(1:29 / 9.44Mb / просмотров видео: 10)

Натотәи алегион - Путин Донбасс еибашьуа украинатәи ар азы

2
Урыстәылатәи Афедерациа ахада Владимир Путин ауниверситет "Горныи" астудентцәа данырԥылоз аҳәамҭа ҟаиҵеит, украинатәи ар - НАТО иртәу легионуп ҳәа, хықәкысгьы иамоу Урыстәыла агеополитикатә мчхара аанкылароуп.
2