(0:36 / 4.16Mb / )

Каракас ауааԥсыра абираҟқәа шьҭыхны Венесуела ахада ишидгылоу аадырԥшуеит

7
Каракас ауааԥсыра Венесуела ахада Николас Мадуро идгыларазы амитинг рхы аладырхәит. Амҽышаҽны атәыла апарламент ақәшаҳаҭхеит аҳәынҭқарраҿы аҭынчреи ашәарҭадареи рыхьчаразы ахада иҷыдоу азинқәа иҭара.
7
Атемақәа:
Венесуела имҩаԥысуа аиҿагыларақәа (31)