(1:30 / 11.89Mb / просмотров видео: 35)

Трампи Ердогани бзиала С-400 азҵаара рыӡбарц рҭахуп

28
Ҭырқәтәылеи Америкеи рхадацәа С-400 азҵаара аҵыхәала реизыҟазаашьақәа анырра арҭоит. Трампи Ердогани бзиала азҵаара рыӡбарц рҭахуп.

Ҭырқәтәылеи Америкеи рхадацәа Дональд Трампи Реџьеп Таип Ердогани С-400 Ҭырқәтәылаҟа анагара азҵаара рыӡбарц рҭахуп. Аҳәынҭқаррақәа рхадацәа иазгәарҭеит аҭагылазаашьа иашьашәало азҵаарақәа реицыӡбара шрыгәҭаку. Ҭырқәтәыла ахада АЕШ ахада дақәиргәыӷит иааихәарц шыиҭаху америкатәи акомплекс "Патриот". ПВО-ПВО С-400 еиҭнырыԥсахлоума - шәахәаԥшырц шәылшоит авидеонҵамҭаҿы.

28

Ацхырааразы: урыстәылатәи арратә ҳақьымцәа Степанакертҟа инеит

7
Урыстәыла Мрагыларатәи арратә округ аҳақьымцәа Степанакертҟа инеит аҭыԥантәи ауааԥсыра ацхыраара рыҭаразы, ақалақь аҟны аус руеит 60-ҩык аҳақьымцәа.

Урыстәыла атәылахьчара аминистрра иаанацҳауеит, аҳақьымцәа ргәыԥ Хабаровкснтәи Ермантәылаҟа ишнеиз аҳаирплан Ил-76 ала. Уи ашьҭахь дара арратә техника иацны Степанакертҟа амҩа иқәлеит. Аколонна хылаԥшра арҭон урыстәылатәи аҭынчреиҿкааҩцәеи арратә полициеи.

Иара убас, ауаажәларратә транспорт аусура ашьақәыргыларазы Степанакерт ацыхараара ҟарҵеит урыстәылатәи аруаа.

Уи аԥхьа Еревантәи аҳаиртә баӷәазақәа рахь инаган шәҩык инареиҳаны урытсәылатәи аруааи жәаха ак арратә техника ҷыдеи, амина ыҵызхуа аробототехникатә комплексқәеи, акәылӡы транспортиорқәеи акәылӡы машьынақәеи налаҵаны.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

7

Аԥсны аҩыза хада: Путини Бжьаниеи реиԥылара шымҩаԥысыз

28
(ирҿыцуп 12:47 13.11.2020)
Аԥшьаша абҵара 12 рзы Шәача имҩаԥысит Аԥсны ахада Аслан Бжьаниеи Урыстәыла ахада Владимир Путини реиԥылара. Ахадацәа реиҿцәажәара хсааҭк инарзынаԥшуа ицон.

Аслан Бжьаниа аиԥылара ашьҭахь ишиҳәаз ала, Путини иареи реиԥылара "ҳтәылазы, ҳастратегиатә партниори ҳареи ҳаизыҟазаашьақәа рзы хәарҭара алоуп" ҳәа. Иара убасгьы иазгәеиҭеит дара инарҭбааны ишрылацәажәаз ҩ-ганктәи аусеицура азҵаарақәа реиԥш аҩганк рҭахрақәа ирықәшәо еиуеиԥшымыз егьырҭ азҵаарақәагьы.

2008 шықәса, нанҳәа 26 рзы Урыстәыла ахада аусԥҟа инапы аҵаиҩит Аԥсны Аҳәынҭқарра ахьыԥшымра шазхеиҵо азы. 2008 шықәса цәыббра 9 рзы ишьақәыргылан адипломатиатә еизыҟазаашьақәа.

Аԥсны ахьыԥшымра аназханаҵа, Урыстәыла хәдықәҵара ҟанаҵеит ихьыԥшым ҳәынҭқаррак аҳасаб ала Аԥсны аҟазаара, аԥсуа жәлар рҭынч ԥсҭазаара ишадгылаҩу азы. Аиҳабырабжьаратә еизыҟазаашьақәа аҿиаара рымоуп аиҩазареи астратегиатә партниорреи рышьаҭала.

Аиқәшаҳаҭра-зинтә база иаҵанакуеит шәкы инареиҳаны ҩ-ганктәи аиқәшаҳаҭрақәа, убрахь иалоуп 2008 шықәса цәыббра 17 рзы напы зҵаҩыз Аиҩызареи, аусеицуреи, аицхыраареи рзы аиқәшаҳаҭреи 2014 шықәса абҵара 24 рзы напы зҵаҩыз Аиҩызареи астратегиатә партниорреи рзы аиқәшаҳаҭреи.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

28

Москвеи Санкт-Петербурги рҵараиурҭақәа адистанциатә ҵарахь ииаргеит

2
(ирҿыцуп 16:32 30.11.2020)
Москвеи Санкт-Петербурги рҵараиурҭақәа рыстудентцәа адистанциатә ҵарахь риагаразы адҵа анапы аҵаҩны иҭыжьын абҵара 11 рзы.

АҞӘА, абҵара 30 — Sputnik. Акоронавирустә инфекциа алаҵәара инадҳәаланы Москвеи Санкт-Петербурги рҵараиурҭақәа адистанциатә ҵарахь ииаргеит ҳәа Telegram-канал аҿы адырра ҟанаҵоит Урыстәыла аҵара аминистрра. Абри атәы аанацҳауеит РИА Новости.

Адырраҭараҿы иарбоуп регионалтә ҵараиурҭақәакгьы адистанциатә ҵарахь ишиагоу.

Аминистрраҟны аус адырулеит аҵаратә процесс хра аманы аиҿкааразы абжьгарақәа.

Уаанӡа, Москвеи Санкт-Петербурги рҵараиурҭақәа рыстудентцәа адистанциатә ҵарахь риагаразы адҵа анапы аҵаҩны иҭыжьын абҵара 11 рзы.

Арегионалтә ҵараиурҭақәагьы ирабжьган адистанциатә ҵарахь ииасразы.

Урыстәыла COVID-19 рыхьхьеит 2 295 65-ҩык. Рыԥсҭазаара иалҵит 39 895-ҩык, ргәы бзиахеит — 1 778 704-ҩык.

2