Ахра Аҩӡба иаанкылара

Агәыԥ "Пятнашка" акомандир, Аԥсны ахада уаанӡатәи ицхырааҩ Ахра Аҩӡбеи иҩызцәа хәҩыки аанкылан хәажәкыра 4 рзы, дара ахара рыдарҵоит заанаҵ еибыҳәаны изакәанымкәа абџьар рҵәахуан ҳәа.