Sputnik акорреспондент Бадраҟ Аҩӡба даԥхьоит Дырмит Гәлиа иажәеинраала "Бызбоит"

111
(ирҿыцуп 18:26 22.02.2019)
145 шықәса раҧхьа диит аҧсуа литература ашьаҭаркҩы, апоет, апрозаик, аҵарауаҩ ду, аҭоурыхҭҵааҩы, аетнограф, афольклорист, алингвист Дырмит Гәлиа.

Аҧсуа литература ашьаҭаркҩы Дырмит Иасыф-иҧа Гәлиа иира амш аҽны атәыла анаҧхгареи ауаажәларреи ашәҟәыҩҩы ҳаҭырла дыргәаладыршәеит.

111