Аԥсны аԥыза-министр Геннади Гагәылиа иҭахара

Аԥсны аԥыза-министр Геннади Гагәылиа иԥсҭазаара далҵит 71 шықәса дшырҭагылаз, цәыббрамза 8, 22 сааҭи 40 минуҭи рзы Мысратәи абжьаларҭа анахыс амҩаду аҿы иҟалаз амашәыр иахҟьаны. Геннади Гагәылиа Аԥсны ахада Рауль Ҳаџьымба дызхагылаз аԥсуа делегациа дахәҭакны Шьамтәыла официалла даҭааны дыҟан. Амҩатә машәыр ҟалеит  аиҳабыра рмашьынақәа еишьҭагыланы Шәачатәи аҳаирбаӷәазантә Аҟәаҟа ишаауаз.