• Акьанџьа, амашьына, лего: аԥсуа хәыҷқәа Аҵаа Бабаду иахь асалам шәҟәқәа нарышьҭуеит

  Акьанџьа, амашьына, лего: аԥсуа хәыҷқәа Аҵаа Бабуда иахь асалам шәҟәы нарышьҭуеит
 • "Аԥсуа литература ашедеврқәа": апоезиа ахәылԥаз шымҩаԥысыз

  Аԥсуа литература ашедеврқәа: апоезиа ахәылԥаз шымҩаԥысыз
 • "Азамаҭ", "Исхароузеи": "Каданс" асолотә концерт шымҩаԥысыз

 • Ирҿыцу "Гәараԥаа рписар": аԥхьарбара шымҩаԥысыз адраматә сценаҟны

  Иҿыцу Гәараԥаа рписар: аԥхьарбара шымҩаԥысыз адраматә театр сценаҟны
 • Челентано еиԥш акәымзаргьы: аԥсуа ҩы Дәрыԥшьаа ишыҟарҵо

  Челентано еиԥш акәымзаргьы: аԥсуа ҩы Дәрыԥшьаа ишыҟарҵо
 • Аҿа-маҿа аӡыргара: аҽаҩра барақьаҭ аныҳәа Лыхнашҭа ишымҩаԥысыз

  лыхнашта
 • Алитература, амузыка, амилаҭтә наплакы: "Амшын аԥшаҳәаҿтәи анеиааира" аатит Аҟәа

  Алитература, амузеи, амилаҭтә наплакы: арт- фестиваль Амшын аԥшаҳәаҿтәи анеиааира
 • Аиааира ахьӡала: Бзыԥҭа имҩаԥысит аҽырыҩреи, аҽырхәмарреи

  Аиааира ахьӡала: Бзыԥҭа имҩаԥысит аҽырыҩреи, аҽырхәмарреи
 • Алажәла еилаԥса: ашәарыцалақәа рцәыргақәҵа мҩаԥган Аҟәа

  Алажәла еилаԥса: ашәарыцалақәа рцәыргақәҵа мҩаԥган Аҟәа
 • Аԥсны аԥыза-министр Геннади Гагәылиа ҳаҭырқәҵарала дымҩаԥыргеит

  Аԥсны аԥыза-министр Геннади Гагәылиа ҳаҭырқәҵарала дымҩаԥыргеит
  Аԥсны аԥыза-министр Геннади Гагәылиа иҭахара