• 11:30 01.12.2019
  8

  Хьиба апремиер-лига афинал акы аабатәи ахәмарразы: ахәаԥшҩы игәы иақәшәо алаф иаҳаит

 • 17:20 30.11.2019
  9

  Џьынџьал: ашьоура аанкылатәуп амч ала, закәанла, хшыҩла

 • 15:43 30.11.2019
  175

  Ҷкотуа: аҳәынҭқарра амч анԥсыҽхалак, аҳра ауеит ашьоура

  Октай Чкотуа
 • 13:47 30.11.2019
  28

  Смыр иҳәеит азинтә ҳәынҭқарра аргылара шаҭаху, аха уи ауадаҩрақәа шацу

 • 10:20 30.11.2019
  48

  Ҭхьынатәи ашкол аиҳабы Габуниаԥҳа: ҳҵараиурҭа ақыҭа зегьы иагәылҷҷо игылоуп

  Габуния Лариса
 • 18:20 29.11.2019
  5

  Шьынқәырԥҳа афитосанитартә лабораториа аиҭарҿыцразы: ҳусура акырӡа иарманшәалоит

 • 17:17 29.11.2019
  9

  Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Михаил Цкуа Аԥсны КВН апремиер лигазы

  Михаил Цкуа
 • 17:00 29.11.2019
  162

  Азиндырыҩ Смыр игәаанагара иҳәеит "еиҿкааралатәи ацәгьоуразы" азакәан апроект азы

 • 14:37 29.11.2019
  15

  Шьанаа Валентина Хәырхәмал лпанно азы: аԥсы ҭоуп, аха акыр аџьабаа адбалатәуп

 • 11:46 29.11.2019
  20

  Квириаԥҳа Аԥсны атуризм аӡын аамҭазы: амш иаҳнаҭар, ирыдаагало амҩақәа иаҳа ирацәахоит