(0:51 / 5.47Mb / )

Столтенберг еиқәиԥхьаӡеит НАТО амчрақәа реизырҳара мзызқәас иамоу

3
Аҩада-атлантикатә алианс (НАТО) Иенс Столтенберг иеиҭеиҳәеит алианс амчрақәа реизарҳара мзызқәас иамоу, насгьы урҭ рхыԥхьаӡара иахьынӡацло.
3