• Аиааира ахьӡала: Бзыԥҭа имҩаԥысит аҽырыҩреи, аҽырхәмарреи

  Аиааира ахьӡала: Бзыԥҭа имҩаԥысит аҽырыҩреи, аҽырхәмарреи
 • Алажәла еилаԥса: ашәарыцалақәа рцәыргақәҵа мҩаԥган Аҟәа

  Алажәла еилаԥса: ашәарыцалақәа рцәыргақәҵа мҩаԥган Аҟәа
 • Аԥсны аԥыза-министр Геннади Гагәылиа ҳаҭырқәҵарала дымҩаԥыргеит

  Аԥсны аԥыза-министр Геннади Гагәылиа ҳаҭырқәҵарала дымҩаԥыргеит
  Аԥсны аԥыза-министр Геннади Гагәылиа иҭахара
 • Геннади Гагәылиа иҭахаразы: ҭырқәтәылатәи ҳџьынџьуаа адышшылара ҟарҵоит

  Геннади Гагәылиа иҭахаразы: ҭырқәтәылатәи ҳџьынџьуаа адышшылара ҟарҵоит
  Аԥсны аԥыза-министр Геннади Гагәылиа иҭахара
 • Ҵабал "амцаԥшь" иқәырҵеит: аруаа рҽазыҟаҵарақәа шымҩаԥысуа

  Ҵабал амцаԥшь иқәдыршәеит аруаа
 • Раԥхьаӡа Шьамтәыла: Рауль Ҳаџьымба Арабтə Республикаҟны иҟазаара акадрқәа

  Раԥхьатәи ныҟәара: Рауль Ҳаџьымба Шьамтәыла иҟазаара акадрқәа
  Аԥсны Ахада Шьамтәыла иаҭаара
 • Ацха бзиа "аазышьҭуа": ашьхааӡаҩцәа Риҵатәи аҩхааҟны ацха шырԥшуа

  Ацха бзиа аазышьҭуа: ашьхааӡаҩцәа Риҵатәи аҩхааҟны ацха шырԥшуа
 • Аҵара лашароуп, аҵарадырра лашьцароуп!: Ешыратәи ашкол аҟны аҵарадырра амш азгәарҭеит

  эшерская школа абх
 • Ақыҭанхамҩатә цәыргақәҵа: Аԥсны азхаҵара Аҟәа ишазгәарҭаз

  Ақыҭанхамҩатә цәыргақәҵа: Аԥсны азхаҵара Аҟәа ишазгәарҭаз
 • Еиҟәшахаз ақыҭа: Џьгьарда ауааԥсыра ибгаз ацҳа ишықәсуа

  Еиҟәшахаз ақыҭа: Џьгьарда ауааԥсыра ибгаз ацҳа ишықәсуа