Чамагәуа Аҟәатәи афизико-техникатә институт аҿы аҵәыҵәри аҟаҵаразы: хра амоуп

22
(ирҿыцуп 12:29 27.08.2021)
Аҟәатәи афизико-техникатә институт анџьныр Александр Чамагәуа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит иалшома аҵәыҵәри абаллон аҭаҭәара, уи атехнологиа шыҟоу атәы.
Чамагәуа Аҟәатәи афизико-техникатә институт аҿы аҵәыҵәри аҟаҵаразы: хра амоуп

Аҵәыҵәри Урыстәыла аахәаразы ауадаҩрақәа ыҟоуп, аха убри аан ҽнак иадымхаргьы, акороновирус змоу ачымазҩы аҵәыҵәри имоукәан иҟамлаӡацт, ҳәа азгәеиҭеит Едуард Быҭәба. Аԥсны аԥыза-министр Александр Анқәаб иҳәеит Аҟәатәи Афизика-техникатә институт аҿы аҵәыҵәри аҭыԥ аҿы аиуразы аусурақәа ишырҿу.

"Аҵәыҵәри аҳауа иалырхуеит, уи ара иҟаҳҵон, аха излаҟаҳҵоз амаругақәа шықәсы рхыҵуеит рхыҵуеит. Ирҿыцтәын. Уи аинтистут иалшомызт, аҳәынҭқаррагьы иаҭахымызт усҟан. Иҳамоу амаругақәа жәытәуп, дара иҳамоуп, аха аус рымужьҭеи акрааҵуеит. Зегьы гәаҭатәуп. Аҵәыҵәри аҟаҵара ашәарҭара ду ацуп", - ҳәа еитеиҳәеит Чамагәуа.

Аҟәатәи афизико-техникатә институт анџьныр арадиоефир аҿы еиҭеиҳәеит аҵәыҵәри аҟаҵара атехнологиа атәы, иҳәеит, уи аус аинститут аҿы аиҭашьақәыргылара хра аманы изыиԥхьаӡо атәы.
Аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит аудиофаил аҿы.

22

Хра злоу ахҭысқәа: Хәытаба Ҭырқәтәылеи Аԥсни инхо аԥсуаа реимадара иазкны

6
(ирҿыцуп 14:33 23.09.2021)
Арепатриациазы аҳәынҭқарратә хеилак ҳџьынџьуаа рымадаразы аҟәша аиҳабы Инал Хәытаба арадио Sputnik аефир аҿы дазааҭгылеит Ҭырқәтәылеи Аԥсни иҟоу аҿар реимадаразы имҩаԥырго апроект атәы, еиҭеиҳәеит, ҳџьынџьуаа рҭоурыхтә ԥсадгьыл ахь рырхынҳәразы ицо аусура атәы.
Хра злоу ахҭысқәа: Хәытаба Ҭырқәтәылеи Аԥсныи инхо аԥсуаа реимадара иазкны

"Аԥсныҟа ахынҳәразы ҳкомитет еиуеиԥшым апроектқәа ҟарҵоит, урҭ ируакуп ҳҿар Ҭырқәтәылантәи Аԥсныҟа иааны ААУ аҟны аҵара дырҵара. Уи азын ауниверситет аректор Алеко Гәарамиа иаҳҳәеит, иара даара игәы иаахәеит абри аҩыза апроект атәы аниаҳа. Адгылара шаиҭо атәы ҳаиҳәеит.

Арахь иаауа абызшәа рыздырӡом, убри азы раԥхьатәи ашықәс аԥсуеи аурыс бызшәақәеи дырҵаразы акурсқәа аадыртуеит. Абызшәазы аԥышәарақәа анарҭалак, иалырхаз азаанаҭ ала иахыԥхьаӡалахоит.

Ҭырқәтәылатәи ҳдиаспора ари даара ргәы иаахәеит. Иаарц зҭаххазгьы даара ирацәаҩхеит, аха зегьы зымааӡеит, избанзар, атәылауаҩшәҟәы аиура цәгьоуп. Уажәазы 9-ҩык рсиа ҳамоуп. Руаӡәы ахԥатәи акурс аҿы аҵара иҵон, аха абри аҩыза алшара ыҟоуп ҳәа аниаҳа, Ҭырқәтәыла аҵара ахьиҵоз ауниверситет ааныжьны Аԥсныҟа даауеит", - ҳәа еиҭеиҳәеит Хәытаба.

Инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит аудиофаил аҿы.

6
Заур Шалашаа

Шьалашьа абылтәы аквотақәа реизырҳаразы: мааҭк акәзаргьы ахәгьы рзыларҟәыр, бзиахон

5
(ирҿыцуп 10:46 23.09.2021)
Иабанӡаныԥшуа ҳекономика абылтәы азы аквота ҿыцқәа рышьақәыргылара, абылтәы-кризис алҵраҟны иабанӡацхыраагӡахо, абри азы игәаанагара иҳәеит аекономикеи азини ринститут адиректор Заур Шьалашьаа.
Шьалашьа абылтәы азы аквотақәа реизырҳаразы: мааҭк акәзаргьы ахәгьы рзыларҟәыр, ибзиахон

Москва Аԥкаанҵа анапы аҵаҩуп Урыстәылантәи Аԥсныҟа баџьда иаларгало анефҭаалыҵқәа рхышәаҵышәа азырҳаразы. Аԥкаанҵа инақәыршәаны Урыстәыла аенергетика аминистрреи Урыстәыла аекономикатә ҿиара аминистрреи Аԥсны Аҳәынҭқарра аекономика аминистрреи 2021 шықәсазтәи аквота ҿыцқәа шьақәдыргылеит.

"Ишызбо ала аҳәынҭқарра уи ала иаӡбеит ҳәа сыԥхьаӡоит атәылаҿы абылтәы аганахьала иҟаз ауадаҩрақәа. Аха уи шыҟалоз ҳәақәгәыӷуамызт ҳәа ирҳәо уи ааҟара садгылаӡом, избанзар, абри зегьы шыҟалоз ҳара азԥхьагәаҭара ҳасабала заа иҟаҳҵар акәын ҳәа сгәы иаанагоит.

Уи ашьҭахь ҽа зҵаарак цәырҵуеит. Убраантә ахә иацымло ианыҟала, ара ишԥаҟало ахә абылтәы азы ишьақәгылан иҟоу. Аха уажәы ишьақәгылан иҟоу, ишагымхо ҳәа сгәы иаангоит, убри аан уаҳа иацымло ҳәа ауп агәыӷра шсымоу. Аквотақәа реиҳатәра ажәлар ирыхәоит, иага уҳәаргьы абылтәы ыҟамкәа иахьа анеи-ааира уи шыцәгьоу еилаҳкаауеит зегьы.

Аквотақәа еиҳатәны ахәқәагьы еиҭарыхәаԥшыр, мааҭк иадымхаргьы, 53 рҟнытә 52 мааҭ ахь ирзааргар, уи ажәлар ибзиан ахә ршьоит", - ҳәа еиҭеиҳәеит Шьалашьаа.

Инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит аудиофаил аҿы.

5

Ҭырқәтәыла "Спутник Лайт" аҭыжьра азин ҟарҵеит

0
(ирҿыцуп 15:22 23.09.2021)
Ҭырқәтәыла иахьатәи аамҭазы иазхарҵо ҩ-еилазаарак змоу алаҵақәа роуп, "Спутник Лайт" уахь иаҵанакӡом.

АҞӘА, цәыббра 23 - Sputnik. Ҭырқәтәылатәи афармацевттә еилахәыра азин роуит урыстәылатәи алаҵа "Спутник Лайт" ҭзыжьуа агәыԥ "ХимРар" рҟынтәи есымза 50-50 миллион лаҵа аҭыжьразы. Абри атәы аанацҳауеит Sputnik Турция.

Аилахәыра Türk İlaç иалшоит алаҵа ҭыжьны аҭира. Арҭ аусқәа рынагӡара хацыркхоит Ҭырқәтәыла агәабзиарахьчара аминистррахь азыҳәа азин анаиулак.

Аилахәыра ахаҭарнакцәа иазгәарҭеит урыстәылатәи алахәылацәа аҭыжьратә лшарақәа еиҳаны ирҭаххар аамҭа кьаҿла амыругақәа аахәаны уи аус рнапы шаларкуа.

"Спутник Лайт" - COVID-19 аҟынтәи урыстәылатәи аԥшьбатәи лаҵоуп. Аус адуланы иҭыжьуп Гамалеи ихьӡ зху Ацентр аҿы. Иара 85% ауаҩы дахьчоит ҳәа иԥхьаӡоуп.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

0