Венесуела имҩаԥысуа аиҿагыларақәа

Венесуела аҿагыларатә массатә акциақәа ирылагеит ажьырныҳәа 21 рзы. Гуаидо атәылаа аамҭалатәи ахадас ҳәа ихы рылеиҳәеит. Урыстәыла Мадуро Венесуела азакәантә хада ҳәа дырԥхьаӡоит. Аҿагыларатә акциақәа цонаҵы ирбаандаҩуп 791-ҩык ауаа, иҭахахьеит 29-ҩык.