Аԥсадгьыл ахь архынҳәразы аилак аԥҵоуижьҭеи 26 шықәса аҵра иазку аилатәара

185
(ирҿыцуп 19:26 25.03.2019)
Аԥсадгьыл ахь архынҳәразы аусбарҭа еиҿкаауижьҭеи 26 шықәса ахыҵра иазку аныҳәатә еиԥылара мҩаԥган Аҟәа, хәажәкыра 25 рзы. Ари арыцхә инамаданы, Аԥсны жәлар Рџьынџьтәылатә еибашьра аветеранцәа - аԥсуа диаспора ахаҭарнакцәа 75-ҩык амедалқәа ранаршьеит. Аиԥылара далахәын Аԥсны Ахада Рауль Ҳаџьымба.

 

"Ҿыц иҳаргыло аԥсуа ҳәынҭқарра ҳдиаспора рыдгылареи рыцхыраареи ыҟамкәа, хымԥада, ибжатахоит. Иҟоуп арепатриациа акгьы алшом, аҵыхәа ԥҵәеит ҳәа изыԥхьаӡо, аха уи ус акәӡам. Ҳаԥхьаҟа ишьҭоу аусқәа даара ирацәоуп", - иҳәеит иажәахә аҿы Аԥсадгьыл ахь архынҳәразы аминистр Дбар Беслан.

Дбар: аԥсуа ҳәынҭқарра аргылараҿы ҳдиаспора иӷәӷәоу аҭыԥ ааннакылоит

"Ари аилак иаҳа ианыуадаҩыз аамҭақәа рзы ишьақәыргылан. Ҳажәлар усҟан ҳашмаҷыз ҳхаршҭны, дазусҭазаалакгьы егьырҭ аҳәынҭқаррақәа рҟынтәи иаауаз ҳашьцәа роуп ҳәа ҳрыхӡыӡаауан, урҭ ҳамчқәа еиздырҳауан. Уажәшьҭа, аихсыӷьра аамҭақәа аныҟала, ҳхымҩаԥгашьақәа рҽеиҭаркит. Сара еснагь исҳәоит, ҳдиаспора, шәыда ԥсыхәа Аԥсынра иамаӡам", - иҳәеит иқәгылараҟны Аԥсны Ахада Рауль Ҳаџьымба.

Ҳаџьымба: аҳәаанырцә иҟоу ҳџьынџьуаа рыда ԥсыхәа ҳамам

"Ҳара абра иеизазгьы, изымаазгьы, иаҳдыруеит, ҳабжьара иҟоуп 200-ҩык раҟара, Аԥсны иааны ицаз. Аха егьырҭ зегьы, 25 шықәса раахижьҭеи ианыцәгьоугьы ианыбзиоугьы ара инхаз, абри ахьанҭара шьҭаҳхындаз ҳәа иҟоу зегьы иҭабуп ҳәа шәасҳәоит", - иҳәеит Аԥсны Жәлар Реизара адепутат Ҭаифун Арӡынба.

 

185

Агәалашәареи ахьааи зцу: Аԥсны иазгәарҭеит Аџьынџьтәылатә еибашьра алагара амш

4
Аԥсны иазгәарҭеит 1992-1993 шықәсқәа рызтәи Аџьынџьтәылатә еибашьра алагеижьҭеи 28 шықәса аҵра.

Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа заԥхьа дгылаз атәыла анапхгара Аҟәа ақалақь Ахьӡ-аԥша амемориали Аԥсны раԥхьатәи ахада Владислав Арӡыинба имемориали рҿи ашәҭшьыҵәрақәа шьҭарҵеит.

Нанҳәа 14, 1992 шықәса рзы аихамҩа ахьчара ҿарԥас иҟаҵаны Қырҭтәыла Аҳәынҭсовет Аԥсны Аҳәынҭқарра аҵакырахь иҭалеит. Аибашьра цон 413 уахи-ҽни. Ихыркәшахеит Аԥсны ахақәиҭтәрала, цәыббрамза 30, 1993 шықәсазы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

  • Аԥсны иазгәарҭоит Аџьынџьтәылатә еибашьра алагеижьҭеи 28 шықәса аҵра
4

Ихәарҭоуп, ишәарҭадоуп: Урыстәыла идырхиаз акоронавирус аҟынтә раԥхьаӡатәи алаҵа

15
(ирҿыцуп 15:11 13.08.2020)
Владимир Путин аҳәамҭа ҟаиҵеит адунеи аҿы ираԥхьаӡатәиу акоронавирус аҟынтә алаҵа ашәҟәы ишҭагалоу азы. Ахәшә аԥырҵеит Урыстәыла Атәылахьчара аминистрреи Гамалеиа ихьӡ зху аҭҵааратә центри рыспециалистцәа, хьӡысгьы иарҭеит "Спутник V".

Алаҵа қәҿиарала аԥышәара иахысит хатәгәаԥхарала издызкылаз рҟны. Дара иазгәарҭеит рхы бзианы ишырбо, алаҵа аамышьҭахь иҽеим ҷыдаҟазшьақәак рхы иадрымбалеит ҳәагьы азгәарҭеит. Амедикцәа ражәақәа рыла, алаҵа ззыҟаҵаз зегьы COVID-19 азы аиммунитет роуит, алаҵа ахаҭа акәзар ишшәарҭам шьақәнарӷәӷәеит. Адунеи атәылақәа жәпакы урстәылатәи ахәшә иазҿлымҳауп. Аҳәаанырцә ари ахәшә аҭыжьреи аԥышәарақәеи ирылагарц азы аицәажәарақәа цоит уажәы. Атәылахьчара аминистрреи Гамалеиа ихьӡ зху ацентри рыдагьы Урыстәыла алаҵа аҟаҵара иалахәуп

Новосибирсктәи аҭҵаарадырратә центр "Вектори", Санкт-Петербургтәи алаҵақәа ҭызҵаауа аҭҵаарадырратә институти. Урыстәылауаа инарҭбааны алаҵа рзыҟаҵаразы раԥхьатәи апартиа хиахоит ҳәа иазыԥшуп нанҳәамза аҽеиҩшамҭазы.

15

Бзыԥ аӡы иагаз Питертәи атуристка лыԥсыбаҩ ԥшаауп

4
(ирҿыцуп 13:31 15.08.2020)
Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рминистрра аҟазауаа, Бзыԥ аӡы дагеит ҳәа иршьоз атуристка ԥшьымш лыԥшаара иаҿын.

АҞӘА, нанҳәа 15 – Sputnik. Бзыԥ аӡы дагеит ҳәа иршьоз Питертәи атуристка лыԥсыбаҩ ԥшаауп, абри атәы аанацҳауеит Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рминистрра апресс-маҵзура.

Аԥшаарақәа ирылахәын Гагреи Гәдоуҭеи араионқәа рымцарцәара-еиқәырхаратә бригадақәеи Аҳәынҭқарратә инспекциа аӡыҵалаҩцәеи, аволонтиорцәеи.

Аӡӷаб лыԥсыбаҩ ԥшаан амашәыр ахьыҟалаз аҭыԥ аҟынтәи шә-метрак инахыганы, ацаҟьа азааигәара, ԥшьметрак аҵаулараҟны.

Ҩыџьа атуристцәа зықәтәаз аквадроцикл Риҵаҟа узгоз амҩа иаҿҟьеит нанҳәа 12 рзы.

1998 шықәса рзы ииз арԥыси аԥҳәызбеи Аԥсныҟа ԥсшьара ҳәа иааит Санкт-Петербургнтә. Аквадроцикл қьырала иргеит.

Аҷкәын ибыргәым аахақәа иоуит, аквадроцикл Бзыԥ аҟәараҿы ирбеит.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

  • Атуристцәа зықәтәаз аквадроцикл Бзыԥ аӡиас иалаҳаит

 

 

4