(2:22 / 15.31Mb / просмотров видео: 17)

"Аԥсабара ангәрымуа": амшцәгьа Аԥсны аахас ианаҭаз

29
(ирҿыцуп 17:16 05.07.2021)
Амҽыша ахәылбыҽха Аԥсны иахьаҵанакуа амшцәгьа ҟалеит, аԥшатлакә асит, ақәаршыҩ леит. Аҩнқәа рхыбқәа рыхнахит, аҵлақәа канажьит, уи иахҟьаны амҩа ду хадақәа рҿы аныҟәара аанкылахеит.

Аԥсны АҶА амҩақәа зегьы аадыртит идрыцқьеит, иасыз аԥшацәгьа иахҟьаны икаҳаз аҵлақәа рҟынтәи. АҶА аҟны иазгәарҭеит, ԥхынгәы 4 рзы имҩаԥыргоз аусурақәа ишрылахәыз шә-ҩык аусзуҩцәа. Арцықьарақәа ирылахәын Аԥсны атәылахьчара аминистрра аруаа.

Асааҭ 18:00 рзы ареспубликатә мҩаду Афон ҿыц иахьаҵанакуа амҩа аркын, атранспорт аныҟәара аанкылан. Амҩақәа ирныжьлан икаҳаз аҵлақәа. Амҩа аҿықә икаҳауаз аҵлақәа афымцацәаҳәақәа ԥнаҵәҵәеит.

Аԥсны араионқәа зегь рҟны аԥшаӷьы аҵлақәа канажьит, афымцашьаҟақәа аԥхасҭа рнаҭеит.

Асааҭ 20:00 рзы еилкаахеит аԥшатлакә иҟанаҵаз аԥхасҭа аԥыхразы Аҟәа ақалақь ахадараҿы ишаԥҵаз аоперативтә штаб. Уи напхгара аиҭоит аҳҭнықалақь аиҳабы Беслан Ешба.

Аԥсны ахада Аслан Бжьаниеи Аҟәа ақалақь ахада Беслан Ешбеи ԥхынгәы 4 рзы иҟаз амшцәгьа иахҟьаны Аҟәа аԥхасҭа ахьаиуз ахәҭақәа ирҭааны игәарҭеит.

Атәыла ахадеи аҳҭнықалақь ахадеи астанциа маҷ НИИ ЕПиТ аҟынтәи ицо афымцацәаҳәақәа ахьԥҵәаз Ӡиӡариа имҩа, аҵла дуқәа ахьхжәаз Воронов имҩа рахь инеит, ақалақь агәы иаиуз аԥхасҭа ахәшьара арҭеит.

Бжьаниа иазгәеиҭеит аԥхасҭа зегьы иааидкыланы ахәшьара анарҭалак ашьҭахь, аҳәынҭқарра хара имгакәа уи аԥыхразы аԥара шоунажьуа.

"Сара хаҭала избар акәын иҟоу аҭагылазаашьа, избанзар атәыла ахадас сыҟоуижьҭеи ари аҩыза сақәымшәацызт. Ақалақь ахадара иалшо зегь ҟанаҵоит амшцәгьа ахҟьаԥҟьақәа раԥыхразы. Аҷкәынцәа иаха ҵхыбжьонынӡа аус руан, иахьагьы шьыжьнаҵы рус иацырҵеит. Иҟалаз ԥсабаратә цәырҵроуп, уи азԥхьагәаҭара уадаҩуп", - иҳәеит иара.

Аҟәа ақалақь ахада иара убас иажәа иацҵо иҳәеит макьана ишеилкаам амшцәгьа ахҟьаԥҟьақәа раԥыхразы аԥара ахьынтәиаарго, аха "аҳәынҭқарреи атәыла ахадеи рыцхыраарада ирылшо маҷуп", - иҳәеит иара. Иҟалаз аԥхасҭазы аматериалқәа зегьы нашьҭхоит Аԥсны ахада иҿы иҟоу Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы акомиссиа ахь.

29

Ҭыжәба иашҭа: аԥсуа нхаҩы игәараҭа шеиҿкаау

117
(ирҿыцуп 18:14 19.07.2021)
Очамчыра араион Џьал ақыҭан инхо Витали Ҭыжәба иашҭаҿы еиҭаҳаны имоуп хкы рацәала ашәҭқәа, агәырбӷьыҵлақәа, апальмақәа.

Ацитрустә совнхара уаанӡатәи аиҳабы, агроном Витали Ҭыжәба дынхоит Очамчыра араион Џьал ақыҭан. Иара иҩны егьырҭ иаарылукаауеит. Аашықәса раԥхьа Витали ҷыдала иашҭазы аиҭаҳатәқәа Урыстәылантәи раагара далагеит, избанзар усҟантәи аамҭазы Аԥсны иара ииҭахыз аҵиаақәа изыԥшаауамызт. Иахьа иара иашҭаҿы ирызҳауеит агәырбӷьыҵлақәа, апальмақәа, ашәҭхкқәа рацәаны. Витали ашәҭқәа лассы-ласс драцәажәоит, ус ҟаимҵар, дара ашәҭра рцәыцәгьахоит ҳәа иԥхьаӡоит. Игәараҭа арԥшӡаразы аусурақәа зегьы ихала дырҿуп, уи сара сзы иԥсыршьагоуп иҳәоит иара. Витали Ҭыжәба игәаанагарала, аԥсуаа ргәараҭақәа зегьы ԥшӡаӡа, еиҿкааӡа иҟазароуп.

Иара 67 шықәса ихыҵуеит, шықәсқәак ҵуеит тәанчара дцеижьҭеи. Тәанчара ицахьоу ргәы ҿыӷьуеит, иҟарҵо рымам ҳәа зҳәо ыҟазаргьы, иара уи дақәшаҳаҭым. Иуҭаххар, унапы злоукша еснагь иҟоуп, еиҳарак ақыҭаҿы. Витали иаԥхьаҟагьы игәы иҭоуп макьана иашҭаҿы еиҭеимҳац аҵиаахкқәа рааӡара.

117

Ибыбышӡа, итатаӡа: тҟәарчалтәи агортензиақәа раҳра

61
(ирҿыцуп 18:28 18.07.2021)
Тҟәарчал ақалақь Аҟармаратәи аӡхыҽҽақәа рахь узлацо амҩа хҟьоуп агортензиашәҭ чықьқәа рыла. Урҭ рыԥшӡара аҭыхра иҽазишәеит Sputnik авидеооператор.

Тҟәарчал араион изызҳауа агортензиақәа иахьа ауаарацәа зҭаауа аҭыԥԥшӡарақәа ируакуп. Аҟармаратәи аӡхыҽҽахьы уҩазго амҩа инаваршәны изызҳауа арҭ иршанхагоу ашәҭқәа еиҳарак аиаҵәеи, ажәҩанԥшшәи, ацәаԥшьи аԥшшәқәа роуп. Уарла-шәарла иуԥылоит алила аԥшшәы змоу.

Агортензиа аԥшшәы изқәиаауа адгьыл иалоу амаҭәашьарқәа ирхьыԥшуп. 

Ацәаакыра бзиа избо агортензиашәҭқәа амра рҭахӡам. Убри азы акәхап, лассы-ласс ақәа ахьауа, ишәшьу Тҟәарчал изрызҳауа. Дара шәҭуеит ԥхынгәымза инаркны жьҭаарамзанӡа.

Ашәҭқәа рҿыхра ҟалаӡом, иҿызхыз ахараԥса иршәахоит ҳәа иахьабалак адҩыларақәа кыдуп.

Есԥхынра Тҟәарчалҟа иаауеит хыԥхьаӡара рацәала аԥсшьаҩцәа реиԥш аҭыԥантәи ауааԥсырагь, арҭ ашәҭқәа ирыдгыланы рсахьақәа ҭырхырц.

61

Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Габлиа Акаԥа ақыҭа иамоу ауадаҩрақәа ртәы

0
(ирҿыцуп 19:23 25.07.2021)
Акаԥа ақыҭа ахада Зураб Габлиа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит афымцалашареи амҩақәеи рзы ирымоу ауадаҩра атәы, иҳәеит анхацәа ирыбзазашьоу.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Габлиа ақыҭа Акаԥа иамоу ауадаҩрақәа ртәы

Аиҿцәажәараҿы ақыҭа ахада иҳәеит уаанӡа аӡазы ирымаз ауадаҩра шаԥыху, уажәы изыргәамҵуаны иҟоу афымцалашара амчхара амаҷра шакәу.

"2014 шықәса рзы иргылан ашьаҟақәа. Уи аахас ацәаҳәақәа рыҟаҵара алмыршахеит. Ааигәа ҳақәдыргәыӷит ари апроблема шыӡбахо. Ҳара иаҳҭахуп 3 километра афымцатә цәаҳәақәа. Иахьа иҳамоу алашара амчхара даара имаҷуп, иҳазхаӡом", - ҳәа еиҭеиҳәеит Габлиа.

Акаԥа ақыҭа ахада иҳәеит амҩақәа рҭагылазаашьа уамак ишҽеим, убри аан ақыҭатәи ауахәама иаҭаауа рхыԥхьаӡара рацәоуп, аԥсшьаҩцәагьы уахь иналаҵаны.

"Ааигәа иҟаз амшцәгьаан амҩа еиҳагьы иԥхасҭахеит. Акомиссиа ыҟан, ирбеит, иаарласны аҭагылазаашьа аҽеиҭанакып ҳәа ҳақәгәыӷуеит", - ҳәа азгәеиҭеит Габлиа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит аудиофаил аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

0