Аԥсны аҵыхәан: ҳтәыла реиҳа инаскьагоу ақыҭақәа руак аҟны ашколхәыҷқәа рыԥсҭазаашьа

70
Гал араион иаҵанакуа Гагьида ақыҭа игылоуп шәышықәса инареиҳаны изхыҵуа ашкол. Кыр шықәса ҵуеит ашкол аҩнуҵҟа арҽеирақәа мҩаԥырымгеижьҭеи, аҭагылазаашьа асҟак ишыуадаҩугьы, аҭыԥантәи ашколхәыҷкәа аҵара процесс рҽагдырхом.

Гагьидатәи абжьаратә школ аҟны аҵара рҵоит зынӡа 65-ҩык ашколхәыҷқәа. Ашкол ахыбра раԥхьаӡакәны иргылан 1898 шықәса рзы, Аԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьраан (1992-1993 шш.) шьаҭанкыла иблын. Аҩынтә раан ашкол блын 1998 шықәса рзы, ақырҭуа партизанцәа Гал араион рнапаҿы иааргарц рҽаназыршәоз аамҭазы Аԥсны арбџьармчқәа ахы ианақәиҭыртәуаз.

Иахьатәи аамҭазы ашкол ахыбра арҽеира азҵаара ақәыргылара шаҭаху ӷәӷәала ианыԥшуеит. Аҵаратә процесс анагӡаразы акласстә уадақәа урыҩналаратәы иҟам, аҭуанқәа аӡы ркылсуеит, аӷәтәы дашьмақәа ашықәс рацәа рныԥшуеит, иажәит, иуҵабго аҟынӡа, аҭӡамцқәа ракәзар, еилаҳарц акгьы рыгым. Ашкол аҩнуҵҟа ахәыҷқәа ирымам абаҩрҵәыра аурокқәа ахьымҩаԥырго азали, насгьы ахәылԥазқәеи, аныҳәақәеи ахьымҩаԥыргаша иақәнагоу акттә азали.

Акрыфарҭа ахаҭыԥан ирымоу ашкол аҩнуҵҟа акәымкәа, маҷк инаскьаганы ашкол иаҿаԥшьу ргыларак, уаҟа ирӡуеит ашыла иалху ахаақәа.

Ашколхәыҷкәа аӡәырҩы сааҭла амҩа иқәхоит ашкол аҿы инеирц азы, уи зыхҟьогьы ақыҭаҟны ахәыҷқәа назга-аазго автобус аҟамзаара ауп. Убри иахырҟьаны амшқәа аныцәгьоу ахәыҷқәа ашкол бжьарыжьуеит, ичмазҩымхарц азы.

Ашкол анапхгареи уаҟа аус зуа арҵаҩцәеи изларҳәо ала, иҳәынҭқарратәым аилахәырақәа ҩышықәса раԥхьа ажәа рырҭахьан ашкол арҽеира нап шадыркуа атәы, аха иахьа уажәраанӡа лҵшәа ыҟаӡам, аха ашкол анаԥхгара шыԥшыц иԥшуп.

Гагьидатәи абжьаратә школ аҟны аус зуа арҵаҩцәа егьырҭ ақыҭақәа рҟынтәи иаауа роуп. Урҭ изларҳәо ала, ашкол аҟны инызкыло мзыз заҵәык ауп - даҽа усурҭа ҭыԥк аҟамзаара. Абас еиԥш ихәыцуеит ақыҭаҟны изызҳауа аҿаргьы, рқыҭа аҿиара ҭыԥк аҟны иахьгылоу азы уи аанрыжьырц рҭахуп.

70

Жәохә минуҭ иалагӡаны: аԥснытәи ашколқәа рҟны аҵарадырра амш шымҩаԥысыз

41
(ирҿыцуп 18:52 01.09.2020)
2020-2021-тәи аҵарашықәс азы аԥснытәи ашколқәа ирыдыркылеит ҩ-нызқьи бжаки инареиҳаны актәи акласс аҵаҩцәа.

Цәыббра 1 азы Аԥсны иҟоу 153 абжьаратә азеиԥшҵараиуратә школ рахьтә 152 аатит, аҟәатәи абжьаратә школ №6 акарантин аҿы иҟазаауеит цәыббра 7 рҟынӡа.

2020 шықәсазы аԥснытәи ашколқәа ирыдыркылеит ҩ-нызқьи бжаки инареиҳаны актәи акласс аҵаҩцәа. Ари ахыԥхьаӡара макьана цәыббра 15 рҟынӡа аҽаԥсахлоит, актәи аклассаа рсиа иацлалоит азы.

41
(1:25 / 9.40Mb / просмотров видео: 69)

"Атанктә биатлон": арратә хәмаррақәа рзы аҽазыҟаҵарақәа шымҩаԥысуа

45
Жәларбжьаратәи арратә хәмаррақәа - 2020 мҩаԥысраны иҟоуп нанҳәа 23 инаркны цәыббра 5 рҟынӡа, аартра ацеремониа ҟалоит Москватәи аобласт, Аконгресстә-цәыргақәҵатә центр "Патриот" аҿы. Ахәмаррақәа ирылахәхоит 250 команда.

Москва нанҳәа 24 рзы имҩаԥысраны иҟоу арратә хәмаррақәа "Атанк ала абиатлон", "Абџьарҟаҵаҩ ҟаза", "Адәнытә еишәачара", иара убасгьы амилаҭтә культурақәа рфестиваль "Иҳәаадоу аиҩызара" аҿы ҳтәыла ахьӡала иқәгылоит Аԥсны атәылахьчара аминистрра акоманда.

"Атанктә биатлон" захьӡу аицлабраҿы Аԥсны акоманда ирындаҭлараны иҟоуп Лаос, Ҭаџьикисҭан, Конго ркомандақәа.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

45

Акоронавирус змаз даҽа пациентк лыԥсҭазаара далҵит Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаҿы

27
(ирҿыцуп 19:24 26.09.2020)
Иахьазы Аԥсны иахьаҵанакуа иаарԥшу акоронавирустә хҭысқәа рхыԥхьаӡара 1286 ыҟоуп. Ргәы бзиахахьеит 369-ҩык, жәҩык рыԥсҭазаара иалҵит.

АҞӘА, цәыббра 26 - Sputnik. Ԥшьынҩажәи жәаба шықәса зхыҵуаз, акоронавирус ззышьақәыргылаз Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭа апациент лыԥсҭазаара далҵит цәыббра 25 рзы ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы оперативтә штаб.

Аԥҳәыс бырг Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭахь дааргеит цәыббра20 рзы, аԥсыԥлагаҩагара лцәыуадаҩны, ҩ-ганкахьалатәи агәаҵәкра лыманы.

"Атерапиа шылзыҟарҵозгьы лҭагылазаашьа еиҳа-еиҳа еицәахон, арыԥҳа-аҳауаҭарсгатә аппаратгьы даҿаркит, аха уигьы лмыхәеит, ахәашаҽны лыԥсҭазаара далҵит. Апациентка агәачымазарақәа лыман, иара убас ашьақәыӷәӷәара ҳараки атеросклерози", - аҳәоит аоперштаб аацҳамҭа. 

Аҵыхәтәантәи уахыки-ҽнаки рыла игәаҭаз 216-ҩык ауаа рахьтә акоронавирус рыдбалан 41-ҩык.  

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаы ишьҭоуп 118-ҩык ауааԥсыра, урҭ рахьтә 114-ҩык адиагноз COVID-19 рзышьақәыргылоуп. 14-ҩык апациентцәа рҭагылазаашьа хьанҭоуп, 25-ҩык – бжьаратәуп. Хҩык згәы бзиахаз ылҩаауп.

Акоронавирус иадҳәалоу аҵыхәтәантәи ажәабжьқәа шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

27
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау