Аҩӡба ахысратә клуб аҭааҩцәа рзы: шамахамзар абџьар знапаҿы изымкыц роуп

20
(ирҿыцуп 20:27 16.05.2021)
Аҟәа араион аҟны иҟоу "Аԥсуа хысратә клуб" ашәарҭадаратә маҵзура аиҳабы Алиас Аҩӡба арадио Sputnik арубрика "Раионк аԥсҭазаараҟынтә" аҳәаақәа ирҭагӡаны еиҭеиҳәеит лаҵарамзазы аныҳәатә ԥсшьарамшқәа рзы азҿлымҳара ахьынӡамаз атәы.
Аҩӡба ахысратә клуб аҭааҩцәа рзы: шамахамзар абџьар раԥхьаӡа акәны знапаҿы изко роуп

"Атәылаҟны иҟоу аԥсшьаҩцәа рхыԥхьаӡара, ҳәарада, ҳусурагьы ианыԥшуеит. Ҳаклуб аԥсшьаҩцәа рымацара ракәым иаҭаауа, урҭ инареиҳаны аҭыԥантәи ауааԥсырагьы аауеит, аха аҵыхәтәантәи амзазы аԥсшьаҩцәа акыр еиҳахеит. Ҽнак бжьаратәла ихысуаз хԥа-хәба гәыԥ ыҟазҭгьы, иҟалалоит шьҭа жәа-гәыԥк рҟынӡагьы аннеиуа. Агәыԥ аҟны ҩыџьа -ԥшьҩык, ма фҩык рҟынӡа, иҟалалоит агәыԥ дугьы машьынала ианнарго асасааирҭақәа, мамзаргьы атуристтә еилахәрақәа змоу", - иҳәеит Аҩӡба.

Иаҳа инеиҵыхны аиҿцәажәара аудиофаил аҟны.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

20

Хра злоу ахҭысқәа: Ҭарбеи Занҭариеи Аԥсны аинвестициақәа радԥхьалара иазкны

1
Аԥсны Жәлар Реизара адепутат, аграртә политикеи аԥсабаратә хархәареи аекологиеи рзы ахеилак ахантәаҩы Асҭамыр Ҭарбеи Тамшь ақыҭа ахада Вадим Занҭариеи арадио Sputnik аефир аҿы аԥсуа қыҭақәа рҿы аинвестициақәа ралагаларазы иҟоу алшарақәеи аԥкрақәеи ирылацәажәеит.
Хра злоу ахҭысқәа: Ҭарбеи Занҭариеи Аԥсны аинвестициақәа радԥхьалара иазкны

Иҳаҩсыз ашықәс жьҭаарамза анҵәамҭазы Очамчыра араион Тамшь ақыҭан аргылара иалагеит атуристтә аобиект. Мышқәак раԥхьа уи аусура хацнаркит. Аԥсны Мрагыларатәи ахәҭа иахьаҵанакуа ари раԥхьатәи ҭыԥхеит атуристцәа рыԥсшьара аиҿкааразы.

Инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит аудиофаил аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

1

Хра злоу ахҭысқәа: Ҳашыги Ҷолокәуеи атәыла ахада инашьҭымҭа иазкны

7
(ирҿыцуп 16:15 12.06.2021)
Аԥсны ахада иҿы иҟоу аинформациатә хархәагақәа рымадаразы аусбарҭа аиҳабы Алхас Ҷолокәуеи, ажурналист, агазеҭ "Чегемскаиа правда" аредактор хада Инал Ҳашыги иалацәажәеит атәыла ахада инашьҭымҭа аҵакы, уи абжьажьра азакәан ахьынӡеиланаго.
Хра злоу ахҭысқәа: Ҳашыги Ҷолокәуеи атәыла ахада инашьҭымҭа иазкны

Атәыла ахада апарламент ахь инашьҭымҭа - хықәкыс иамоузеи ари апроцедура? Иара абжьажьра азакәан абанӡеиланаго? Аԥсны ахада апарламент ахь инашьҭымҭа ари ашықәс азы иарбоума, уи аҟны иалкаахо ахырхарҭа хадақәа, анашьҭымҭа аҵакы, адунеитә ԥышәа уҳәа азҵаарақәа ирылацәажәеит арадио Sputnik аефир аҟны Аԥсны ахада иҿы иҟоу аинформациатә хархәагақәа рымадаразы аусбарҭа аиҳабы Алхас Ҷолокәуа, ажурналист, агазеҭ "Чегемскаиа правда" аредактор хада Инал Ҳашыг.

"…Аԥсны аҳәынҭқарра ахада анапхгарахь даннеи, ԥшьымзгьы ахылахьан ашықәс, ачымазара ҿыц анцәырҵыз акәын. Ҳазхиаӡамызт аҭагылазаашьа, иҟалараны иҟазгьы аҳәара уадаҩын, амч-алша, ахшыҩ зегьы уи аус иазкын. Насгьы ԥҟаралагьы Аԥсны ауаа рацәа алархәны аиԥыларақәа, аизарақәа рымҩаԥгара аанкылан… уи ауп изызку анашьҭымҭа аҟамзаара, аха уи инаваргыланы исҳәар сҭахуп аҳәынҭқарра ахада изныкымкәа апарламент аҟны аиԥыларақәа шимаз, уаҟа Аԥсны аҩнуҵҟатәи адәныҟатәи аполитика далацәажәеит. Аԥсны аҭагылазаашьазы аҳәынҭқарра ахада ипланқәа ауаа рахь ицәыргамызт ҳәа аҳәарагьы иашам… Акызаҵәык, исҳәар исҭаху, анашьҭымҭа ҟалоит, амала ианыҟало абри амш ауп ҳәа макьана аҳәара сазхиам", - ҳәа азгәеиҭеит Ҷолокәуа.

Арҭ ашықәсқәа рзы аҳәынҭқарра ахада апарламент ахь инашьҭымҭа ритуалтә традициак аҳасабала ҳахәаԥшуан, инарҵауланы адокумент ҭҵааны, иҟаҳҵо шыҟаҳҵо атәы уиаҟара ҳазхәыцуамызт ҳәа агәаанагара ааирԥшит ажурналист Инал Ҳашыг.

Инеиҵыху аицәажәара шәазыӡырҩы аудиофаил аҟны.

7
В Сухуме загорелось здание бывшей кондитерской фабрики

Аҟәа иҟалаз абылра ахәҭак ырцәоуп

3
(ирҿыцуп 13:29 13.06.2021)
Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбраҿы абылра ҟалеит амҽыша рашәара 13 рзы аҽнышьыбжьон.

АҞӘА, рашәара 13 – Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу амца зкыз уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбра ахәҭак ырцәоуп ҳәа аҭыԥ аҟынтәи иааицҳауеит Sputnik акорреспондент Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр Лев Кәыҵниа иажәақәа ааго.

Аусбарҭа аиҳабы иажәақәа рыла, ахыбра еилаҳауеит ҳәа ашәарҭара ыҟам.

Амцарцәара иаҿын Аҟәеи, Аҟәа араиони, Гәылрыԥшь араиони рымцарцәаратә гәыԥқәа, иара убас аруаа.

Амца дырцәоит ахыбра мрагыларатәи мраҭашәаратәи аганқәа рыла еицҿакны. Амцарцәаҩцәа амардуанқәа рыла ахыб ахьгьы ихалеит.

Кәыҵниа ишиҳәаз ала, амца акит зықь ԥшьыркца метра инареиҳаны аҵакыра. Абылра акатегориақәа быжьба рҟынтәи ахәбатәи акатегориа иаҵадыркит.

3