(3:31 / 22.78Mb / просмотров видео: 90)

Аҟазара злоу рыԥшааразы: авокалтә еиндаҭлара "Абжьы зхоу" шымҩаԥысыз

77
Аҿар рыбжьара авокалтә еиндаҭлара "Абжьы зхоу" аԥхьатәи амш азы алахәылацәа аԥсышәала ашәа рҳәон. Аҩбатәи амш азы аҳәаанырцәтәи ашәақәа нарыгӡеит. Аконцерт хада мҩаԥысит рашәара 26 рзы. Еиндаҭлон 16 –ҩык алахәылацәа, 9 - 16 шықәса зхыҵуа.

Ҩ -гәыԥкны қәрала еихшаз анагӡаҩцәа рҟынтәи иалкаан хҩык-хҩык ашәаҳәаҩцәа. Аиҳабыратә гәыԥ аҿы актәи аҭыԥ нылкылеит Очамчыратәи ашәаҳәаҩ Валериа Ԥерцхелиаԥҳа, аҩбатәи аҭыԥ - Леван Пхалаӡе, ахԥатәи - Николь Анқәабԥҳа. Аиҵбыратә гәыԥ аҿы актәи аҭыԥ нылкылеит Валериа Кетиаԥҳа, аҩбатәи - Алан Кархалаа, ахԥатәи -  Алиса Быҭәԥҳа. Ахәаԥшыҩцәа раԥхьахә ланашьахеит Рада Кәыҵниаԥҳа.

Актәи аҭыԥқәа зауз анагӡаҩцәа ироуеит алшара рхатә клипқәа ҭрыжьрацы.

77

Жәохә минуҭ иалагӡаны: аԥснытәи ашколқәа рҟны аҵарадырра амш шымҩаԥысыз

41
(ирҿыцуп 18:52 01.09.2020)
2020-2021-тәи аҵарашықәс азы аԥснытәи ашколқәа ирыдыркылеит ҩ-нызқьи бжаки инареиҳаны актәи акласс аҵаҩцәа.

Цәыббра 1 азы Аԥсны иҟоу 153 абжьаратә азеиԥшҵараиуратә школ рахьтә 152 аатит, аҟәатәи абжьаратә школ №6 акарантин аҿы иҟазаауеит цәыббра 7 рҟынӡа.

2020 шықәсазы аԥснытәи ашколқәа ирыдыркылеит ҩ-нызқьи бжаки инареиҳаны актәи акласс аҵаҩцәа. Ари ахыԥхьаӡара макьана цәыббра 15 рҟынӡа аҽаԥсахлоит, актәи аклассаа рсиа иацлалоит азы.

41
(1:25 / 9.40Mb / просмотров видео: 69)

"Атанктә биатлон": арратә хәмаррақәа рзы аҽазыҟаҵарақәа шымҩаԥысуа

45
Жәларбжьаратәи арратә хәмаррақәа - 2020 мҩаԥысраны иҟоуп нанҳәа 23 инаркны цәыббра 5 рҟынӡа, аартра ацеремониа ҟалоит Москватәи аобласт, Аконгресстә-цәыргақәҵатә центр "Патриот" аҿы. Ахәмаррақәа ирылахәхоит 250 команда.

Москва нанҳәа 24 рзы имҩаԥысраны иҟоу арратә хәмаррақәа "Атанк ала абиатлон", "Абџьарҟаҵаҩ ҟаза", "Адәнытә еишәачара", иара убасгьы амилаҭтә культурақәа рфестиваль "Иҳәаадоу аиҩызара" аҿы ҳтәыла ахьӡала иқәгылоит Аԥсны атәылахьчара аминистрра акоманда.

"Атанктә биатлон" захьӡу аицлабраҿы Аԥсны акоманда ирындаҭлараны иҟоуп Лаос, Ҭаџьикисҭан, Конго ркомандақәа.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

45

Акоронавирус змаз даҽа пациентк лыԥсҭазаара далҵит Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаҿы

25
(ирҿыцуп 19:24 26.09.2020)
Иахьазы Аԥсны иахьаҵанакуа иаарԥшу акоронавирустә хҭысқәа рхыԥхьаӡара 1286 ыҟоуп. Ргәы бзиахахьеит 369-ҩык, жәҩык рыԥсҭазаара иалҵит.

АҞӘА, цәыббра 26 - Sputnik. Ԥшьынҩажәи жәаба шықәса зхыҵуаз, акоронавирус ззышьақәыргылаз Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭа апациент лыԥсҭазаара далҵит цәыббра 25 рзы ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы оперативтә штаб.

Аԥҳәыс бырг Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭахь дааргеит цәыббра20 рзы, аԥсыԥлагаҩагара лцәыуадаҩны, ҩ-ганкахьалатәи агәаҵәкра лыманы.

"Атерапиа шылзыҟарҵозгьы лҭагылазаашьа еиҳа-еиҳа еицәахон, арыԥҳа-аҳауаҭарсгатә аппаратгьы даҿаркит, аха уигьы лмыхәеит, ахәашаҽны лыԥсҭазаара далҵит. Апациентка агәачымазарақәа лыман, иара убас ашьақәыӷәӷәара ҳараки атеросклерози", - аҳәоит аоперштаб аацҳамҭа. 

Аҵыхәтәантәи уахыки-ҽнаки рыла игәаҭаз 216-ҩык ауаа рахьтә акоронавирус рыдбалан 41-ҩык.  

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаы ишьҭоуп 118-ҩык ауааԥсыра, урҭ рахьтә 114-ҩык адиагноз COVID-19 рзышьақәыргылоуп. 14-ҩык апациентцәа рҭагылазаашьа хьанҭоуп, 25-ҩык – бжьаратәуп. Хҩык згәы бзиахаз ылҩаауп.

Акоронавирус иадҳәалоу аҵыхәтәантәи ажәабжьқәа шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

25
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау