• 11:09 20.03.2020
  37

  Ахба акоронавирус азы аԥсшьаҩцәа рганахьала Аԥсны иаԥҵоу аԥкрақәа рзы: изаацәоуп

  Астамыр Ахба
  Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау
 • 18:08 19.03.2020
  456

  Какоба: ашколхәыҷқәа рыԥсшьарамшқәа еиҭа ианацҵаха, аҵарашықәс анахара ҳақәшәоит

  Адгур Какоба
 • 16:44 19.03.2020
  32

  Ԥлиа еиҭеиҳәеит Цандрыԥшь аҳабла алхрақәа иахьынӡазыҟаҵоу

  Бадри Пилия
 • 13:13 19.03.2020
  67

  Арҷелиаԥҳа: аԥсҭазаара ҳҭахызар, мызкы ачарақәа ҳамур ҟалоит

  Анжела Арчелия
  Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау
 • 10:33 19.03.2020
  65

  Аҟәысба акоронавирус аҽацәыхьчаразы: Аԥсны ҳауаажәлар рхымҩаԥгашьа ҽеимшәа ҳбоит

  Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау
 • 19:13 18.03.2020
  38

  Қаџьаиа ашәырқәа рыхәшәтәра иазкны: ҵыԥх ҳаиӷьын сынтәа аасҭа

 • 15:40 18.03.2020
  29

  Жәлар рдоуҳа: аныҳәаҿақәа ирызкны

 • 13:42 18.03.2020
  30

  Кәарҷиа акоронавирус азы: ашәаӡыӡара еиҳаушәа збоит, иацу ашәарҭара аасҭа

  Абессалом Кварчия
  Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау
 • 10:50 18.03.2020
  59

  Амҷԥҳа Германиа акоронавирус алаҵәара иазкны: ақалақь ҭацәуп, ауааԥсыра афатә еидыркылоит

  Хьыбла Амҷԥҳа
  Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау
 • 19:01 17.03.2020
  27

  Аршба MITT аԥыхра иазкны: Аԥсныҟа иаауаз атуристцәа рхыԥхьаӡара ианыруеит