Кавказтәи аибашьра иалаӡыз ҳџьынџьуаа ргәаладыршәеит Ҭырқәтәыла

31
Сынтәа, ари аҭоурыхтә хҭыс хьанҭа иахыҵит 155 шықәса.

Лаҵара 21 азы, Кавказтәи аибшьра иалаӡыз ргәалашәара иамшуп. Уи аҽны, Аԥсни, Нхыҵ-Кавкази, Ҭырқәтәыла инхо ҳауаажәлар рхаҭарнакцәеи, амҳаџьырра аамҭақәа раан, мчыла зыԥсадгьыл иахыргаз, ихдырҵәаз ргәалашәара иазкны аусмҩаԥгатәқәа жәпакы еиҿыркаауеит.

Сынтәа, ари аҭоурыхтә хҭыс хьанҭа иахыҵит 155 шықәса.

31