Ақыҭа нхарҭа ҭыԥуп: Ӷәарзалиа Лашькьындар инхо рыбзазашьа атәы

7
(ирҿыцуп 12:36 21.06.2021)
Лашькьындар инхо Борис Ӷәарзалиа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит ақыҭаҟны игәылацәеи иареи рнапы злаку, рџьабаа бзабааны иахьынӡарԥыло, уадаҩрас иҟоу, аагарҭас анхацәа ирымоу.
Ақыҭа –нхарҭа ҭыԥуп: Ӷәарзолиа Лашькьындар инхо рыбзазашьа атәы

Ақыҭа – нхарҭа ҭыԥуп. Ақыҭа иахьатәи аԥсҭазаашьеи, уаҵәтәи аԥеиԥши, иацу адоуҳаи, иҟоу ауадаҩрақәеи ҳрылацәажәоит. Аԥсуа қыҭа азхьаԥшразы иҟаҵатәу азы ргәаанагара рҳәоит уи иадҳәалоу ауаа.

Аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит аудиофаил аҿы.

7

Шьынқәырԥҳа Аԥсны ацитрус ԥырхага азҭо ахәаҷа азы: даара иамҽхакны иҟоуп

1
Ацитрус иаԥырхаго аԥарԥалыкь ықәызго абжы криптоламус ахархәара атәы арадио Sputnik аефир аҿы еиҭалҳәеит Аҵиаақәа рзы акарантинтә хылаԥшра асанитартә лабораториа аиҳабы Маиа Шьынқәырԥҳа.
Шьынқәырԥҳа Аԥсны ацитрус ԥырхага азҭо ахәаҷа азы: даара иамҽхакны иҟоуп

"Шерстистаиа белокрылка ҳәа изышьҭоу ԥшьышықәса раахыс иазгәаҭан иҳамоyп Аԥсны. Еиҳарак иахьаабо ацитрус аҟноуп, даара аҽамхакны иҟоуп. Ари хәаҷа ҿыцуп. Аҭагылазаашьа ас ианыҟала, ааигәа аинспекциаҿы иҟаз аиԥылараҟны иазыӡбан ахәаҷа зшьуа ахимметод ада, абиометод ахархәара. Абжы криптоламус, уи аԥырԥалыкь иаԥырхагоуп, ус азгәарҭеит аиԥылараҿы аекспертцәа. Макьана иҳазҳәом уи иахәоит ҳәа, аха иалагалазар, ахы шымҩаԥнаго аабарын. 500 цыра аԥсабарахь аушьҭра азгәаҭоуп. Ҳара урҭ аԥсабара ԥырхага анаҭом ҳәа азыҳаԥхьаӡоит", - еиҭалҳәеит Шьынқәырԥҳа.

Инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит аудиофаил аҿы.

1

Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Хаҳәбиаԥҳа Тҟәарчал араион аҵарашықәс ҿыц ахацыркра иазкны

14
(ирҿыцуп 20:23 04.08.2021)
Тҟәарчал араион аҵараҟәша аиҳабы ихаҭыԥуаҩ Фросиа Хаҳәбиаԥҳа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭалҳәеит ашколқәа рҿы аҵарашықәс ахацыркразы имҩаԥырго аусурақәа ртәы.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Хаҳәбиԥҳа Тҟәарчал араион аҵарашықәс ҿыц ахацыркра иазкны

"Цәыбррамза 1 рзы ашколқәа рышәқәа аартразы гәҭыха змам ҳәа дыҟам. Имаҷым ари азҵаара иазхәыцуа. Адистанциатә ҵара Аԥсны ашколқәа изылшо ыҟазар ҟалап, жәаҳәарада, аха Тҟәарчал араион ашколкәа рзы акарантин ҟаларгьы, арҵара цароуп ашкол рҿы ҳәа агәаанагара сымоуп. Уи аус аиҿкаара иазхәыцуеит ҳраион ахадара. Хара хәыцрала уахәаԥшуазар, ари инымҵәо аҿкы чымазароуп, убри аҟнытә ашколқәа русура нырымкалар ҟалап ҳәа агәаанагара сымоуп. Ашкол аусура ахәыҷқәа еиҳагьы иахьчозар ҟалап. Ахәыҷқәа зегьы гәаҭан, асанитартә хылаԥшра бзиа ҟаҵаны, ҵыԥх ҳшалагаз еиԥш сынтәагьы, аҵара аус аиҿкаара, хымԥада, иахәҭоуп ҳәа сыԥхьаӡоит", -  еиҭалҳәеит Хаҳәбиаԥҳа.

Инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит аудиофаил аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

14

Аԥсны агәабзиарахьчара аминистрра алабораториақәа Очамчыреи Гагреи аусура ианалаго рҳәеит

1
(ирҿыцуп 10:58 05.08.2021)
Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 22642-ҩык ыҟоуп, ргәы бзиахеит 18189-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 320-ҩык.

АҞӘА, нанҳәа 5 – Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. COVID-19 амазаара аҭҵааразы ПЦР-лабораториа Гагра аусура иазырхиоуп ҳәа иҳәеит Аԥсны Агәабзиарахьчара аминистр Едуард Быҭәба.

"Гагратәи алабораториа аусура ишаалагалак Аҟәатәи абактериологиатә лабораториа еиҳа ахы иақәиҭхоит. Алабораториаз ауада аремонт азуын Гагра араион ахадара амчала. Ахархәагақәа аахәан ареспубликатә биуџьет аԥарақәа рыла", - иҳәеит иара.

Аминистр иазгәеиҭеит алабораториа 200 рҟынӡа биоматериал уахыки-ҽнаки рыла адкылара шалшо. Ԥхынгәы 22 аахыс алабораториа атест режим ала аусура мҩаԥнагон.

Уи адагьы Едуард Быҭәба иҳәеит ареспубликатә биуџьет COVID-19 аламырҵәара иазнархаз аԥарақәа рыхәҭак ала Очамчыра алабараториа шаартхо.

"Иахьазы Очамчыратәи алабараториа аперсонал Ареспубликатә санитар-бактериологиатә лабораториаҿы аԥышәа иахысуеит" - иҳәеит иара.

Алабораториа аусура иалагоит атехникатәии адокументациатәии ҟазшьа змоу азҵаарақәа рҭыԥ ишықәҵахалак, аперсонал шазыҟаҵахалак.

1