҳавагылоуп Алхас Аргәынгьы", - ҳәа иҳәеит аҽыбӷаҟаза.

Ҟәланырхәатәи аҽыбӷаҟазацәа ргәыԥ алахәыла еиҭеиҳәеит аҽқәа ықәгылартә еиԥш аҽазыҟаҵарақәа ианрылаго атәы, уи апроцесс шымҩаԥысуа.

"Ҭагалан аҽқәа ҭаҳкуеит. Иара ҳақәтәарцаз акраҿауҵароуп, амч ауҭароуп, мызкы-ҩымз рышьҭахь, ашықәс ҿыц нахыс, ҳақәтәоит. Дара аҽқәа зегьы еиԥшым. Акы иаразнак иазыҟауҵоит, егьи хәыҷык уадхалар алшоит. Уқәгыланы ухәмарыртә еиԥш хәымз-фымз уаҿызароуп. Абасала ауадаҩрақәа ацуп, аха уи зегьы ҳара ҳамыхәаԥшкәа ҳус бзиа ибаны ҳаҿуп", - ҳәа еиҭеиҳәеит Аргәын.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

15

Раионк аԥсҭазарааҟынтә: Аҩӡба Гәдоуҭатәи аџьармыкьа акәша-мыкәша ахәҳаахәҭра иазкны

0
(ирҿыцуп 19:29 18.06.2021)
Гәдоуҭа араион ахада ихаҭыԥуаҩ Валери Аҩӡба арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит араионтә џьармыкьа акәша-мыкәша ахәҳаахәҭра азҵаатәы аҭыԥ ишықәырҵо.
Раионк аԥсҭазарааҟынтә: Аҩӡба Гәдоуҭатәи аџьармыкьа акәша-мыкәша ахәҳаахәҭра иазкны

"Араион ахада иҟаиҵаз адҵа инақәыршәаны аџьармыкьа акәша-мыкәша еиҿкааз ахәҳаахәҭра аанкылатәын. Араион ахадара, амилициа аузуҩцәа, асанитартә маҵзура аусзуҩцәа зегьы ҳаицны знык-ҩынтә ҳнеит. Ақыҭаҟнытә иаарго рыҭитә зегьы адәахьы ирҭиуан, аџьармыкьа аҩныҵаҟа аӡәгьы днеиӡомызт, абри уадаҩраны иҟан. Зегьы еиқәҷаб иҟоуп ҳәа сызҳәом, аха аҭагылаазаашьа уажәы хар амам. Ауаа идеилыркаан, адәыхьы афатә ргыланы аҭира шиашам. Адәқьанқәа змаз уахь иҩналеит, егьырҭ аџьармыкьа аҩныҵҟахь инаган", - еиҭеиҳәеит Аҩӡба.

Аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит аудиофаил аҿы.

0
Нодар Чанба

Аԥсны еицырдыруа ахьыӡқәа: раԥхьатәи аԥсуа драматург Самсон Ҷанба иҭоурых иазкны

7
(ирҿыцуп 17:51 18.06.2021)
Аԥсны раԥхьаӡатәи апрофессианалтә театр аԥҵараҿы злагала рацәоу Самсон Ҷанба диижьҭеи 135 шықәса ҵит. Жәлар рартист Нодар Ҷанба арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит раԥхьатәи аԥсуа адраматург иҭоурых.
Аԥсны еицырдыруа ахьыӡқәа: раԥхьатәи аԥсуа драматург Самсон Ҷанба иҭоурых иазкны

Самсон Ҷанба – ауаажәларратә усзуҩы, ашәҟәыҩҩы, аҧсуа драматургиа ашьаҭыркҩы. Дыҩуан иара ҧсышәалагьы урысшәалагьы. Иҩымҭақәа цәырҵуа иалагеит агазеҭ "Аҧсны" адаҟьақәа рҿы 1919 шықәса рзы. Еиуеиҧшым ашықәсқәа рзы С. Ҷанба аус иуан: Аҧсны ацентртә нагӡаратә комитет (ЦИК) ахантәаҩыс (1923 - 1930), аҵаралашара жәлар ркомиссарс (1921 - 1925), Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла ахантәаҩыс (1934 - 1937), агазеҭ "Аҧсны ҟаҧшь" редакторс. Ҷанба инапы иҵижьыз иреиуоуп: аромантикатә поема “Ашьха ҭыҧҳа”(1919), раҧхьатәи аҧсуа драма “Амҳаџьырқәа”(1920), “Аҧсны Ҳаным”(1923), “Ажәытәра иагаз” (1929) уҳәа убас егьырҭгьы. Идраматә ҩымҭақәа аҧсуа милаҭтә драматургиаҿ иауасхырны иҟалеит. Иповест “Сеидыҟ”(1934) – аҧсуа прозаҿы акыр зҵазкуа раҧхьатәи рҿиамҭаны иҧхьаӡоуп. С. Ҷанба иара убас еиқәиршәеит “Аҧсны агеографиа” (Аҟәа, 1925). Далахәын 1929ш. рзы иаҧҵаз раҧхьатәи апрофессионалтә аҧсуа театр аиҿкаара.

Аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит аудиофаил аҿы.

7